Huis van Opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)


Overleden in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging  van Leeuwarden. Er zijn vele gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die dood zijn gegaan aan eenzaamheid.

Overleden gevangenen (1661-1874)

Nr. Voornaam Achternaam Datum Geb.plaats Geb.land Leeftijd M/V
1 Grietje Borgers 13-11-1754 Leeuwarden Nederland   V
2 Buwe  Dirks 13-11-1754 Kimswerd Nederland   M
3 Johannes  Jans 13-11-1754 Augustinusga Nederland   M
4 Teunis Jans 13-11-1755 Kollumerzijl Nederland   M
5 Pieter Levynus 13-11-1754 Leeuwarden Nederland   M
6 Jan  Geerts 13-11-1755 Suameer Nederland   M
7 Jan Arjens 1787       M
8 Jan Hendriks "hut"  Wijk van der 05-02-1803 Oudehorne Nederland 28 M
9 Abraham Nathan 28-12-1812 ----   31 M
10 Jelke Rykles/Rykeles  Haalsma 05-12-1814 Drogeham, Nederland 46 M
11 Trijntje Teijes Reidinga 18-12-1814 Oudega Nederland 16 V
12 Rense Wiebes Elzinga 28-01-1815 Oostermeer Nederland 44 M
13 Jan Tjerks Boer de 17-03-1815 Molwerum Nederland 55 M
14 Renske Jans 04-04-1815 Metslawier Nederland 30 V
15 Roelofje Hendriks  Hofman 02-09-1815 Hoogeveen Nederland 61 V
16 Pieter Pieters Hoekstra 08-09-1815 Bolsward Nederland 36 M
17 Gerrit Gerbens Heslinga 19-11-1815 Baard Nederland 40 M
18 Janneke Luitjens Vries de 02-02-1816 Harlingen Nederland 23 V
19 Jelle  Cornelis 22-03-1816 Wolvega Nederland 42 M
20 Jacob Dirks Glas 01-11-1816 Joure Nederland 42 M
21 Haantje Willems 04-07-1817 Rauwerd Nederland 54 M
22 Jelle  Pieters 13-07-1817 Wijtgaard Nederland 31 M
23 Hinke  Jans 21-07-1817 Oostermeer Nederland 54 V
24 Hendrik Klazes IJzenhoed 24-07-1817 Rottevalle Nederland 50 M
25 Jouke Jans Dijk van 28-07-1817 Groningen Nederland 32 M
26 Haije Sjoerds Molen van der 06-08-1817 Dokkum Nederland 54 M
27 Feike Beerends  Ronner 10-08-1817 Dokkum Nederland 45 M
28 Hendrik Gijsbertus Leuzen van 15-08-1817 Bolsward Nederland 50 M
29 Fokke Jacobs Boonstra 14-08-1817 Oudehaske Nederland 14 M
30 Jan Els van 16-08-1817 Enkhuizen Nederland 32 M
31 Pieter Feddes Draijer 16-08-1817 Leeuwarden Nederland 28 M
32 Jentje Jurjens Jong de 17-08-1817 IJlst Nederland 35 M
33 Koop Feddes Sluis van der 20-08-1817 Lemmer Nederland 27 M
34 Doekle Alberts Vries de 21-08-1817 Sexbierum Nederland 52 M
35 Goitje  Dijkstra 21-08-1817 Marrum Nederland 22 V
36 Johannes Keimpes Tol van der 25-08-1817 Arum Nederland 22 M
37 Johan Holst 27-08-1817 Hannover Duitsland 28 M
38 Hessel Dirks  Bestevaar 29-08-1817 Oldetrijne Nederland 50 M
39 Jantje Joukes Valk 11-09-1817 Koudum Nederland 63 M
40 Johannes  Felkers 11-09-1817 Leeuwarden Nederland 60 M
41 Pier Jans Werf van der 11-09-1817 Workum Nederland 63 M
42 Rijpke Jans Buikema 14-09-1817 Eenrum Nederland 30 M
43 Jacob Jans Post 16-09-1817 Wolvega Nederland 50 M
44 Jan Gradus Uidinga 17-09-1817 Noordwolde Nederland 45 M
