Inkomstenmap voor gedetineerden


informatiemap DeBlokhuisPoort

Informatiemap gedetineerden. Reeds bij binnenkomst in het Huis van Bewaring "DeBlokhuisPoort" zullen er vele vragen bij u rijzen.

 

Vooral voor degenen die voor het eerst met het 'gevangeniswezen' in aanraking komen. Vele regels en gewoontes zullen vreemd en onduidelijk voor u zijn.

 

De informatie in deze map is bedoeld om veel van de onduidelijkheid weg te nemen. Vragen over het reilen en zeilen in deze inrichting en over uw detentieverloop worden door de informatie beantwoord. 


1. Voorwoord

2. Info Huis van Bewaring

3. Functionarissen

4. Dagprogramma

5. Regeling voorwerpen op cel

6. Regeling voorwerpen op cel

7. Celinspectie

8. Celinrichting / Muziekinstrumenten

9. Elektrische apparatuur

10. Geluidsapparatuur,TV, Stroomverbruik

11. Badafdeling

12. Badafdeling

13. In - en Uitvoer

14. Hobbymateriaal op cel

15. Vleugelgebeuren

16. Recreatie

17. Bureau Sociale Dienstverlening (BSD)

18. Verlofregelingen (BSD)

19. Verlofregelingen (BSD)

20. Bevolkings Administratie (BVA)

21. Strafproces

22. Strafproces

23. Strafproces

24. Financiële Administratie

25. Financiële Administratie

26. Winkel/Telefoonkaarten / Overboekingen

27. Bezoek

28. Bezoek regeling

29. Sociaal Kultureel Werk (SKW) / Onderwijs

30. Bibliotheek / Huisvlijt

31. Sport

32. Geestelijke verzorging

33. Gespreksgroepen geestelijke verzorging

34. Medische Dienst

35. Reclassering

36. Reclassering

37. Verslavingszorg

38. Arbeid

39. Arbeid

40. Arbeid

41. Arbeidsreglement

42. Arbeidsreglement

43. Arbeidscontract

44. Commissie van Toezicht

45. Beklag en Beroep

46. Algemene Informatie

 

 

47. Algemene Informatie

 

1

Voorwoord

Reeds bij binnenkomst in het Huis van Bewaring "DeBlokhuisPoort" zullen er vele vragen bij u rijzen. Vooral voor degenen die voor het eerst met het 'gevangeniswezen' in aanraking komen. Vele regels en gewoontes zullen vreemd en onduidelijk voor u zijn. De informatie in deze map is bedoeld om veel van de onduidelijkheid weg te nemen. Vragen over het reilen en zeilen in deze inrichting en over uw detentieverloop worden door de informatie beantwoord.

 

Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de PIW er. Hij/zij kan u zelf helpen of u verwijzen naar een andere functionaris.

 

Ik wens u veel sterkte en wijsheid toe.

Namens het Personeel de Directie

 

2

INFORMATIEMAP HUIS VAN BEWARING DE BLOKHUISPOORT LEEUWARDEN

Deze informatiemap is bedoeld om u te informeren over allerhande regelingen en voorschriften in het Huis van Bewaring “De Blokhuispoort te Leeuwarden.

POSTADRES: 

Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden. 

TELEFOONNUMMER: 058-2938888 

GIRONUMMER: 888262

 

PERSONEEL.

DIRECTIE: 

* Directeur.

* plv. Directeur

AFDELINGEN:

* Afdelingshoofden. 

* PIW ers (penitentiair inrichtingswerkers)

* Badmeesters. 

* Huisdienst.

 

BURO SOCIALE DIENSTVERLENING. 

* Medewerkers B.S.D.

FINANCIELE ADMINISTRATIE. 

* Hoofd Financiën. 

* Administratief Medewerkers. 

* Technische Dienst.

 

BEDRIJFSVOERING EN BEVEILIGING.

* Hoofd B en B. 

* Medewerker(s).

* Portiers. 

* Telefonist.

ARBEID. 

* Hoofd Arbeid. 

* Arbeidscoördinator. 

* Medewerkers Binderij. 

* Medewerkers Metaal. 

* Medewerkers Montagewerkzaal.

* Magazijn Beheerder.

 

PENITENTlAR RECLASSERINGSWERK.

* Penitentiair Reclasserings

Werk(st)ers. (P.R.W.-ers).

VERSLAVINGSZORG FRIESLAND.

* Maatschappelijk Werk(st)er

 

BEVOLKINGSADMINISTRATIE. 

* Medewerkers B.V.A.

SOCIAAL KULTUREEL WERK.

* Hoofd S.K.W. 

* Bibliotheek medewerkers.

* Onderwijzend Personeel. 

* Sportinstrukteurs.

* Huisvlijt Medewerkers.

* Bewaarders/Beveiligingsbeambten.

 

MEDISCHE DIENST. 

* Arts. 

* Tandarts.

* Psychiater/Psycholoog. 

* Verpleegkundigen.

 

GEESTELIJKE VERZORGING.

* R.K. Geestelijke Verzorg(st)er. 

* Protestant Geestelijke Verzorg (st) er. 

* Humanistisch Geestelijke Verzorg (st)er. 

* Imam

 

3

FUNCTIONARISSEN

De in deze inrichting werkende functionarissen kunt u middels een spreekbriefje te spreken vragen. Dit spreekbriefje is bij uw etagebewaarder/PIWer te verkrijgen. Het spreekbriefje moet u, met duidelijk omschreven redenen, weer bij hem inleveren. De functionarissen zullen u zoveel mogelijk de volgende dag oproepen. De briefjes zonder duidelijk omschreven reden worden niet in behandeling genomen.

 

DIRECTIE

U kunt hen alleen spreken na tussenkomst van de etagebewaarder /Afdelingshoofd. Die bepaalt of u met de directie kunt spreken. U kunt zich wel schriftelijk tot de directie wenden.

 

AFDELINGSHOOFDEN

Deze functionarissen zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de vleugel. Via een spreekbriefje kunt u hem/haar te spreken vragen. Dit pas nadat u getracht

hebt uw problemen op te lossen met behulp van de PIWer.

 

BEWAARDER PIWer

De bewaarder/PIWer is voor u het eerste aanspreekpunt. Hij/zij kan u helpen en/of doorverwijzen met uw vragen en problemen. Hij/zij heeft ook spreekbriefjes, aanvraagformulieren en andere informatie.

 

4

DAGPROGRAMMA

Maandag t/m vrijdag

Iedere ochtend kunt u naar de was- en toiletruimte op uw etage en wel tussen 07.00 en 08.00 uur: dit gaat in 3 groepen, ieder 20 minuten. De vlakbewaarders geven dit aan. De volgorde van de groepen rouleert op de A- vleugel elke dag, op de B- vleugel per week.

De avondrondes zijn van 18.00 - 19.00 uur op rekreatie-avonden en van 20.00 - 21.00 uur op gewone avonden.

 

Zaterdag/zondag

Op deze dagen zijn er tot 13.00 uur vanwege geringe personeelsbezetting geen aktiviteiten. u verblijft dus op uw cel. Ook telefoneren in het ochtendgedeelte is niet mogelijk. U krijgt wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de was – en toiletruimte (20 min.).

Bij rekreatie op zaterdagmiddag en zondagmiddag is de regel:

 

08.30 - 09.30 uur: Uitsluiten voor was - en toiletronde.

Bij rekreatie op zaterdagavond en zondagavond is de regel:

 

10.15 - 11.15 uur: Uitsluiten voor was en toiletronde. I.v.m. aktiviteiten kan hiervan worden afgeweken

 

Er kan halve dagen worden gewerkt: A - vleugel 13.00 tot 17.00

B - vleugel 8.00 tot 12.00

 

De arbeidstijd wordt niet onderbroken voor enige andere aktiviteit. Alle andere aktiviteiten vinden dus plaats op het dagdeel dat u niet werkt. Op het inkomstenformulier heeft u aangegeven of u wel of niet wilt werken . Als u niet wilt werken verblijft u tijdens werktijd op uw cel en wordt alleen uitgesloten voor een korte toiletgang.

 

5

REGELING VOORWERPEN OP CEL

ARTIKEL 1

De inrichting van de cellen en andere gewone verblijfsruimten van de gedetineerden geschiedt onder zorg van de Minister van Justitie.

 

ARTIKEL 2

De directeur beslist over de toelating van voorwerpen op cel en in andere gewone verblijfsruimten van de gedetineerden.

ARTIKEL 3

1. Het is de gedetineerde toegestaan onder zijn berusting te houden daartoe door de directeur aangewezen:

a. Geluidsapparatuur, welke in ieder geval omvat een eenvoudig radiotoestel;

b. Elektrische apparatuur bestemd voor persoonlijke verzorging, welke in ieder geval omvat een scheerapparaat of een eenvoudig haar droogapparaat.

c. Apparatuur voor het verhitten van water} indien in de inrichting daarvoor geen voor gebruik door gedetineerden bestemde voorziening aanwezig is en de directeur het toestaan van die apparatuur verenigbaar acht met een goed beheer van de inrichting.

d. Computerspelapparatuur} welke in ieder geval omvat een schaakcomputer.

2. De gedetineerde die verblijft in een gesloten inrichting, niet zijnde het Huis van Bewaring Het Veer te Amsterdam} het Penitentiair Ziekenhuis te 's-Gravenhage, het Pieter Baan Centrum te Utrecht of het Justitueel Complex Koning Willem 11 te Tilburg en de gedetineerde die verblijft in de gevangenis voor vrouwen Ter Peel te Sevenum of in de gevangenis Bankenbosch te Veenhuizen, is het bovendien toegestaan een televisietoestel onder zijn berusting te houden.

3. Alleen op grond van bijzondere omstandigheden kan de directeur de gedetineerde toestaan onder zijn berusting te houden:

a. beeld- en geluidsapparatuur} elektrische apparatuur bestemd voor de persoonlijke verzorging, elektrische apparatuur van huishoudelijke aard en computerapparatuur die niet reeds is toegestaan ingevolge het bepaalde in het eerste of tweede lid van artikel 3.

 

6

b. sportartikelen en fitnessapparatuur.

