Gevangenisleven


De Roomskatholieke Reclasseeringsvereeniging liet in 1924 als eerste een film maken over het leven in gevangenissen en het werk van de reclassering: de eerste bewegende beelden die in Nederland in een gevangenis gemaakt werden. De film werd gemaakt door de vermaarde filmproducent en regisseur Willy Mullens van Haghe Film. 

Gevangenisleven en Reclassering

De onderstaande film is een compilatie uit drie delen. De Stichting Blokhuispoort heeft deze video aangekocht in 2010 en deze heeft gedraaid tijdens exposities. Vele bezoekers waren erg onder de indruk van het zien van deze video. Reacties zoals, "Bizar dat dit in Nederland heeft afgespeeld" en "nooit geweten van celkappen". (video verkorte versie)

NPO Gevangenisleven en reclassering 1924

Pas in 1910 bemoeide de Nederlandse overheid zich met de "Reclasseringsregeling" voor het eerst met de reclassering van gevangenen. Met die regeling deed ook de "voorwaardelijke invrijheidstelling" zijn intrede. Tot 1910 was reclassering en gevangenenzorg het domein geweest van liefdadigheidsinstellingen. Toch bleef de zorg voor gevangenen lang gedomineerd door liefdadige en verzuile organisaties. 


Drie delen gevonden op internet   RK Reclasseringsvereeniging (Haghe Film), 1925

Film in opdracht van de R.K. Reclasseeringsvereeniging over de dagelijkse gang van zaken in de gevangenis aan de

Amstelveenseweg te Amsterdam anno 1925. Makers - Mullens, W. - (camera) Productie Haghe film (producent)

In de eerste akte: het leven en werken in de gevangenis.

Tweede akte van een film over de gang van zaken in de gevangenis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam anno 1925. In dit deel de gevangenisbibliotheek, ziekencel, boekbinden, weven, textielreparatie en het verzendmagazijn.

Derde akte van een film over de gang van zaken in de gevangenis anno 1925. In deze akte:

een kerkdienst in de gevangenis, celbezoek door aalmoezenier, de reclasseringsambtenaar aan het werk,  ontslag uit de gevangenis, opnamen van de kruisgevangenis Amstelveenseweg te Amsterdam en de Koepelgevangenis te Breda.