45 Lambertus  Koopmans 27-09-1817 Kuinder Nederland 59 M
46 Pietje Hendriks Werf van der 06-10-1817 Tjalleberd Nederland 58 M
47 Joeke Wopkes Feenstra 06-10-1817 Drachten Nederland 50 M
48 Jacob Pas 24-10-1817 Harlingen Nederland 30 M
49 Wytze Klazes Brandinga 13-10-1817 Mildam Nederland 60 M
50 Jan  Harmens 16-10-1817 Duurswoude Nederland 38 M
51 Meindert Sybrens 03-11-1817 Sneek Nederland 42 M
52 Louw Jans 09-11-1817 Kollum Nederland 59 M
53 Sybe Engbert Postma 11-11-1817 Bakkeveen Nederland 52 M
54 Mootie Daniëls 08-12-1817 ---   53 M
55 Albertus Jacobus Dam van 25-12-1817 Hoogkerk Nederland 18 M
56 Geert  Koning 30-12-1817 Wanneperveen Nederland 62 M
57 Jorretje Harmens Gilders 10-01-1818 Hallum Nederland 32 V
58 Lourens Verau 10-01-1818 Altona (Duitsland?) Duitsland 52 M
59 Klaas Jacob Waterlander 29-01-1818 Terband Nederland 18 M
60 Pier Harings Jong de 01-02-1818 Hommerts Nederland 52 M
61 Fokje Haijes 10-02-1818 Huizum Nederland 53 V
62 Albertus Wiggers 12-02-1818 Dokkum Nederland 30 M
63 Gerhardus Fredericus de Wit 13-02-1818 s-Gravenhage Nederland 50 M
64 Jacob Wijtzes Jong de 14-02-1818 Gorredijk Nederland 40 M
65 Cornelis Jacobs  Visser 24-02-1818 Vlieland Nederland 75 M
66 Sjouke Piers  Huizinga 25-02-1818 Wirdum Nederland 56 M
67 Cornelis Johannes Presée 28-02-1818 Bergum Nederland 45 M
68 Jan Pieters Scheltes 03-03-1818 Holwerd Nederland 60 M
69 Egbert Jurjens Pultrum 06-03-1818 Surhuisterveen Nederland 54 M
70 Andries Matthijses Jong de 11-03-1818 Sneek Nederland 39 M
71 Mamme Ulken Janzen 15-03-1818 Hamswehrum Duitsland 27 M
72 Pieter Jacobs Postma 22-03-1818 Terkaple Nederland 53 M
73 Hessel Hendriks Dijkstra 23-03-1818 Pietersbierum Nederland 53 M
74 Bartele  Witteveen 27-03-1818 Heerenveen Nederland 35 M
75 Douwe Wouters Hettema 15-04-1818 Bergum Nederland 33 M
76 Pieter Dirks Wassenaar 03-05-1818 Kimswerd Nederland 43 M
77 Douwe Pieters Jeltema 10-05-1818 Heeg Nederland 24 M
78 Aaltje Dirks Zandstra 19-05-1818 Harlingen Nederland 50 V
79 Symon Heeres Groenendal 23-05-1818 Sneek Nederland 50 M
80 Tebe Douwes Jong de 23-05-1818 Knijpe Nederland 23 M
81 Gerharuds Meewezen 25-05-1818 Leeuwarden Nederland 36 M
82 Akke Broers 28-05-1818 ----   69 V
83 Antje Yntes Tingnagel 04-07-1818 Harlingen Nederland 38 M
84 Fokje Jellings 04-07-1818 de Compagnie (Schoterland) Nederland 75 V
85 Jacobus Jans Dam van 15-07-1818 Onderdendam Nederland 52 M
86 Lammert Kornelis Westringa 17-07-1818 Wolvega Nederland 25 M
87 Klaas Eeltje Vries de 24-07-1818 Franeker Nederland 49 M
88 Freerk Lykeles Boer de 24-07-1818 Harlingen Nederland 33 M
89 Anne Gooijes  Schuitema 30-07-1818 Woudsend Nederland 17 M
90 Hendrik Martens 05-08-1818 Kleinwater Nederland 28 M
91 Jan  Haijes 05-08-1818 Westergeest Nederland 54 M
92 Baukje Abrahams Vliet van 11-08-1818 Leeuwarden Nederland 23 V
93 Wouter Douwes Vries de 12-08-1818 Rottevalle Nederland 37 M
94 IJbeltje Jans 22-08-1818 Koudum Nederland 38 V