4. Indien het de gedetineerde is toegestaan een televisietoestel onder zijn berusting te houden, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

a. De beeldbuisdiagonaal van het televisietoestel bedraagt ten hoogste 44 cm.

b. De Staat noch de directeur kan verantwoordelijk worden gehouden voor een voldoende beeld- of geluidskwaliteit.

c. De Staat noch de directeur is aansprakelijk voor het voldoen door de gedetineerde van hetgeen deze verschuldigd is aan de leverancier wegens huur of gebruik van het televisietoestel.

5. Het is de gedetineerde niet toegestaan onder zijn berusting te houden:

a. Voorwerpen van dezelfde soort als de voorwerpen die deel uitmaken van de van rijkswege verzorgde inventaris van de cel of andere gewone verblijfsruimten van de gedetineerden.

b. Zaklantaarns, kaarsen, olielampen, vibrators, sexpoppen, film- en videoapparatuur, verrekijkers en telescopen.

 

ARTIKEL 4

1. Het is de gedetineerde toegestaan onder zijn berusting te houden een eenvoudig aquarium met zoetwatervissen, een kleine vogelkooi met een of twee kleine vogels of een huisdier van een ander soort, indien de directeur deze daartoe heeft aangewezen.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan de directeur, indien in de inrichting gedetineerden gemeenschappelijk worden ondergebracht, dan wel indien de kans bestaat dat de aanwezigheid van de in het eerste lid genoemde dieren tot gezondheidsproblemen voor personeel of gedetineerden zal leiden, bepalen dat het de gedetineerde niet is toegestaan enig huisdier onder zijn berusting te houden.

 

ARTIKEL 5

1. Deze regeling is van toepassing op de huizen van bewaring en de gevangenissen, uitgezonderd de landelijke afzonderingsafdelingen van de inrichtingen als bedoeld in artikel 24, vijfde lid, van de Gevangenismaatregel, de extra beveiligde inrichting te Vught en de Inrichtingen voor Dagdetentie.

2. De Regeling toevoeging van voorwerpen op cel van 24 mei 1983 nr. 1430/382, de Regeling televisie op cel van 22 maart 1984, nr. 255/384, en de circulaire van 31 augustus 1987, nr. 523/387 betreffende televisie op cel in de afdeling Bankenbosch van de gevangenis Groot Bankenbosch, worden ingetrokken.

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende dag na die waarop het is gedagtekend, en wordt, met bijbehorende toelichting, gepubliceerd in de Staatscourant. 22-08-1994.

 

7

CEL INSPECTIE

Maximaal toegestane hoeveelheden kleding op uw cel t.b.v. overzichtelijkheid tijdens het uitvoeren van cel inspectie.

t. w:

4 Broeken

8 Overhemden/T shirts

2 Truien

2 paar Schoenen

2 paar Sportschoenen

8 paar Sokken

8 Onderbroeken

8 Hemden

1 Winterjas

1 Zomerjas

2 Trainingspakken

2 Sportbroeken

2 Sport shirts

Tevens wordt het aantal aanwezige CD's, MC's en spelcassettes beperkt, voor deze gelden de volgende maxima.

25 CD's

20 MC's

10 Spelcassettes

Ten aanzien van de laatst genoemde artikelen , deze kunnen alleen worden ingevoerd in een ongeschonden en transparante verpakking.

 

BIJ GECONSTATEERDE OVERTREDING VAN HET BOVENSTAANDE ZAL RAPPORT WORDEN OPGEMAAKT.

 

8

DE CEL INRICHTING

De inrichting van uw cel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

a- Alles wat u ophangt in uw cel moet zodanig worden opgehangen dat de cel daardoor niet beschadigd wordt. Op de cellen zijn z.g.n. ophanglatten. De ramen, de celdeur, het plafond en muren mogen in geen geval beplakt worden. Uw celmeubilair moet zodanig opgesteld zijn dat er door het kijkgaatje in de deur vrij uitzicht mogelijk is op zowel uw bed als op het raam in uw cel. De inrichting van uw cel moet het verder mogelijk maken dat controle van uw cel in korte tijd mogelijk is.

c- U bent verplicht uw cel volgens de op de vleugel geldende regeling schoon te maken. De PIWer kan u informeren betreffende schoonmaakmiddelen.

d- Voor beschadigingen e.d. wordt u financiëel en anderszins aansprakelijk gesteld.

e- Privégoederen op cel heeft u op eigen risico. De inrichting kan niet voor schade, diefstal e.d. aansprakelijk gesteld worden.

U mag op uw cel een aantal losse voorwerpen hebben:

- een losliggend vloerkleedje met een antisliplaag.

- Een aquarium met visjes.

- Een vogelkooi met een paar kleine (zang)vogeltjes.

De maximale afmetingen van de twee laatstgenoemde voorwerpen zijn 60x45x45 cm.

 

Uw vogel mag niet uit de vogelkooi!

 

MUZIEKINSTRUMENTEN

Hiervoor geldt het volgende:

- Het is de gedetineerde toegestaan één muziekinstrument op cel te hebben.

- Het muziekinstrument dient een zgn. akoestisch instrument te zijn. Elektrische muziekinstrumenten zijn, mede i.v.m. het geringe ampèrage op uw cel, niet toegestaan.

- Een elektrische gitaar zonder versterker met koptelefoon is toegestaan. De gitaar mag alleen gebruikt worden met koptelefoon. Synthesizers e.d. die via een computer bespeelbaar zijn, zijn toegestaan.

- Akoestische muziekinstrumenten mogen niet elektronisch versterkt worden, mede i.v.m. het niet op cel mogen hebben van losse geluidsboxen, alsmede het geringe ampèrage op uw cel.

- Een muziekinstrument dient gemakkelijk draagbaar te zijn, d.w.z. het instrument- mag niet zodanig van omvang en/of gewicht zijn dat het zonder hulp door u niet vervoerd kan worden.

 

9

Een muziekinstrument mag niet samengesteld zijn, d.w.z. het instrument mag niet uit losse onderdelen bestaan.

- Een muziekinstrument mag geen inbreuk maken op de overzichtelijkheid van of de bewegingsvrijheid in de cel, dan wel op een goede celinspectie.

- Tijdens het bespelen van een muziekinstrument mag het geluidsnivo nooit zodanig zijn dat medegedetineerden daarvan hinder ondervinden.

- Tussen 24.00 en 07.00 uur is het niet toegestaan een muziekinstrument te bespelen.

- Een in te voeren instrument wordt, voordat het tot een gedetineerde wordt toegelaten, eerst onderworpen aan een grondige inspectie. Dit is om de mogelijkheid van contrabande uit te sluiten.

- Vanwege het scheppen van een controlemogelijkheid die efficiënt en zonder onnodig gevaar voor beschadiging kan worden uitgevoerd, is het niet toegestaan om instrumenten in te voeren welke i.v.m. reeds aanwezige scheuren, breuken e.d., op voorhand al geplakt zijn.

- Het in te voeren instrument moet onbeplakt en in ongeschonden staat aan de inrichting worden aangeboden.

- Het zich niet houden aan de in dit kader geldende regels, brengt met zich mee dat het muziekinstrument voor kortere of langere tijd uit uw cel wordt verwijderd.

- De gedetineerde mag het muziekinstrument niet uit de cel halen of meenemen naar elders, tenzij de PIWer anders beslist.

 

ELEKTRISCHE APPARATUUR

De elektrische apparatuur op uw cel mag, inklusief verlichting, maximaal 800 Watt zijn . Bij gelijktijdig gebruik van elektrische apparatuur mag er niet meer dan 550 Watt worden afgenomen. Bij een hogere afname slaat de stop door. Uw apparatuur dient te zijn voorzien van goedgekeurde en degelijke snoeren, stekkers en stekkerdozen. Het snoer mag een maximale lengte hebben van 5 meter. Ondeugdelijke elektrische apparatuur zal uit uw cel worden verwijderd. Tegen vergoeding kunt u op de huisvlijt verlengsnoeren maken.

De volgende apparaten zijn op uw cel toegestaan:

- Eén zgn. dompelaar.

- Eén koffiezetapparaat (wordt verstrekt door de inrichting) .

- Eén scheerapparaat.

- Eén lees- of burolamp.

- Eén eenvoudig haardroogapparaat(föhn)

- Eén schrijfmachine.

- Eén computer (via onderwijs en dus voor studie.

 

10

GELUIDSAPPARATUUR

Op uw cel mag u beschikken over:

- Eén radio/ radiocassetterecorder met een totale oppervlakte van 240 cm2 De maten zijn inclusief boxen die later los van de radio /radiocassetterecorder in de cel te plaatsen zijn. Indien de plaatsing van losse boxen op cel een probleem oplevert voor de geluidshinder in de inrichting, dient na één waarschuwing de radio / radiocassetterecorder via de badmeester uitgevoerd te worden.

- Eén walkman evt. voorzien van 2 bijbehorende losse kleine boxen.

- Eén compact discspeler met ingebouwde versterker.

- Eén cassetterecorder zonder microfoon- en opnamemogelijkheid.

- Eén hoofd- of oortelefoon.

- Eén radio / t.v. combinatie met max. afmeting 175 cm2

- Doorzichtige cassettebandjes

- C.D.I. apparatuur. (alleen afspeelapparatuur).

VOOR DE GELUIDSSTERKTE GELDEN DE VOLGENDE REGELS

- 07.00 - 23.00 uur normaal geluidsnivo, dus alleen op uw eigen cel hoorbaar.

- 23.00 - 07.00 uur geen geluidsnivo, d.w.z. alleen luisteren via hoofd- of oortelefoon.

De geluidsapparatuur moet op uw cel blijven en mag dus niet worden meegenomen naar o.a. luchtplaats, recreatiezaal, werkzaal e.d.

T.V.

Onder de voorwaarden zoals vermeld in de landelijke regeling "Voorwerpen op cel" mag u beschikken over een tv toestel dat:

- een beeldbuis heeft van ten hoogste 44 cm diagonaal.

- een maximaal stroomverbruik heeft van 60 Watt.

- randapparatuur zoals afstandsbediening is niet toegestaan.

