· 

Penitentiaire kaart

Augustus 1950

Penitentiaire kaart langs de Nederlandse strafgestichten. . Het Nederlandse Gevangeniswezen en al zijn functionarissen achten het een groot voorrecht, dat het Twaalfde Internationaal Straf rechts- en Gevangeniscongres in Nederland zal worden gehouden.

 

De congressen, uitgaande van de Commission Internationale Pénale et Penitentiaire, hebben steeds een grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het penitentiaire stelsel in de beschaafde wereld.

 

Juist voor Nederland, waar zich sinds enkele jaren een belangrijke hervorming van het gevangeniswezen bezig is te voltrekken, is het van grote betekenis, theorie en praktijk hieromtrent te  kunnen toetsen aan het oordeel en de opvattingen van vele deskundigen uit talrijke landen.

 

Wij hopen de deelnemers aan het Congres gedurende hun verblijf hier te lande tijdens excursies iets van de penitentiaire ontwikkeling te kunnen laten zien.

 

Ook de door de Regeringsvoorlichtingsdienst vervaardigde film over het Nederlandse Gevangeniswezen zal hiertoe kunnen bijdragen. In de eerste plaats echter richten wij ons in dit speciale nummer van ons eigen Maandschrift tot allen, die aan het Congres deelnemen. Dit nummer wil een beeld geven van onze strafgestichten en van het werk, door ons gevangeniswezen verricht.

 

Wij mogen zeggen, dat bij al datgene, wat in ons kleine - door de oorlog zwaar getroffen - land opnieuw wordt opgebouwd, het gevangeniswezen niet is vergeten. Wij hebben dit gedaan in de overtuiging, dat de zwakste punten in de samenleving het eerst versterking behoeven. Het is een grootse taak ernaar te streven, hen die faalden en een schadepost voor de maatschappij waren, om te vormen tot mensen met voldoende aanpassingsvermogen, tot nuttige en rechtschapen leden van de maatschappij.

 

In het besef, dat zij die met deze taak belast zijn, nooit tevreden mogen zijn met de behaalde resultaten, steeds meer en dieper de problemen van de gevallen mens moet leren schouwen, roepen wij al degenen, die het Twaalfde Internationaal' Straf rechts- en Gevangeniscongres bijwonen, een zeer welgemeend „Welkom" toe.

 

E. A. M. LAMERS

Directeur-Generaal van het Gevangeniswezen