95 Harmen Bandsma 28-08-1819 Franeker Nederland 54 M
96 Christiaan Jans 29-08-1818 Lemmer Nederland 53 M
97 Jochum Aukes 06-09-1818 Kompagnie Nederland 55 M
98 Maaike  Jilles 19-09-1820 Blessum Nederland 45 M
99 Hendrik Dirks Vries de 23-09-1818 Sonnega Nederland 43 M
100 Sjouke Hanzes Boer de 12-10-1818 Abbega Nederland 41 M
101 Rinse Abes Feenstra 22-10-1818 Veenwouden Nederland 42 M
102 Tjerk Jelles 29-10-1818 Witveen Nederland 50 M
103 Jelle Jong de 30-10-1818 Harlingen Nederland 46 M
104 Lense Jans Wit de 02-11-1818 Surhuisterveen Nederland 19 M
105 Klaas Jillings  Overal 25-01-1819 Westergeest Nederland 53 M
106 Meile Johannes Houten van 31-01-1819 Schuringa Nederland 21 M
107 Eibert Rinzes Zijlstra 08-03-1819 Dockumazijl? Nederland 64 M
108 Jitze Jelles Ritsma 17-03-1819 Birdaard Nederland 59 M
109 Gerke  Jansen 30-04-1819 Dokkum Nederland 57 M
110 Hilbert Evert Akkerman 14-05-1819 Giethoorn Nederland 70 M
111 Jan Nicolaas Wick 30-06-1819 Wilteraau Saksen Duitsland 63 M
112 Jan  Broek van den 30-08-1819 Groesen Nederland 47 M
113 Hylke Cornelis Zwalk 31-08-1819 Westergeest Nederland 43 M
114 Wybe Andries Akkerman 20-11-1819 Oudehaske Nederland 42 M
115 Hiltje Wytzes 03-02-1820 Drachten Nederland 50 M
116 Metje Teeis 20-02-1820 Harlingen Nederland 32 V
117 Cornelis Gerrrits Ekkelboom 09-03-1820 Oudemerk (verm. Oldemarkt) Nederland 39 M
118 Jouke Jans Feenstra 01-06-1820 Veenwouden Nederland 54 M
119 Gerben Everts Groot de 05-06-1820 Poppenwier Nederland 31 M
120 Keimpe  Posthumus 25-07-1820 Leeuwarden Nederland 24 M
121 Semme/Simme Jacobs 26-07-1820 Leeuwarden Nederland 10 M
122 Hilkdebrand Wytzes Wiersma 02-10-1820 Veenwouden Nederland 57 M
123 Jan Rommerts Bruinsma 15-12-1820 Tzum Nederland 28 M
124 Riemer Rienks  Oosterwal 05-01-1821 Oudega - Smallingerland Nederland 52 M
125 Joon Oedzes Feenstra 21-01-1821 Oostermeer Nederland 52 M
126 Freerk Freerks Schuitema 06-02-1821 Finkum Nederland 53 M
127 Lammert Pieters Bontie/Bontje 11-02-1821 Oldeberkoop Nederland ---- M
128 Jan Geerts Flobbe 21-04-1821 Steenwijkerwold Nederland 31 M
129 Wihelmus  Frederik Dilling 25-04-1821 Balk Nederland 41 M
130 Hoite Douwes Haga 12-05-1821 Oppenhuizen Nederland 41 M
131 Rinske Dekkinga 14-05-1821 Leeuwarden Nederland 63 V
132 Johannes Wilhelmus Perk 05-06-1821 Werlte Duitsland 28 M
133 Jacob Klazen Prins 09-06-1821 Huizen  Nederland 31 M
134 Hendrik  Sterrenberg 12-06-1821 Holstein - Duitsland Duitsland 51 M
135 Harmen Siebes Viersen 19-06-1821 Dokkum Nederland 34 M
136 Machiel Zandbergen (van?) 02-07-1821 Roordahuizum Nederland 59 M
137 Jan Alles Dijkstra 15-07-1821 Gorredijk Nederland 25 M
138 Klaas Siebes Viersen 17-07-1821 Dokkum Nederland 29 M
139 Pieter Sjeuks/Sjoeks Tibma 18-07-1821 Morra Nederland 56 M
140 Gerrit Gerrits  Keizer 25-07-1821 Birdaard Nederland 26 M
141 Douwe Rinses Dijk van 08-08-1821 Sint Jacobiparochie Nederland 29 M