U kunt in deze inrichting een t.v. huren. In de infomap kunt u nalezen hoe u dit kan doen. Het staat in hoofdstuk Fin. Administratie. (opmerking: bij eigen tv wordt f 4,00 kijk en luistergeld berekend)

 

STROOMVERBRUIK

Het stroomverbruik is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit heeft o.a. te maken met het toestaan van meer elektrische apparatuur op cel. Er wordt echter ook vaak gekonstateerd dat men onnodig verlichting en apparatuur aanlaat. Hieraan zal meer aandacht/controle besteed worden. U zult door de PIWer attent worden gemaakt op dit onnodig gebruik en hij zal u de opdracht geven beter om te gaan met het stroomgebruik. Na herhaaldelijke waarschuwingen zal hij uw stroomtoevoer afsluiten. Dit kan gevolgen hebben voor sommige van uw apparatuur. U wordt daarom dringend verzocht bij het verlaten van uw cel verlichting en elektrische apparatuur uit te schakelen.

 

11

ONDERZOEK EN VERZEGELING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR.

De in te voeren radio/radio-cassetterecorders, t.v. "e , e.d. dienen onderzocht en verzegeld te worden en tevens dienen radio-cassetterecorders ontdaan te worden van de opname-mogelijkheid. De gemiddelde kosten, voor het verzegelen en verwijderen van opname-mogelijkheid, zijn gesteld op f 12,50 voor een radio en f 15,00 voor een T.V. Gezien de moderne technieken en ingewikkeldheid van de grotere radio/radio-cassetterecorders, kan de prij s van verwijderen en verzegelen van de apparatuur oplopen tot plusminus f 90,00 Ook deze hogere kosten zijn voor rekening van de betrokken gedetineerde.

De inrichting zal in het geval dat de kosten dreigen op te lopen vooraf de gedetineerde een prijsopgave verstrekken. De gedetineerde kan dan zelf beslissen of hij wel of niet het elektrische apparaat wil invoeren. Indien vaststaat dat de in te voeren apparatuur al in een andere inrichting is gekontroleerd en verzegeld, behoeft dit niet opnieuw te gebeuren. Indien, tijdens een celinspectie, de verzegeling van de apparatuur blijkt verbroken te zijn, wordt de apparatuur middels de badmeester uitgevoerd/ingenomen. U krijgt voor het verbreken van de verzegeling een rapport en er zal afhandeling door de directie plaatsvinden.

 

BAD EN VISITATIE AFDELING.

Douchen doet u in ieder geval 2 x per week.

De A - vleugel 's morgens tussen 8.00 en 11.30 uur en bij geen rekreatie mogelijk op de avond tussen 18.00 en 20.00 uur.

De B - vleugel 's middags tussen 13.00 en 16.30 uur en bij geen rekreatie mogelijk tussen 18.00 en 20.00 uur.

De douchedagen zijn: maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag.

Voor het douchen op donderdag en vrijdag kunt u een beetje shampoo verstrekt krijgen. Als het uw beurt is om te douchen wordt u door de PIWer opgeroepen. Mocht u vanwege welke oorzaak dan ook, geen gehoor geven aan deze oproep dan wordt u genoteerd en wordt het als douchebeurt betiteld. Uw douchebeurt vervalt en u kunt er geen aanspraak meer op maken.

 

RUILING LINNENGOED

Zowel op de A - vleugel als op de B - vleugel wordt er één keer per week linnengoed geruild.

Op de A - vleugel woensdagmiddag.

Op de B - vleugel donderdagmiddag.

U hebt een zak gekregen waarop uw celnummer vermeld staat en deze zet u om 13.00 uur klaar buiten uw cel. In de zak zit het linnengoed dat u verschoond wilt hebben.

U krijgt alleen dat linnengoed verstrekt dat u ingeleverd hebt.

Voor vermissingen en vernielingen van linnengoed bent u zelf aansprakelijk, e.e.a. zal bij u in rekening worden gebracht.

 

12

OVERPLAATSINGEN

Als u naar een andere inrichting wordt overgeplaatst, mag u maar een beperkte hoeveelheid goederen direkt meenemen. Pakt u dus in één doos enkele dringende benodigdheden (toiletartikelen, kleding, ondergoed, sokken, e.d.). De rest van uw goederen, die uzelf hebt ingepakt in dozen en/of plastic zakken, wordt u nagezonden. Dit nazenden kan wel 2 weken duren. Wordt u niet in de gelegenheid gesteld uw goederen zelf in te pakken, bijv. bij een strafoverplaatsing, dan worden de goederen voor u ingepakt door personeel van de inrichting.

 

PO REINIGEN

De po die u op cel hebt dient u zelf te reinigen. Dit kan bij de spoelbak op de etage. Bij ernstige verontreiniging bestaat de mogelijkheid om uw po om te ruilen bij de badafdeling ,dit ter beoordeling van de badmeester. Na inschrijving in het Huis van Bewaring te Leeuwarden, hebt u in het bad een aantal rijksgoederen verstrekt gekregen. Dit kunnen zijn ondergoed, werkkleding, bovenkleding, huishoudelijke artikelen, een t.v., enz.

Door de badmeester wordt er van de uitgifte van deze goederen een verklaring "verstrekking rijksgoederen" opgemaakt welke door u dient te worden ondertekend. Met uitzondering van de toiletartikelen en de wegwerpmaterialen, dient u deze goederen bij overplaatsing/ontslag weer in te leveren. Wanneer er tijdens uw verblijf goederen zijn zoekgeraakt of beschadigd, dan dient u minstens een dag voor uw ontslag / overplaatsing een voorgedrukte melding "vermissing/beschadiging" in te vullen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de PIWer.

 

De PIWer. is eventueel bereid om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Het formulier levert u in bij uw etage - PIWer. Het hoofd van dienst of diens plaatsvervanger behandelt vroegtijdig de melding en kan u een schadevergoeding opleggen. Wordt er een schadevergoeding opgelegd dan zal het bedrag verrekend worden met uw tegoed.

 

Mocht er op de dag van uw ontslag/overplaatsing geen meldingsformulier door u zijn ingevuld en de badmeester konstateert wel een beschadiging/vermissing dan zal hij dit alsnog via de administratie verhalen. Indien u niet wenst te betalen, dan maakt de badmeester een rapport op. Het tijdstip van uw ontslag op die dag wordt uitgesteld tot na behandeling van het rapport door de directie.

Betreft het een overplaatsing, dan -gaat de overplaatsing gewoon door en zal na het afhandelen van het rapport de aan de schadevergoeding verbonden kosten achteraf van uw rekening worden geschreven. Een beschikking van de beslissing wordt u in uw nieuw~ inrichting toegezonden. Bij betaling ontvangt u een kwitantie.

 

13

IN - EN UITVOER GOEDEREN

U mag goederen/artikelen, welke u toebehoren uitvoeren. Op bij voorkeur de bezoekdag zorgt u ervoor, dat de uit te voeren goederen/artikelen voor 8.20 uur bij de badafdeling aanwezig zijn Na controle worden deze goederen naar de portier gebracht waar zij door uw relatie kunnen worden afgehaald. De personen die deze goederen halen dienen er voor te zorgen dat zij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en moeten het aangehechte uitvoerbriefje tekenen voor ontvangst.

 

WEKELIJKSE INVOER

De wekelijkse invoer van artikelen/goederen ten behoeve van gedetineerden i's beperkt. Er mogen per week maar maximaal drie stellen ondergoed, (drie broeken, drie hemden) vier paar sokken, een pantalon of twee spijkerbroeken, drie overhemden en een trui ingevoerd worden. Daarnaast is het mogelijk om eenmalig een jack of een overjas in te voeren.

Er bestaat een mogelijkheid om via de was / koffieboy uw kleding intern te laten wassen (zie info wasregeling) . Ook kunt u een gedeelte via het bezoek uitvoeren om thuis te laten wassen. Zie regeling uitvoer/invoer.

Alle goederen/artikelen, die door de portier in ontvangst worden genomen worden door de tweede portier summier gecontroleerd (aantallen + veiligheid). De controle vindt plaats voor het vertrek van de brenger. De reden hiervan is dat de goederen die er niet in mogen weer meegenomen kunnen worden door de brenger.

 

VOORWERPEN OP CEL (HUISVLIJT)

De volgende voorwerpen mogen op cel gebruikt worden. Let wel deze materialen zijn alleen via de huisvlijtleider te betrekken als door u op de krea/huisvlijt wekelijks meegedaan wordt.

 

14

TEKENEN 

 • - tekendoos met inhoud: Kleurpotloden div. kleuren
 • Tekenpotloden 2x
 • Vlakgom 1x
 • Puntenslijper 1x
 • - liniaal 30 cm
 • - tekenpapier
 • - houtskool (2 pijpjes)
 • - kneedbaar gum 1x

SCHILDEREN

 • - schilderspalet
 • - waterverf
 • - acrylverf of olieverf in tubes
 • - schilderdoek max. 50x50 cm
 • - div .penselen of kwasten 4x

HOBBYMATERIAAL

 • - hobbylijm (flesje of tube van ongeveer 60 cc)
 • - schuurpapier (geen linnen)
 • - kleine schroevendraaier
 • - linoleumcutter
 • - hol houtmesje
 • - schaart je met ronde uiteinden
 • - naalden voor b.v. tapijtknopen of modelbouw
 • - linoleum, triplex, hardboard max. opp. 50x50 cm
 • - massief hout max. 25x25x25 cm
 • - pitriet max. 50x50x50 cm (b.v. fruitmand)

DIVERSE MATERIALEN

 • - glas. Alleen afgewerkt en ingelijst max. 30x15 cm
 • - snoeren voor t.v., lamp e.d. max. lengte 5 meter
 • - 1 stekker
 • - 1 contactdoos voor 3 stekkers

N.B. Voor alle voorwerpen gemaakt op de huisvlijt of op cel geldt dat zodra het klaar is, dit uitgevoerd dient te worden. Uitgezonderd zijn die zaken die uitdrukkelijk zijn toegestaan

(zie regeling voorwerpen op cel infomap) 

15

 

VLEUGELMOGELIJKHEDEN TELEFONEREN

Op elke etage is een telefooncel aanwezig van waaruit u kunt bellen (MAXIMAAL 10 MINUTEN PER WEEK). Indien u genoeg saldo op uw rekening heeft kunt u telefoonkaarten kopen. Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld, worden deze aan u verstrekt.