142 Getje Huites  Lepstra 17-08-1821 Hantumhuizen Nederland 28 V
143 Fokke Jans Postma 25-08-1821 Kollumerzwaag Nederland 59 M
144 Sjieuwke Jacobs Ruitinga 01-09-1821 Harlingen Nederland 38 V
145 Douwe Kramer 03-09-1821 Staveren Nederland 26 M
146 Steffen Geerts 06-09-1821 Drachten Nederland 40 M
147 Thomas Johannes  Stienstra 15-10-1821 Dronrijp Nederland 29 M
148 Hinke Tjeerds Visser 09-11-1821 Akkrum Nederland 43 V
149 Nicolaas  Landzedel 16-11-1821 Leeuwarden Nederland 26 M
150 Luitje Dirks Blijenga 22-02-1822 Sneek Nederland 44 M
151 Wybe Sytses Meijer 01-05-1822 Wijnjeterp Nederland 33 M
152 Roelof Pieters Dantuma 12-05-1822 Akkerwoude Nederland 22 M
153 Johannes Lerk 01-06-1822 Leeuwarden Nederland 26 M
154 Hendrik Jans Koek 03-06-1822 Oudeschoot Nederland 24 M
155 Gosse Dirks Wal van der 07-01-1823 Hantum Nederland 44 M
156 Jan  Galama 09-01-1823 Harlingen Nederland 50 M
157 Theunis Dirk Hiemstra 17-01-1823 Foudgum Nederland 35 M
158 Sipke Dirks Bos 14-03-1823 Stiens Nederland 51 M
159 Hidde Foekes Koopmans 16-05-1823 Ternaard Nederland 57 M
160 Regnerus Jan  Boekweit 20-05-1823 Lemmer Nederland 47 M
161 Jan Jans Dijk van 30-05-1823 Balk Nederland 49 M
162 Anthoon Bos 30-07-1823 Leeuwarden Nederland 32 M
163 Gerben Freerks Veen van der 01-09-1823 Suameer Nederland 24 M
164 Trijntje Geerts Gongrijp 08-09-1823 Sneek Nederland 35 V
165 Jelle Oepkes Hilverda 15-09-1823 Midlum Nederland 29 M
166 Antje Klazes Spint 13-11-1823 Zuidwolde Nederland 30 V
167 Elisabeth Ouding 09-01-1824 Leeuwarden Nederland 33 V
168 Trijntje Gerrits Reen van 22-01-1824 Nijehaske Nederland 19 V
169 Feetje/Fietje Gerrits 23-01-1824 Leeuwarden Nederland 38 V
170 Hendrika Kate ten 11-04-1824 Sneek Nederland 40 M
171 Pieter Obbes Walstra 21-04-1824     55 M
172 Harmanus Johannes 29-04-1824 Sneek Nederland 58 M
173 Jan Gautzes Douma 04-05-1824 Kollumerzwaag Nederland 30 M
174 Albert Reinders Karsten 10-05-1824 Oudehorne Nederland 20 M
175 Sietske Johannes 15-06-1824 Gorredijk Nederland 61 V
176 Jan Jacobs Hoekstra 01-07-1824 Engwierum Nederland 51 M
177 Jacob Olkes Jagermeester 10-07-1824 Engwierum Nederland 61 M
178 Pieter Alofs Heide van der  13-11-1824 Leeuwarden Nederland 29 M
179 Abele Durks  Bergsma 13-12-1824 Schurega/Compagnie Nederland 24 M
180 Rintje Reinders  Hofman 27-01-1825 Hallum Nederland 28 M
181 Wybren Jans Tuinstra 12-04-1825 Franeker Nederland 42 M
182 Antje Willems  Posthuma 03-05-1825 Sneek Nederland 32 V
183 Fokje Annes Schaafstra 01-08-1825 Kollumerzwaag Nederland 41 V
184 Menkes Joekes Dijkstra 03-08-1825 Nes-Ameland Nederland 47 M
185 Gauke Luitses Akkerman 27-10-1825 Lippenhuizen Nederland 22 M
186 Jan Bentim 11-01-1826 Meppel Nederland 63 M
187 Grietje Pieters Pieters 28-01-1826 Roden Nederland 29 V
188 Willem Hendriks Bos 08-03-1826 Eenrum Nederland 37 M
189 Klaas Tiemans 23-04-1826 Uithuizermeden Nederland 38 M
190 Frederica  Brens 19-08-1826 Leeuwarden Nederland 32 V
191 Harmen Oeges Hoekstra 06-09-1826 Drogeham Nederland 32 M
192 Bauke Freerks Steenstra/Stienstra 10-09-1826 Birdaard Nederland 32 M
193 Johannes Mutzer 11-09-1826 Velp Nederland 36 M
194 Gradus Binsbergen van 14-09-1826 Huissen Nederland 56 M
195 Steven Rozeboom 20-09-1826 Zutphen Nederland 31 M
196 Frederika  Keslaar 22-09-1826 Leeuwarden Nederland 30 V
197 Jan Wolbers 23-09-1826 Diepenheim Nederland 71 M
198 Dirk Jan Reimers 28-09-1826 Aalten Nederland 19 M
199 Guillaume Herck van 29-09-1826 Russo, Belgie? België 29 M
200 Hendrik Wybrens Heide van der 15-10-1826 Bergum Nederland 67 M
201 Jacob Willem Valk 15-10-1826 Hantum Nederland 50 M
202 Pieter Jacobs  Pieleman 29-10-1826 Oudehaske Nederland 19 M
203 Leendert Velden van d3er 30-10-1826 Schiedam Nederland 37 M
204 Hendrik Jans Bakker 15-12-1826 Borger Nederland 31 M
205 Jurjen Peils/Pijls Dijkstra 20-01-1827 Nes-Ameland Nederland 60 M
206 Dirk Haije 21-01-1827 Oldenburg Duitsland 50 M
207 Bernhard Wilhelm  Smick 22-01-1827 Druifen (Duitsland?) Duitsland 44 M
208 Willem Arends  Kieviet 22-01-1827 Meethuizen Nederland 46 M
209 Hnedrika Willemse 03-02-1827 Groessen Nederland 53 V
210 Carel Friedrich Freve 08-02-1827 Göttingen Duitsland 54 M
211 Jochum Peters Elzinga 17-02-1827 Garijp Nederland 27 M
212 Margaretha Hanau 20-02-1827 Den Helder Nederland 41 V
213 Abraham Yzaaks Kalf 01-03-1827 Leeuwarden Nederland 43 M
214 Klaas Klasen Ram 21-04-1827 Ferwerd Nederland 21 M
215 Hylke Pieters Tamsma 30-04-1827 Leeuwarden Nederland 38 M
216 Albertje Reints Sweringa 29-05-1827 Amsweer Nederland 27 V
217 Lodewijk  Willems 16-06-1827 Brussel België 36 M
218 Cornelis Harms Stek 27-06-1827 Scheemda Nederland 24 M
219 Petronella Dam van 30-06-1827 Grave Nederland 62 V
220 Hermanus Stokkers 03-07-1827 Neede Nederland 20 M
221 Jan Hendrik Coenraad Kloeke 24-08-1827 Stapelaar Nederland 28 M
222 Jan Dam van 02-09-1827 Noordwolde Nederland 32 M
223 Arnoldeus Berends Bergsma 05-09-1827 Lemmer Nederland 33 M
224 Pieter Jansen 12-09-1827 Amsterdam Nederland 24 M
225 Marchjen Christiaans Bijdag 19-09-1827 Nieuwe Pekela Nederland 18 V
226 Hendrika Roelofs 22-09-1827 Noordwolde Nederland 67 V
227 Fredrik Antonie Streng 02-10-1827 Amsterdam Nederland 34 M
228 Klaasje Arends 09-10-1827 Meppel Nederland 45 V
229 Maaike Ijsbrands Vries de 21-10-1827 Onbekend (Marrum?) Nederland 27 M
230 Caronia Nosboom 25-10-1827 Maastricht Nederland 21 M
231 Jakob Fokkes Vogelzang 25-10-1827 Sint Annaparochie Nederland 50 M
232 Ellechien Jansen 25-10-1827 Smilde Nederland 32 V
233 Dirk Redmers 30-10-1827 Groningen Nederland 32 M
234 Jan Overhorst 06-11-1827 Voorthuizen  Nederland 44 M
235 Dirk Willems Mondriaan 12-11-1827 Leiden Nederland 28 M
236 Cornelis Fransen 12-11-1827 Neerpelt Nederland 41 M
237 Teije Salverda 16-11-1827 Harlingen  Nederland 51 M