(opm: SCOOPKAARTEN MOGEN NIET IN DE INRICHTING). U kunt op zondag- en donderdagavond telefoonkaarten bestellen. U krijgt ze dan de volgende dag verstrekt (om ongeveer 16.00 uur) door de P.i.w.-er. Bij inkomst krijgt u gratis een telefoonkaart verstrekt met 4 tikken om uw familie of relaties in kennis te stellen. Wilt u 's middags of 's avonds telefoneren dan kunt U zich opgeven bij de PIWer om 12.40 uur tijdens het ophalen van de pannetjes.

Zaterdag en zondagochtend kan er niet gebeld worden. Van verdere telefoonregelingen kan de PIWer u op de hoogte brengen.

 

CEL SCHOONMAKEN

U bent verplicht uw cel schoon te houden. In het aktiviteitendagdeel wordt u de mogelijkheid gegeven uw cel schoon te maken Dit moet altijd na overleg met uw etage PIWer. U kunt de benodigde schoonmaakmaterialen van hem/haar verstrekt krijgen. Het kan echter niet op woensdag. Op niet rekreatieavonden kunt u, na overleg , misschien, met gesloten deur, uw cel schoonmaken. Ook in arbeidstijd kunt u misschien uw cel, met gesloten deur, schoonmaken (opgave 12.40 uur tijdens ophalen pannetjes).

 

KLEDING WASSEN

Op de cellenvleugels is het mogelijk uw kleding te wassen of te laten wassen. Via het inkomstenformulier heeft u dit laatste kunnen aanvragen. De kosten, ( f 2,25) worden van uw rekening gehaald. Vuile was dient u voor 08.00 uur in te leveren, op het vlak, in een zak met celnummer en naam. De gedetineerde die deze was doet kan u verder inlichten. U kunt ook uw was laten doen door familie e.d. (bij voorkeur op uw bezoekdag). Dan moet u het vuile wasgoed via de badmeester uitvoeren. Schoon wasgoed wordt dan ingevoerd, ook via de badmeester. Het moet worden aangeboden aan de portier en op het pakket moeten naam en celnummer van betrokkene staan.

 

LUCHTEN

U hebt recht op een keer luchten per dag. De A - vleugel van 8.30 - 9.30 uur de B - vleugel van 13.00 - 14.00 uur. In het weekend en op bijzondere feestdagen zijn het andere tijdstippen. U mag geen celinventaris (ook geen radio) meenemen naar de luchtplaats. Voor gedetineerden in "beperking" of in de strafcel geldt een andere luchttijd.

 

16

REKREATIE

Op door de weekse avonden kunt u om de avond er voor kiezen om naar de rekreatiezaal te gaan. In het weekend kan het ook de middag zijn. Uw etage - P.i.w.-er kan u hierover verder informeren. U kunt er biljarten, tafeltennissen, spelletjes doen, iets te eten of te drinken kopen met bonnen die u kunt bestellen op de winkellijst.

 

AKTIVITEITEN

Bij inkomst wordt u, tijdens het intakegesprek, een aktiviteitenformulier gegeven. Op die lijst kunt u aangeven welke aktiviteiten u wilt volgen tijdens het verblijf alhier.

Wilt u met een aktiviteit stoppen of wilt u van aktiviteit veranderen neem dan eerst kontakt op met de betrokken funktionaris. Uw etage - P.l.W.-er kan u ook verder helpen. Hij heeft een formulier waarop u de verandering kunt aanvragen.

 

ANDERE AKTIVITEITEN

Af en toe vooral natuurlijk met feestdagen worden er extra aktiviteiten door het SKW georganiseerd. Dit kunnen verschillende dingen zijn: een muziekband, film, spelcompetitie, lezingen e.d. Soms moet u zich hiervoor opgeven, maar meestal niet. Een extra aktiviteit wordt meestal aangekondigd via affiches of via de etherkrant.

 

GEDECO

Dit is de gedetineerdencommissie. Elke vleugel heeft een eigen commissie, die mede door u gekozen wordt. De gedeco bestaat uit max: 6 leden. Zij voeren onderling overleg over zaken die u als gedetineerde aangaan, en die u ter discussie wilt stellen.

Eénmaal per maand heeft de gedeco overleg met het afdelingshoofd en het hoofd SKW. Een verslag van dit overleg hangt op de prikborden,en ligt in de bibliotheek ter inzage.

Soms organiseert de gedeco in rekreatietijd eigen aktiviteiten, b.v. film, bingo enz.

De kosten hiervan komen uit de 0&0 - kas, dus zonder uw bijdrage van F 1,50 kan de gedeco weinig organiseren. Via de P.l.W er kunt u ten alle tijde uw bijdrage in orde maken.

Ook uw ideeën kunt U bij de leden van de gedeco naar voren brengen. Tevens verzorgt de gedeco regelmatig middels de bij hun verkrijgbare bestelformulieren de aankoop van bijv: pizza's-chinees-shoarma-vis (vrijdags) en patat. Deze goederen worden via de winkelier meestal in de weekenden bij u bezorgd.

Ook wordt in overleg met de winkelier op gezette tijden het aanbod van kantineartikelen aangepast, al naar gelang de vraag.

 

17

(B.S.D.) BUREAU SOCIALE DIENSTVERLENING

Het B.S.D. draagt o.a. zorg voor de detentiebegeleiding van gedetineerden. Aangezien dit een breed begrip is, zal in het onderstaande stuk verduidelijkt worden welke werkzaamheden en regelingen belangrijk zijn voor een juiste detentiebegeleiding.

Voor vragen met betrekking tot huisvesting, uitkering e.d. kunt u in eerste instantie terecht bij uw afdelings- P.I.W. (st)er . Hij/zij kan u in veel gevallen informeren door middel van het handboek dat op elke afdeling ter inzage ligt. In dit handboek staat veel informatie en voorbeelden van brieven, die u o.a kunt gebruiken bij het aanvragen/opzeggen van een uitkering of het aanvragen van woonruimte.

 

Elke afdeling heeft in principe een vaste B.S.D. medewerk(st)er. Wanneer U iemand van het B.S.D wilt spreken, kunt u via de afdelings- P.I.W. (st)er een spreekbriefje invullen en inleveren. Belangrijk is dat u een duidelijke reden vermeldt, spreekbriefjes zonder duidelijke reden worden niet in behandeling genomen. De medewerk (st)er van het B.S.D. neemt in de meeste gevallen de volgende dag contakt met u op.

 

SELECTIE HERSELECTIE EN OVERPLAATSINGEN

Uitgangspunt hierbij is dat iedere gedetineerde zoveel mogelijk wordt geplaatst in een inrichting waar het regiem het meest met zijn persoonlijkheid strookt . Waarbij zowel op de duur van de straf, de leeftijd, het functioneren tijdens de huidige detentie en eventuele vorige detenties, als op de reclasseringsmogelijkheid wordt gelet. Overplaatsing kan worden aangevraagd door zowel afgestraften (buiten selectie), als preventief gestelden. Het moet hier echter gaan om dringende en zwaarwegende belangen, of om het feit dat een gedetineerde hier niet meer kan functioneren. Waarbij de opmerking wordt geplaatst, dat een eventuele aanvraag tot overplaatsing pas na een verblijf van 8 weken (in dit Huis van Bewaring) in behandeling wordt genomen.

Een overplaatsingsverzoek van preventief gestelden heeft tevens de goedkeuring nodig van de Officier van Justitie of de Procureur Generaal. Een gedetineerde komt pas voor selectie in aanmerking wanneer hij afoestraft is (d.w.z. wanneer de einddatum van zijn detentie bekend is) en het officiële vonnis hier in het Huis van Bewaring bekend is. De medewerk(st)ervan het B.S.D. komt dan vanzelf bij u langs, en bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn. Tevens wordt er dan met u besproken wat de eventuele mogelijkheden voor verlof zijn. Voor arrestanten geldt dat de selectie wordt opgestart nadat u minimaal 4 weken in dit Huis van Bewaring verblijft. Na deze periode neemt de B.S.D. medewerk(st)er contakt met u op! en bespreekt met u de mogelijkheden van selectie.

 

18

DE ALGEMENE VERLOFREGELING GEDETINEERDEN

Deze verlofregeling! welke een gunst is en geen recht! is een persoonsgebonden regeling. Daarom zal steeds aan de hand van bepaalde criteria! per aanvraag beslist moeten worden wie wel en wie niet in aanmerking komt (zie voor nadere toelichting de folder Algemene Verlofregeling Gedetineerden welke via het B.S.D. is te verkrijgen) .

Verlof aanvragen in het kader van de Algemene Verlofregeling Gedetineerden is pas mogelijk als u afgestraft bent. Waarbij duidelijk moet zijn wat uw precieze einddatum van detentie is. Indien er nog sprake is van Z.g "openstaande zaken" is het niet mogelijk dat u verlof aanvraagt. Immers uw ontslagdatum staat dan nog niet vast. Indien er sprake is van openstaande zaken wordt u door de medewerk (stler van he~ B.S.D. geïnformeerd welke parketnummer(s) het betreft. Vervolgens is het voor u raadzaam om kontact op te nemen met uw advocaat! dan wel Bureau Rechtshulp.

Een verlofaanvraag moet tijdig worden aangevraagd. De tijd die verstrijkt tussen de aanvraag en de gewenste verlofdatum beloopt ongeveer 8 weken. Deze tijd is nodig om het inrichtingsadvies samen te stellen en de adviezen van het openbaar ministerie! politie en reclassering te verwerken. Een verplichte urinecontrole behoort standaard tot de verlofcriteria binnen deze inrichting. Bij een positieve uitslag van de urinecontrole! op zowel soft- als harddrugs! zal het B.S.D een negatief advies geven aan de directie of verlofadviescommissie. Een negatief advies betekent een afwijzing van het gevraagde verlof. .