238 Etje Harms Moorlag 03-12-1827 Middelstum Nederland 42 V
239 Willem Coertes 03-12-1827 Amsterdam Nederland 43 M
240 Lodewijk Wezeman 22-12-1827 Dalburg Nederland 59 M
241 Cornelia Philippus 22-12-1827 Dokkum Nederland 50 V
242 Nanne Heikens 30-12-1827 Winschtyen Nederland 36 M
243 Christoffel  Bruin de 01-01-1828 Middelburg Nederland 47 M
244 Carolina  Eijffers 04-01-1828 s-Gravenhage Nederland 37 V
245 Aleda Du Bois 11-01-1828 s-Gravenhage Nederland 28 V
246 Johanna Roessink 17-01-1828 Deventer Nederland 21 V
247 Jelle Durks Stellingwerf 02-02-1828 Weidum Nederland 41 M
248 Rein Cornelis  Walstra 05-02-1828 Midlum Nederland 50 M
249 Jacob Hendriks Müller 18-02-1828 Hoogeveen Nederland 41 M
250 Gerard Dutten 23-02-1828 Gödens Duitsland 60 M
251 Jan Jans Hooijer 25-02-1828 Muntendam Nederland 24 M
252 Grietje Dirks  Neu 26-02-1828 Midwolde Nederland 30 M
253 Mozes Jochums Velde van der 27-02-1828 Appingedam Nederland 50 M
254 Elle Thunis Pieter Zweed 11-03-1828 Hindeloopen Nederland 20 M
255 Hendrik Jochems Veenema 23-03-1828 Heeg Nederland 48 M
256 Jan  Bosman 30-03-1828 Hasselt Nederland 48 M
257 Willem Bakkum van 19-04-1828 Jutphaas Nederland 30 M
258 Hendrik Oudstein 25-04-1828 Hilversum  Nederland 48 M
259 Jan Romkes Vries de 04-05-1828 Zevenhuizen Nederland 18 M
260 Jan Klaas  Thalen 26-05-1828 Rouveen Nederland 49 M
261 Pieter Jans Mekkes 11-06-1828 Usquert Nederland 32 M
262 Annigje Pieters  Jacobs 12-07-1828 Amsterdam Nederland 28 M
263 Ymkje Jans  Vliegendehond 15-07-1828 Leeuwarden Nederland 48 M
264 Kornelis  Teunissen 18-07-1828 Harderwijk Nederland 42 M
265 Meike  Utekovie 25-07-1828 Groningen Nederland 56 V
266 Geeske Kaaszes Bruinsma 26-07-1828 Rijs Nederland 33 V
267 Hendrik Jans Wieringa 12-09-1828 Houwelderwijk Nederland 25 M
268 Gosseling Lieuwes Ferwerda 14-09-1828 Warga Nederland 53 M
269 Fredrik Meijer 17-09-1828 Blaasheim-Pruisen Duitsland 40 M
270 Kornelis Heinen 20-09-1828 Spanga Nederland 53 M
271 Roelof Jans  Westerhof 04-11-1828 Oosterzee Nederland 21 M
272 Engeltje Wageningen van 16-11-1828 Amersfoort Nederland 25 V
273 Fietje Romkes Vries de 30-11-1828 Zevenhuizen Nederland 19 M
274 Trijntje Vries de 30-01-1829 Groningen Nederland 42 V
275 Worp Worps Post 10-03-1829 Sint Annaparochie Nederland 29 M
276 Cornelis Geerts Ploeg van der 19-03-1829 Slochteren Nederland 26 M
277 Hermanus Oortman 12-04-1829 Limteren Nederland 50 M
278 Jan  Glasburg 19-04-1829 Noordwijk Nederland 50 M
279 Jan  Wiemerink 30-04-1819 Markelo Nederland 20 M
280 Gerrit Hendrik Berkelder 04-05-1829 Varsseveld Nederland 29 M
281 Gerard Steeding 07-05-1829 Lemge-Pruisen Duitsland 61 M
282 Jan Adriaans Flort 17-05-1829 Wildervank Nederland 28 M
283 Jan Zandman(n) 17-05-1829 Lemele onder Ommen Nederland 25 M
284 Wybe Ekker 22-05-1829 Oldeholtpade Nederland 20 M
285 Pieter Jans Fokken 09-06-1829 Winschoten Nederland 23 M
286 Geert Dirks Boer de 19-06-1829 Balk Nederland 22 M
287 Balster Berends Heidekamp 21-07-1829 Wedde Nederland 22 M
288 Dirk Johannes Kruijff 14-08-1829 s-Gravenhage Nederland 43 M
289 Hendrik Jochums Wijk van 14-08-1829 Oudehorne Nederland 20 M
290 Pieter Lammert Zijp 05-09-1829 Edam Nederland 20 M
291 Albertus Braakhuis 30-09-1829 Vasse Nederland 30 M
292 Henderika  Selissen 17-10-1829 Groningen Nederland 21 M
293 Egbert Klaassens Musk 06-11-1829 Veendam Nederland 53 M
294 Jan  Dorrensteijn 13-11-1829 Soest Nederland 45 M
295 Bernardus Upping 15-11-1829 Südlohn Duitsland 24 M
296 Jan Mulder 17-11-1829 Amsterdam Nederland 26 M
297 Paulus Sterkenburg van 19-11-1829 Culemborg Nederland 25 M
298 IJsbrand Jans Blanksma 17-05-1829 Arum Nederland 24 M
299 Dedde Annes Kooiker 15-11-1830 Elahuizen Nederland 37 M
300 Jan Bolk 01-12-1829 Twiest Nederland 37 M
301 Gerrit Wouters 03-12-1829 Tilburg Nederland 72 M
302 Hendrik  Dreijer 06-12-1829 Harlingen Nederland 56 M
303 Johannes Volhardt 06-12-1829 s-Gravenhage Nederland 37 M
304 Klaas Johannes Schipper 25-01-1830 Makkum Nederland 52 M
305 Grietje Meintes Jager de 05-02-1830 Harlingen Nederland 49 M
306 Willem Augustus Haan de 12-02-1830 Haarlem Nederland 24 M
307 Cornelia Roerbach 15-02-1830 s Gravenhage Nederland 50 V
308 Gerrit Froukes Vries de 25-02-1830 Lollum Nederland 55 M
309 Hendrik Arends 01-03-1830 Heemse (Hardenberg) Nederland 53 M
310 Geertruid Vossebeld 04-03-1830 Boerschap Wiene/Delden Nederland 27 V
311 Bernard Herman Rhooling 13-03-1830 St Mauritz/Münster Duitsland 28 M
312 Bastiaan Groenendaal 30-03-1830 Utrecht Nederland 24 M
313 Willem Augustus Knieriem 01-04-1830 Sichen (Züschen)/Waldeck Duitsland 53 M
314 Herke Douwes Ulkema 22-04-1830 Lemmer Nederland 45 M
315 Hendrika Hulsen van  23-04-1830 Zutphen Nederland 33 V
316 Joseph Johan Eduard Simeon  Schmeink 05-05-1830 Bocholt Duitsland 32 M
317 Friedrich  Steiunmeijer 07-05-1830 Blomberg Duitsland 35 M
318 Lieuwe Bielsma 08-05-1830 Leeuwarden Nederland 39 M
319 Pieter Johannes Scholtes/Scholtus 30-05-1830 's-Gravenhage Nederland 39 M
320 Jan Broekhuizen 25-06-1830 Jaarsveld Nederland 32 M
321 Pieter Engel Hogewiel 26-06-1830 Beverwijk Nederland 35 M
322 Pieter Jippes Jong de 28-07-1830 Schurega Nederland 22 M
323 Wobbe Jans Beetsma 01-08-1830 Kortezwaag Nederland 53 M
324 Jan Luitjes Bartholm 07-08-1830 Molkwerum Nederland 35 M
325 Pieter Mos 13-08-1830 Brussel België 53 M
326 Gerrit Morsche ter 06-09-1830 Enter Nederland 29 M
327 Wigle Douwes Vries de 01-10-1830 Blessum Nederland 42 M
328 Auke Hommes Hoitema/Huitema 29-10-1830 Ureterp Nederland 24 M
329 Jan  Floorsen / ten Hope 09-11-1830 Vaassen Nederland 35 M
330 Michiel Sjerks Speelman 14-11-1830 Heeg Nederland 26 M
331 Eelkje Meer van der 02-12-1830 Sint Nicolaasga Nederland 24 V
332 Johannes Vogelschaar 07-12-1830 Sneek Nederland 42 M
333 Harm Hendriks Kuipers 02-01-1831 Smilde Nederland 25 M