Als u verlof wordt toegewezen! bedenk dan dat dit verlof niet alleen bedoeld is voor familiebezoek e.d. maar ook voor het regelen van bijv. huisvesting! uitkering! enz.

 

HET TIJDELIJK VERLATEN VAN DE INRICHTING. (T.V.I.)

 

STRAFONDERBREKING

Ook strafonderbreking is een gunst! die verleend kan worden door het Ministerie van Justitie.

De tijdsduur tussen de aanvraag en de beslissing van het Ministerie van Justitie bedraagt ongeveer 4 weken! bij spoedgevallen kan er eventueel sneller beslist worden.

Ook bij een aanvraag tot strafonderbreking wordt standaard een urinecontrole bij u afgenomen. Ook hier geldt dat een positieve uitslag op zowel soft- als harddrug$! een negatieve uitslag het gevolg is.

Belangrijk is dat de gevangenisstraf bij toekenning van een strafonderbreking opgeschort wordt. Dit betekent dat men de verleende dagen strafonderbreking moet "nazitten".

 

19

BEGELEID EN ONBEGELEID VERLOF

Begeleid en onbegeleid verlof wordt gegeven voor maximaal 12 uur, ongeacht de reisafstand en dergelijke. Deze verlofmogelijkheid wordt m.n. gegeven voor een intakegesprek in een kliniek. De tijdsduur tussen aanvraag en beslissing van het Ministerie van Justitie bedraagt ongeveer 4 weken .

N.B. Onbegeleid verlof mag niet in de laatste 3 weken van de detentie vallen. Hier is sociaal verlof voor bedoeld.

 

SOCIAAL VERLOF

In de laatste 3 weken van de detentie kan men in aanmerking komen voor sociaal verlof. Het uitgangspunt is dat het hier om zaken moet gaan die niet vanuit de inrichting te regelen zijn.

Ook is het van belang dat u met uitnodigingen/bewijsstukken kunt aantonen dat het om een zwaarwegend belang gaat.

Deze gunst wordt verleend door de directie van het Huis van Bewaring. Sociaal verlof wordt gegeven voor maximaal 12 uur ongeacht de reisafstand. De gevangenisstraf loopt in dit geval door. Indien men verlof heeft genoten in het kader van de Algemene Verlofregeling Gedetineerden, dan komt men in principe niet in aanmerking voor sociaal verlof.

 

Ook voor sociaal verlof geldt de standaard urinecontrole.

 

OMGEKEERDE BEZOEKREGELING

Van een omgekeerde bezoekregeling spreekt men, wanneer de persoon die op bezoek wil komen niet op bezoek kan komen. Bijv. omdat die persoon op dat moment ook gedetineerd is, of wanneer hij/zij langdurig in een ziekenhuis verblijft.

Een voorwaarde hierbij is, dat men elkaar de laatste 3 maanden niet heeft kunnen bezoeken, en dat de bezoekende personen familie van elkaar zijn.

Ook bij deze regeling neemt het Ministerie van Justitie de beslissing. Hierbij geldt tevens dat er een periode van 4 weken nodig is tussen de aanvraag en de beslissing.

 

OPNAME IN EEN KLINIEK TIJDENS DETENTIE OP GROND VAN ART:47 G.M.

Een aanvraag hiertoe wordt voorbereid door de reclassering / C.A.D. en wordt vergezeld van een inrichtingsadvies dat verzorgd wordt door het B.S.D.

 

20

OPNAME P.S.C. DAN WEL FOBA

In beide gevallen geschiedt dit op indicatie van de psychiater en of de penitentiair consulent. Het B.S.D. maakt van alle rapportages betreffende de persoon een samenvattend rapport. 

 

GRATIEVERZOEK

Een gedetineerde kan vanuit het Huis van Bewaring een verzoek tot gratie indienen. Deze procedure loopt via het B.S.D. Ook kan de persoon zelf, of diens advocaat een gratieverzoek indienen. Ook dit verzoek wordt vergezeld van een inrichtingsadvies dat wordt verzorgd door het B.S.D. U moet er rekening mee houden dat een gratieverzoek geen schorsende werking heeft, en de procedure kan 5 tot 6 maanden in beslag nemen .

Tot zover in het kort de regelingen en gunsten die ten behoeve van gedetineerden bestaan. Indien u behoefte heeft aan nadere informatie, dan wordt deze verstrekt door de medewerk (st)er van het B.S.D.

 

Als slot een korte weergave van de procedure welke gehanteerd wordt in het “geïntegreerd gedetineerden beraad" ten aanzien van enkele eerder genoemde regelingen en gunsten.

Binnen elke penitentiaire inrichting is er een vorm van overleg waar allerlei zaken over en voor gedetineerden worden besproken. Dit overleg wordt in dit Huis van Bewaring het G.G.B. genoemd. Het G.G.B. wordt op een vaste dag, eenmaal in de 2 weken gehouden.

In dit overleg komt ondermeer aan de orde: het samenstellen van een inrichtingsadvies met betrekking tot de selectie, het tijdelijk verlaten van de inrichting en een verlof aanvraag in het kader van de algemene verlofregeling gedetineerden.

Samenvattend kan het G.G.B. gezien worden als de rode draad in de besluitvorming en het tot stand komen van adviezen aangaande de al eerder genoemde gunsten en regelingen.

 

ADMINISTRATIE MEDEWERKERS BEVOLKINGSADMINISTRATIE (BVA)

Door de BVA wordt u ingeschreven en bij vertrek weer uitgeschreven. Zij houden voor justitie bij of uw vonnis (sen), boete(s), hoger beroep, gratieverzoek, Vl datum, ontslagdatum enz. ingeschreven staan. Hebt u hier vragen over dan kunt u via een verzoekbriefje de BVA te spreken vragen (met vermelding van reden) u moet altijd eerst de PIW er vragen. Hij immers beschikt over de nodige informatie. Hij kan voor U bellen met de BVA van 10.45 tot 11.45_uur en van 14.00 tot 15.00 uur.

Bij inschrijving worden waardepapieren zoals rijbewijs, paspoort, bankpas (buitenlands)geld ingenomen en bewaard .Mits u voldoende saldo heeft, kunt u bij de B.V.A. ook pasfoto' s laten maken. Via een spreekbriefje kunt U dit kenbaar maken.

 

21

DE GANG VAN ZAKEN BIJ EEN STRAFZAAK

Indien u als preventief gedetineerde in dit Huis van Bewaring terecht bent gekomen, is het misschien nuttig dat u weet wat u boven het hoofd hangt. Daarom volgt hier een korte uiteenzetting over de gang van zaken bij een strafzaak. Bedenkt u wel, dat dit alleen algemene regels zijn. U kunt er geen rechtsgeldigheid aan ontlenen.

 

1. IN VERZEKERING STELLING EN BEVEL TOT BEWARING

U bent aangehouden door de politie en verhoord. Daarna bent u door een (hoofd) inspecteur (Hulpofficier van Justitie) in verzekering gesteld voor drie dagen. Deze termijn kan met nog eens drie dagen worden verlengd, maar dat moet de Officier van Justitie (OvJ) bepalen. Na deze drie of zes dagen bekijkt de OvJ of hij u nog langer wil vasthouden. Als hij dit nodig vindt dan moet hij de Rechter-Commissaris (R.C.) om een "Bevel tot bewaring" vragen.

De R.C. beslist hierover. Vanaf dat moment bevindt u zich in voorlopige hechtenis. De bewaring duurt 10 dagen en kan niet worden verlengd.

 

2. GEVANGENHOUDING

Intussen zoekt de OvJ uit of hij u wil vasthouden tot aan de rechtszitting. Hierover moet de rechtbank beslissen. Dus na 1 keer 10 dagen bewaring beslist de rechtbank of u "dertig dagen" krijgt. U wordt wel eerst door de rechtbank (raadkamer) gehoord. De eerste keer bent u verplicht hier te verschijnen. Wanneer uw dertig dagen om zijn bekijkt de rechtbank opnieuw of u nog langer in het HvB moet verblijven. U mag (u kunt ook aftekenen d.w.z. u hoeft niet te verschijnen) weer naar de rechtbank om zelf uw woordje te doen. Als u de 30 dagen verlenging krijgt herhaald de geschiedenis zich. Binnen een termijn van 106 dagen (2x3+1xl0+3x30) dient u een dagvaarding te ontvangen.

 

3.HOGER BEROEP TEGEN BEWARING EN GEVANGENHOUDING

Intussen heeft u een aantal rechten. U heeft namelijk het recht om in beroep te gaan.

-Beroep tegen een Bevel tot Bewaring is niet mogelijk. Men kan alleen een verzoek tot opheffing van het Bevel tot Bewaring doen.

-Heeft u dertig dagen gekregen dan kunt u daartegen in beroep gaan. U doet dit bij de Raadkamer die de zaak voor de recht bank behandeld. Maar u moet een aantal dingen goed bedenken.

22

a- Tegen de Gevangenhouding (30 dagen) of een verlenging kunt u maar één maal in beroep gaan. U kunt dit meteen de eerste keer doen maar als dat niet helpt kunt u het niet bij iedere verlenging weer proberen.

b- Als u tegen de Gevangenhouding in beroep wilt gaan dan moet u dit binnen drie dagen doen (weekends en feestdagen tellen niet mee in het vaststellen van de termijn). U moet dit opgeven bij de B.V.A. Bespreekt u van te voren wel met uw advocaat of u in Hoger Beroep zult gaan.

 

4. WAT GEBEURT ER TERWIJL U IN VOORLOPIGE HECHTENIS ZIT

Intussen probeert de politie uw zaak zo goed mogelijk uit te zoeken. Dat is het opsporingsonderzoek. Als het een ingewikkelde zaak is, moet de R.C. er aan te pas komen: men spreekt dan van een Gerechtelijk Vooronderzoek. Zodra de R.C. het onderzoek rond heeft, krijgt u daarvan bericht. Dat is de zogenaamde Kleine Sluiting. Binnen 14 dagen na de kleine sluiting is het hele onderzoek afgesloten en moet de OvJ u binnen een maand dagvaarden.

 

5. DE RECHTSZITTING

Op uw dagvaarding staat o.a. de Tenlastelegging en de Datum waarop u voor de rechter moet verschijnen. Op die datum komt u dus in de rechtszaal. U ziet daar gewoonlijk 5 in toga geklede heren achter de tafels zitten. De meest linkse is de OvJ; de middelste is de Rechter en tevens President van de rechtbank; de meest rechtse is de Griffier en de anderen zijn Rechters. Uw advocaat zit bij u in de zaal. De OvJ leest de Tenlastelegging nog eens voor. Daarna stelt de President u een aantal vragen, evenals de andere rechters. Vervolgens eist de OvJ een bepaalde straf. Tenslotte houdt uw advocaat zijn pleidooi. Daarmee is de zitting bijna ten einde: alleen krijgt u zelf nog de gelegenheid om het laatste woord te hebben. De griffier schrijft alles op wat er gezegd wordt; op hem hoeft u niet te letten.

 

6. DE UITSPRAAK

De uitspraak van de rechtbank krijgt u gewoonlijk na 14 dagen. Er zijn verschillende uitspraken mogelijk:

* vrijspraak

* ontslag van rechtsvervolging

* oplegging van een straf, zoals gevangenisstraf of geldboete (geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk)

* T.B.S. al dan niet voorwaardelijk of in combinatie met gevangenisstraf.

 

23

7. HOGER BEROEP

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u binnen 14 dagen in Hoger Beroep-gaan. (Opgeven bij de B.V.A.). U kunt het ook weer intrekken. U kunt ook meteen afstand doen van het Hoger Beroep, als u zich bij de uitspraak neerlegt. De kans bestaat echter dat de OvJ het niet eens is met de uitspraak. Ook hij kan in hoger beroep gaan en hij heeft hiervoor ook 14 dagen de tijd.

31 dagen na de uitspraak van de rechtbank dient het hof te hebben beslist over de voorlopige gevangenhouding met max. 30 dagen, waarna om de 30 dagen de verlenging volgt.

 

8. HET HOF

De behandeling van uw zaak in Hoger Beroep vindt plaats door het Gerechtshof. De gang van zaken is daar vrijwel hetzelfde als bij de rechtbank. Alleen zitten daar drie of meer Rechters. Men noemt hen Raadsheren. De OvJ bij het Hof heet Procureur-Generaal (P.G.).

 

9. CASSATIE

Wanneer u of de P.G. geen genoegen neemt met de uitspraak van het Hof, bestaat er nog één beroepsmogelijkheid. U kunt dan nog zogenaamd in Cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dit is de hoogste rechtelijke instantie in ons land. Het Cassatieberoep moet u en of de P.G. instellen binnen 14 dagen na de uitspraak van het Hof. (Opgeven bij de B.V.A.). De laatst afgegeven verlenging door het gerechtshof blijft dan onbeperkt van kracht en hoeft niet te worden verlengd.

 

10. HOGE RAAD

De gang van zaken bij de Hoge Raad wijkt af van die bij de rechtbank en het Hof. Het voert te ver om hier uitvoerig op in te gaan. In voorkomende gevallen zal uw advocaat u dit kunnen uitleggen.

 

11. DE TENUITVOERLEGGING VAN UW STRAF

Zodra de uitspraak definitief vaststaat begint de tenuitvoerlegging van de straf. Als u een vrijheidsstraf is opgelegd hangt het van allerlei factoren af, waar u die moet ondergaan.

Het Buro Sociale Dienstverlening (B.S.D.) kan u hierover inlichtingen verstrekken.

 

TRANSPORT

Indien u 's morgens of 's middags de inrichting moet verlaten c.q. op transport moet, dan kan u in afwachting hiervan die ochtend of middag in uw cel blijven. U kunt dat dagdeel ook bijvoorbeeld bij vroegtijdige terugkeer aan de arbeid of andere aktiviteiten deelnemen, voor zover deze nog niet begonnen zijn. Opgemerkt wordt dat bovenstaande aktiviteiten geen recht geven op extra douchen

 

Het is niet toegestaan blikjes, flessen, bibliotheekboeken en of geld mee te nemen op transport. Bij transport naar een ziekenhuis of anderszins wordt u gewoonlijk begeleid door personeel van het Corps Complexbeveiliging uit Veenhuizen of parketwacht. Beide hebben stringente richtlijnen voor de manier waarop u vervoerd moet worden. In alle gevallen betekent dat: bij vervoer krijgt u een stok in de broek of handboeien aan. Wenst u geen stok in de broek of handboeien, dan zal de medische dienst geen afspraak voor u kunnen maken voor behandeling in het ziekenhuis. Laat u de afspraak wel maken door de medische dienst dan wordt er van uitgegaan, dat u akkoord gaat met de hier gestelde voorwaarden. Het op het laatste moment weigeren van de stok in de broek of handboeien aan kan in een dergelijk geval een sanctie ten gevolge hebben. Ook de kosten die het ziekenhuis berekent bij niet tijdig afzeggen van een afspraak kunnen op u worden verhaald. Als u op transport gaat in verband met een overplaatsing, dient u er rekening mee te houden, dat aan bederf onderhevige goederen, alsmede planten, u niet worden meegegeven.

 

24

FINANCIELE ADMINISTRATIE

Geldmiddelen en betaling boetes

Daar het verboden is in een Huis van Bewaring geld of geldmiddelen (zoals giro- en bankcheques) in uw bezit te hebben, zal de administratie optreden als beheerder van uw geld. In het Huishoudelijk Reglement kunt u nalezen hoe dat gebeurt. Indien een relatie geld wil overmaken aan u, dan kan beste gebeuren via een storting op de postrekening Huis van Bewaring t.n.v. de betrokken gedetineerde vermelding van zijn registratienummer.

 

U kunt boetes laten betalen door relaties. Deze melden zich bij de portier en die neemt dan kontakt op met de B.V.A .. Dit kan echter alleen tijdens kantooruren(maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur).

Na inschrijving in deze inrichting moet u al uw geld, Nederlands en buitenlands, afgeven. Het Nederlands geld wordt op uw rekening bijgeschreven en het buitenlands geld blijft op de Bevolkingsadministratie. Daar wordt het bewaard in uw Preciosa en u krijgt het bij uw vertrek terug. Komt u uit een andere inrichting, dan wordt door de Administratie uw saldo opgevraagd. Heeft u in de andere richting geld, dan mag u er hier meteen over beschikken.

 

25

Het geld dat u bij inkomst meebrengt, kan gebruikt worden voor diverse doeleinden.

 

Zoals:

 1. Huur KTV.
 2. Bewassing.
 3. 0 en 0 - regeling.
 4. Aankopen via de kantinelijst
 5. Aankoop van telefoonkaarten.
 6. Overboekingen naar andere gedetineerden.
 7. Afgifte aan bezoek.

Eén keer per week, en wel op dinsdagmiddag na 17.00 uur, krijgt u een overzicht van de Fin. Administratie. Hierop staan alle financiële handelingen bijgewerkt tot 12.00 uur van die dag vermeld. Ook uw inkomsten van arbeid binnen het H.v.B. komen op deze rekening.

 

VOORSCHOTTEN

Heeft u bij inkomst geen geld maar geeft u aan te willen gaan werken, dan kunt u via een bestellijst, bij de PIWer verkrijgbaar, tot f 10,-- aankopen in de winkel doen. Heeft u bij inkomst wel geld, dan kunt u aankopen doen van maximaal f 20,-. Op weekdagen gaat dit via de Fin. Administratie. Bij de eerstvolgende gelegenheid kunt u gebruik maken van de kantine.

 

GELDAFGIFTE

Door bezoek of familie kan geschieden via de portier. Deze neemt het geld in ontvangst en zorgt dat het op de Fin. Administratie komt. Dit wordt dan bijgeschreven op uw rekening. Bezoek of familie of relaties dienen zich bij de geldafgifte te legitimeren.

 

1* HUUR TV

Als u voldoende saldo heeft, dan kunt u door middel van een verzoek- overschrijvingsbriefje een TV aanvragen bij de badmeester. Zolang u hier verblijft, wordt er automatisch één keer per week f 7.00 huur van uw rekening afgeboekt. Wilt u niet meer gebruik maken van deze regeling, dan kunt u dit ook kenbaar maken via een verzoek-overschrijvingsbriefje. Bij niet genoeg saldo op dinsdag na 12.00 uur, wordt de TV van de cel verwijderd. Voor een eigen T.V wordt wekelijks f 4,00 kijken luistergeld berekend.

 

2* BEWASSING

U kunt tegen betaling van f 2,25 per week uw kleding laten wassen. Dit wordt tegelijk met de huur van de TV één keer per week automatisch van uw rekening afgeboekt. Ook hierbij geldt: geen geld dan geen bewassing. Opzegging of alsnog aanvragen kan ook weer via een verzoek-overschrijvingsbriefje.

 

3* 0 en 0 REGELING

Zie bewassing. De kosten zijn f 1,50 per week.

 

26

4* AANKOPEN IN DE WINKEL

U kunt één keer per week middels de op het weekend verstrekte kantinelijst aankopen doen in de kantine. Mits u voldoende saldo heeft. Dit wordt gecontroleerd door de winkelier. U kunt hier verschillende aankopen doen, b.v. levensmiddelen, rookwaren, etc. Op deze lijst kunt U ook de kantinebonnen bestellen, waarmee u tijdens de recreatie div: snacks kunt kopen.

Hierbij wordt opgemerkt dat u deze bonnen bij ontslag uit het Huis van Bewaring niet kunt inwisselen. Deze goederen worden voor de A - vleugel op woensdagmorgen en voor de B – vleugel op woensdagmiddag bij u afgeleverd.

De winkelier vermeldt het bedrag dat u in de winkel besteedt op een lijst. Deze lijst wordt later door de Fin. Administratie verwerkt. Ook kunt u een eigen t.v. of radio/cassetterecorder in de inrichting laten invoeren. De verzegeling hiervan gebeurt door de winkelier. De kosten bedragen voor een t.v. f 15,00 en voor een radio /cassetterecorder f 12,50. Deze bedragen worden één maal in rekening gebracht.