334 Johannes Werf van der 28-02-1831 Leeuwarden Nederland 63 M
335 Klaas Zwaan 06-03-1831 Binnenwijzend Nederland 29 M
336 Roelofje Lammerts Jongbloed 06-03-1831 Steenwijker Verlaat Nederland 25 V
337 Meindert Lindeman 10-03-1831 Papenburg Duitsland 39 M
338 Popke Ennes Holema 16-03-1831 Tjuchem Nederland 35 M
339 Hillegien Jans Degenhard 20-03-1831 Scheemda Nederland 36 V
340 Atze Aukes Dam van 23-03-1831 Sneek Nederland 40 M
341 Jan Albertus Pol van der 31-03-1831 Otterlo Nederland 40 M
342 Jan  Duis 03-04-1831 Markelo Nederland 28 M
343 Dirk Outhof 14-04-1831 Berkhout Nederland 49 M
344 Douwe Gerrits Boer de 16-04-1831 Ameland Nederland 31 M
345 Jan Klasens Oosting 21-04-1831 Losdorp Nederland 28 M
346 Ymke Hessels Zwakstra 25-04-1831 Langezwaag Nederland 42 M
347 Andries Tijlemans Gans van  13-05-1831 Gorredijk Nederland 34 M
348 Grietje Roeles Konterman 14-05-1831 Rouveen Nederland 51 V
349 Johanna Berg van den 15-05-1831 Zwolle Nederland 58 V
350 Tonnis Klasens Raangs 23-05-1831 Oldenhove Nederland 28 M
351 Berend Fredrik Wilkens 25-05-1831 Hallum Nederland 29 M
352 Jan Linden van der 04-06-1831 Brouwershaven Nederland 39 M
353 Wolter  Harms 09-08-1831 Spier Nederland 58 M
354 Jacobus Kraaijermaat 04-09-1831 Amersfoort Nederland 28 M
355 Derk Johannes  Smit 22-09-1831 Moordrecht Nederland 42 M
356 Karel Kraijenberg ten 05-10-1831 Vriezenveen Nederland 34 M
357 Christiaan  Rense 05-10-1831 Hoorn Nederland 57 M
358 Jan Harms Jansen Bruins 13-11-1831 Berlijn Duitsland 31 M
359 Hans Hendrik Bolt 17-12-1831 Amsterdam Nederland 52 M
360 Laurens Beks 04-01-1832 Mesewijk/Meeswijk België 45 M
361 Jan Aukes Dam van der 09-01-1832 Sneek Nederland 37 M
362 Jan Hendrik Bult 16-01-1832 Oldeholtpade Nederland 35 M
363 Jan Gerrits Buwalda 22-02-1832 Oostrum Nederland 49 M
364 Peter/Pieter Schreijer 01-03-1832 Lieler Luxemburg 67 M
365 Fenje Edzards 05-03-1832 Beerta Nederland 36 V
366 Derk Hindriks Graalman 15-03-1832 Bonda (=Bunde) Duitsland 32 M
367 Heintje Bieman / Wieman 22-03-1832 Hoorn Nederland 23 V
368 Jacob Johannes Steffens / Steppers 23-03-1832 Leeuwarden Nederland 40 M
369 Jan Aaldriks Haaijer 31-03-1832 Nieuw Scheemda Nederland 35 M
370 Reinder Renzes Huizinga 03-04-1832 Scharmer Nederland 29 M
371 Dirk Brugman 10-04-1832 Breukelen Nederland 26 M
372 Johannes Soet 11-04-1832 Amsterdam Nederland 41 M
373 Jetze Jans  Ploeg 14-04-1832 Surhuisterveen Nederland 52 M
374 Jan Sjoerds Popma 17-04-1832 Foudgum Nederland 63 M
375 Tonnis Tonnis Mulder 22-04-1832 Stapel Nederland 41 M
376 Albert Johannes Hooisma 21-04-1832 Wolvega Nederland 39 M
377 Cornelis  Carpentier 22-04-1832 Ingen Nederland 22 M
378 Andries Andries Mulder 15-05-1832 Oosterwolde Nederland 51 M
379 Arnoldus  Wijnands 24-05-1832 Deventer Nederland 43 M
380 Dirk  Kruger 15-06-1833 Westkirchen Duitsland 27 M
381 Jacob / Jaap Ham van den 28-06-1832 Amsterdam Nederland 35