 

5* AANKOOP TELEFOONKAARTEN

Dit gebeurt twee keer per week en wel op maandag en vrijdag na 17.00 uur. De aanvraag hiervan gebeurt op zondag- en donderdagavond bij de dienstdoende PIWer, door middel van telefoonkaartaanvraaglijsten.

Bij voldoende saldo kunt u telefoonkaarten ter waarde van f 5,00, f 10,00 en f 25,00 aanvragen. Deze worden dan van uw rekening afgeschreven.

 

6* OVERBOEKINGEN NAAR MEDEGEDETINEERDEN

De gedetineerde mag per maand maximaal f 100,00 ontvangen en / of uitgeven aan medegedetineerden . Dit gaat door middel van een verzoek/overschrijvingsbriefje. Deze zijn op de vleugel verkrijgbaar. Dit verzoek/overschrijvingsbriefje wordt pas behandeld als het volledig ingevuld is. Dit houdt in: Naam, Registratienummer, celnummer, bedrag, handtekening van gedetineerde en een duidelijke naam en handtekening van de dienstdoende PIWer. E.e.a. wordt vervolgens ter beoordeling overlegd aan het Afdelingshoofd. Is het niet goed ingevuld dan wordt het niet in behandeling genomen.

 

7* AFGIFTE GELDEN AAN BEZOEK

U kunt bij voldoende saldo geld uitvoeren. Aan bezoek, familie, etc. Dit gaat door middel van een verzoek-/overschrijvingsbriefje. Het moet volledig ingevuld bij de Fin. administratie, door tussenkomst van de PIWer, worden afgegeven. De Fin. Administratie zorgt ervoor dat het geld aan de desbetreffende persoon wordt uitbetaald. Deze persoon dient zich te legitimeren.

 

27

BEZOEK BEZOEKMOGELIJKHEDEN VOOR U

U hebt het recht om één maal per week bezoek te ontvangen.

Gelijktijdig mag u maximaal drie volwassenen en twee kinderen op bezoek laten komen.

De bezoekafspraak dient telefonisch te worden gemaakt, tussen 9.30 uur en 11.00 uur, door degene(n) die bij u op bezoek komen.

Een één maal gemaakte bezoekafspraak blijft gedurende uw verdere verblijf hier op dezelfde tijd gehandhaafd. Wilt u wegens omstandigheden uw bezoektijd toch veranderen, dan kunt u dit via de etage PIW er aanvragen.

Uw bezoek kan dan 2 dagen na uw wijzigingsverzoek, per telefoon, informeren of de verandering is goedgekeurd. Uw bezoek dient zich te kunnen legitimeren, met een geldig

legitimatiebewijs. Als uw bezoek geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, zal hem/haar de toegang tot de inrichting worden geweigerd.

Het verstrekken van extra bezoek is een gunst. U kunt het één keer per maand vragen en als er ruimte is zal het waarschijnlijk toegestaan worden. Voorafgaand aan uw bezoek krijgt u de gelegenheid te douchen. In de bij lage kunt u de regels lezen waaraan uw bezoek zich dient te houden. U mag zelf niets meenemen naar de bezoekzaal.

U kunt voor en na het ontvangen van bezoek aan de kleding onderzocht worden. U kunt ook aan het lichaam onderzocht worden, voor en na het bezoek.

De bezoektijden zijn: A - vleugel:

Maandag t/m vrijdag 09.30 - 10.30 uur

 

10.40 - 11.40 uur

Uitzondering hierop: woensdag alleen van 10.40 - 11.40

B - vleugel:

Maandag t/m vrijdag 14.10 - 15.10 uur

15.30 - 16.30 uur

 

HUISREGELS VOOR UW BEZOEK

Wilt u er zorg voor dragen dat uw bezoek van regels op de hoogte is. Uw bezoek kan de regels ook lezen in de bezoekzaal waar ze ter inzage liggen. Hier volgt de uitleg in een aan uw bezoek gericht schrijven.

 

Na beëindiging detentie vanuit dit Huis van Bewaring mag u de eerste zes maanden deze inrichting niet betreden als bezoeker.

 

28

GEACHTE BEZOEKER

U bent thans als bezoeker te gast in het Huis van Bewaring te Leeuwarden. Zowel u als wij zijn er bij gebaat dat u de vastgestelde regels tijdens het bezoek naleeft.

Art.1: Het is u, als bezoeker, niet toegestaan enig goed aan uw gedetineerde/relatie te overhandigen. Onder enig goed wordt verstaan: rookwaar , drinkwaar , geld, geldswaardige papieren, artikelen, etenswaar, enz.

Art.2: Het is u, als bezoeker, wel toegestaan aan uw gedetineerde/relatie te geven: een sigaret en/of sigaar welke direkt tijdens het bezoek wordt opgerookt, een versnapering en/of drankje welke uit de in de bezoekzaal aanwezige automaat verkregen kan worden.

Art.3: Mocht u, als bezoeker, willen weten hoe u dan wel, buiten het bezoek om, goederen voor uw gedetineerde/relatie kunt meenemen, achterlaten, overschrijven enz. dan gelieve u kontakt op te nemen met de voorportier vóór of na het bezoek.

Art.4: Het is u, als bezoeker, niet toegestaan zich op aanstootgevende wijze te gedragen tijdens het bezoekuur.

Art.5: U dient zich, als bezoeker, strikt te houden aan alle aanwijzingen die u gedurende de bezoekduur van het personeel krijgt.

Art.6: Bij overtredingen van het in art. I, 2, 4 en 5 gestelde zal door de toezichthoudende ambtenaar rapport worden opgemaakt. Dit rapport kan voor de directie aanleiding zijn u voor geruime tijd de toegang tot de inrichting te ontzeggen. Aan de hand van dit rapport heeft de directie voorts de bevoegdheid om uw gedetineerde/relatie disciplinair te straffen.

Art.7: Bij herhaaldelijke overtreding van het onder art. I, 2, 4 en 5 gestelde heeft de op het bezoek toezichthoudende ambtenaar de bevoegdheid aan uw bezoekduur een eind te maken. Het zij nogmaals opgemerkt: Het door u naleven van deze spelregels is in ons aller belang. Alleen als dit verzekerd is, zal het door u gebrachte bezoek aan uw gedetineerde / relatie het aangenaamst verlopen.

 

29

S.K.W. MEDEWERKERS

 

S.K.W. AKTIVITEITEN

Op het aktiviteitendagdeel, kunt U de volgende aktiviteiten bezoeken, na opgave via het aanmeldingsformulier:

 

1. Onderwijs

2. Bibliotheek

3. Kreajhuisvlijt

4. Sport

5. Gespreksgroepen

6. Bezoek

7. Andere aktiviteiten

 

U kunt op uw aanmeldingsformulier aankruisen aan welke aktiviteiten u mee wilt doen. U wordt aan de hand van dit aanmeldingsformulier ingepland. Wanneer u van aktiviteit wilt veranderen moet U eerst weer een nieuw aanmeldingsformulier bij de bewaarder vragen, waarop u dan weer aangeeft hoe u ingepland wilt worden. Bedenk wel dat er soms enkele dagen tussen invullen en inplannen kunnen zitten. U wordt alleen voor een aktiviteit opgeroepen als u ook daarvoor staat ingepland, even snel van aktiviteit veranderen is dus niet mogelijk. Wij verwachten van u dat indien u zich heeft opgegeven voor een aktiviteit u ook inderdaad komt. Als u twee maal niet komt, zonder goede reden, heeft dat tot gevolg dat u voor die aktiviteit wordt geschrapt. Het team Sociaal Kultureel Werk tracht alle aktiviteiten zo goed mogelijk te laten verlopen, mochten er toch problemen zijn, vraag dan de leider van de betreffende aktiviteit te spreken via een spreekbriefje. Ook kunt u het Hoofd S.K.W. te spreken vragen.

 

ONDERWIJS

Het onderwijs bestaat uit een aantal vaste doorlopende aktiviteiten: Lezen en schrijven/Nederlands voor anderstaligen Schriftelijke en celstudies verkeersles en computerlessen.

Hieraan kunt u na opgave, binnen korte tijd meedoen. Daarnaast zijn er enkele cursussen die regelmatig worden aangeboden, maar niet op het aanmeldingsformulier vermeld staan. Omdat het korte cursussen zijn worden hiervoor apart briefjes rondgedeeld, waarmee u zich kunt opgeven. Voor het met goed gevolg afsluiten van diverse cursussen wordt een certificaat uitgegeven. In het Huis van Bewaring kunnen ook mondelinge verkeersexamens afgelegd worden. Voor nadere informatie over het onderwijs kunt u contact opnemen met de onderwijzer via een spreekbriefje.

 

30

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek kunt u bezoeken door u op te geven via het aanmeldingsformulier. De bibliotheek is open op alle werkdagen behalve woensdag. Afhankelijk van de drukte kunt u maximaal anderhalf uur ( .bij één groep) of drie kwartier ( bij twee groepen) in de bibliotheek blijven. U kunt daar op uw gemak boeken, tijdschriften en buitenlandse) kranten lezen.

Boeken (6), strips (12) en spelletjes/puzzels kunt u ook meenemen naar uw cel.

LETWEL: deze zijn te leen en u bent er persoonlijk voor aansprakelijk dat ze weer in goede staat worden teruggebracht. Dus bij overplaatsing of ontslag de geleende boeken/spelletjes een dag van te voren inleveren in de bibliotheek. Op beide vleugels heeft de bibliotheekhulp (gedetineerde) ook nog een aantal boeken op zijn cel, voor noodgevallen in het weekend bijvoorbeeld.

 

Onze bibliotheek heeft een grote collectie boeken etc., toch kan het voorkomen dat bepaalde boeken niet aanwezig zijn. Deze boeken kunnen dan bij de Openbare Bibliotheek in Leeuwarden voor u worden aangevraagd. Sinds kort is de bibliotheek ook in het bezit van een CD-I-speler en CD-I-plaatjes met cursussen en informatie. Tijdens het bibliotheekbezoek kan van de CD-I gebruik gemaakt worden. Met informatie en vragen voor de Kabel Courant11 de Blokhuispoort", kunt U ook in de bibliotheek terecht. Nieuws, moppen, gedichten, informatie, aktiviteiten, Gedeco-nieuws etc. draait iedere dag op het Kabelkrantkanaal. Op dit kanaal worden ook regelmatig films en concerten vertoond. Verder is het nog belangrijk erop te wijzen dat alle circulaires van het Ministerie van Justitie, het Huishoudelijk Reglement enz. in de bibliotheek ter inzage liggen. Als laatste wijzen we er op dat er ook veel studiemateriaal aanwezig is in de bibliotheek.

 

KREA / HUISVLIJT

In de krea/huisvlijt kunt u terecht voor bijna alle hobbyen /of knutselaktiviteiten. Er is veel houtbewerkingsapparatuur aanwezig; lintzaag, houtdraaibank, cirkelzaag, freesmachine en vlak/diktebank. U kunt dus vele kanten op.U kunt ook gipsgieten en pottenbakken. Er is een apart teken- en schilderlokaal waar u alle mogelijkheden hebt om op uw gemak bezig te zijn.

 

31

Kreamateriaal kan in kleine hoeveelheden gratis beschikbaar worden gesteld, andere materialen moet u betalen. Wij brengen meestal de kostprijs in rekening. Soms is er afvalhout beschikbaar. Laat u, over het gebruik van materialen, goed voorlichten door de dienstdoende huisvlijtleider, zodat u vooraf weet wat iets kost als u iets wilt maken.

 

De meeste voorwerpen, die u gemaakt hebt, mag u niet op cel hebben (zie regeling voorwerpen op cel). Die moet u dus meteen laten uitvoeren (regelen met huisvlijtleider).

Hebt u geen geld, maar wilt u wel graag wat doen met uw handen, meld dit dan bij de huisvlijtleider. Er is altijd wel iets te repareren of te maken, bijv. speelgoed voor de bezoekzaal. Soms kunt u werken met afvalmateriaal. De Krea huisvlijt is op alle werkdagen geopend.

 

SPORT

Bij opgave wordt u in één van de sportgroepen ingedeeld. U heeft recht op twee keer per week sporten (maximaal één keer per dagdeel) .

Op de woensdag is er individuele sport voor mensen die in "beperking" zitten of voor mensen die niet in een (grote) groep mee kunnen sporten.

Op het aanmeldingsformulier staat bij elke dag welke sporten er gegeven worden.

Dit zijn: zaalvoetbal, volleybal, basketbal, badminton en fitness.

Onze sportaccommodaties zijn zeer goed te noemen. We hebben een mooie sportzaal en er is een goed voorziene fitnesszaal. In de zomer wordt er ook af en toe gebruik gemaakt van de luchtplaats om te sporten. Iedereen dient mee te doen aan de warming-up en iedereen dient

zich na het sporten te douchen. Zo nu en dan worden er ook wel eens wedstrijden gehouden tegen ploegen van buiten. Nadere informatie over de sport is te verkrijgen bij één van de sportleiders.

 

32

GEESTELIJKE VERZORGING

Gedetineerd zijn, "vast zitten" grijpt diep in je leven in. Daardoor kun je het leven met andere ogen gaan bekijken. In de" bajes" is het leven anders dan" buiten". Maar je moet er wel mens bij kunnen blijven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Je kunt dan veel vragen en problemen krijgen waar je geen raad mee weet. Als het gaat om vragen over geloof en leven, denken wij je daarbij te kunnen helpen. In alle tijden hebben mensen nagedacht over hun leven

Vragen over: "Wat wil ik met mijn leven ", over bang Zijn en hopen, over geloven en twijfelen. Daar hebben mensen allerlei antwoorden op gevonden. Zo zijn de verschillende geloofsovertuigingen ontstaan.

Binnen deze inrichting zijn er drie geestelijke verzorgers. Er is een humaniste (Humanisme), een dominee(protestants-christelijk) en een pater(rooms katholiek). En één keer in de maand is er een bijeenkomst met een imam. Ook als je een ander geloof of levensovertuiging hebt ben je bij ons welkom. Bij binnenkomst mag je slechts één geestelijk verzorger als contaktpersoon noemen. Dit wordt op de celkaart aangegeven. Aarzel ook later niet om contakt met de geestelijk verzorger van jou keuze op te nemen. Voor een gesprek onder vier ogen kun je ons direkt aanspreken, of een spreekbriefje invullen. Op het spreekbriefje hoef je geen reden te noemen. Geestelijke verzorgers hebben een ambtsgeheim. Dit betekent dat wij aan niemand doorvertellen wat jij ons onder vier ogen toevertrouwd. Behalve natuurlijk als je daar zelf om vraagd.

 

KERKDIENSTEN

Katholieke kerkdienst op zaterdag van 17.15 tot 18.15 uur.

Protestantse kerkdienst op zondag van 17.15 tot 18.15 uur.

Eén keer per maand vervangen de dominee en pater elkaar. Als je naar de kerk wilt dan moet de dominee of pater een stempel op jouw deur zetten .Je wordt dan op zaterdag of zondag onder begeleiding van een P.I.W - er naar de kerk, en weer terug gebracht.

In de kerkdienst wordt van je verwacht dat je respect hebt voor andere gedetineerden die komen om te bidden. Er mag tijdens de dienst niet gerookt worden, en je hoort je netjes te gedragen. Doe je dat niet ,dan kan de geestelijk verzorger je terug sturen, of je de week daarop niet meer laten komen.

Door gebrek aan personeel en om praktische redenen, kunnen gedetineerden die in “BEPERKING” zitten niet naar de kerk komen. Je mag wel altijd bezoek van een geestelijk verzorger op je cel krijgen.

 

33

Gespreksgroep Humaniste. 

Deze vindt plaats op woensdagavond wanneer gedetineerden geen recreatie hebben. Er wordt gepraat in een groep en er wordt gediscussieerd over onderwerpen die je interesseren. Op die manier kun je door de verschillende standpunten te vergelijken jouw eigen mening aanscherpen of herzien. De onderwerpen van gesprek kun je zelf inbrengen. Dit zou b.v. kunnen zijn: de voor en nadelen van het "zitten", macht, liefde, vriendschap vrijheid enz.

Gespreksgroep Pater.

 

De gespreksgroep van de pater werkt op dezelfde manier. Als je dat wilt kun je ook praten over je geloofsovertuiging, maar het is niet verplicht. Je hoeft ook geen christen te zijn.

Iedereen die een mening heeft, en bereid is naar de meningen van anderen te luisteren, is van harte welkom. Omdat er maximaal 12 personen met vrijwillig(st)ers mogen deelnemen, kan er soms een wachtlijst zijn.

Aanwezigheid

 

Er is bijna iedere dag wel iemand van ons aanwezig

 

Dominee: maandag - dinsdag - donderdag - zondag.

Pater: dinsdag - vrijdag - zaterdag.

Humaniste: maandagmiddag - dinsdagmiddag - woensdag.

 

34

MEDISCHE DIENST

Arts

Er is een huisarts verbonden aan het Huis van Bewaring. Hij heeft iedere morgen spreekuur, behalve op woensdag. Na binnenkomst wordt u automatisch opgeroepen voor een inkomstenkeuring. Dit houdt in dat voordat U door de arts gezien wordt ,er een intake door de verpleegkundige plaats vindt, en een verplichte controle op tuberculose d.m.v. een mantouxprikje. Heeft u daarna een arts nodig, dan meldt u dat aan de PIW er en deze geeft u een spreekbriefje voor de arts. U kunt in niet dringende gevallen ook een verpleegkundige via een spreekbriefje te spreken vragen.

 

Er is een tandarts verbonden aan het HvB Hij houdt ’s maandags zijn spreekuur. U kunt zich via een spreekbriefje opgeven, met een duidelijke vermelding van de klacht. Doorverwijzing naar een psychiater of psycholoog gaat alleen via een doorverwijzing van de arts of via het Penitentiair Reclasseringswerk.

 

Ziekmelding 

Neemt u deel aan de arbeid of hebt u een ander baantje en bent u op een bepaalde dag ziek, dan dient u dit bij het uitsluiten s morgens te melden aan de PIW er. U dient vervolgens zelf een briefje in te vullen voor het eerstvolgende spreekuur van de arts. Bij ziekmelding heeft u recht op ziekengeld. Meldt u zich te laat ziek, dan kunt u die dag niet meer naar uw werk en ontvangt u geen loon. Vindt een te late of een onterechte ziekmelding meermalen plaats dan kunt u voor enige tijd van arbeid of baantje worden uitgesloten (zie regeling 1143/KR/W).

Voorzorgsmaatregelen voor het personeel i.v.m. infektiegevaar en besmettingsgevaar. Om infektiegevaar van Hepatitus en Aids en andere besmettelijke ziektes tot een minimum te beperken, zal bij direkte kontakten tussen personeel en gedetineerden door het personeel gebruik gemaakt worden van o.a. beschermende handschoenen. Ter voorkoming van bloed-bloed kontakten zal het personeel in situaties waarin dit risico bestaat eerst de nodige beschermende maatregelen nemen, alvorens handelend op te treden. Tevens zullen bij diverse werkzaamheden, zoals celcontroles en fouilleringen, werkhandschoenen gedragen worden. Omdat dit een algemene regel is, hoeft u daar dus persoonlijk geen konklusies aan te verbinden.

 

Zijn er vragen of onzekerheden betreffende infectieziekten, zoals sexueel overdraagbare ziekten, aids, hepatitus enz. of uitleg omtrent de medische behandeling, dan kunt u een briefje invullen voor de verpleegkundige.

Urinecontrole

 

Wanneer uw gedrag een gevaar oplevert voor de goede gang van zaken, de goede orde en veiligheid (bijvoorbeeld omdat er duidelijke indikaties zijn dat u drugs gebruikt) dan kunt u verplicht worden mee te werken aan een urinecontrole. Weigert u hieraan mee te doen dan wordt dit gelijk gesteld met een positieve uitslag van een urinetest en zal de sanktie die er op volgt ook vergelijkbaar zijn met de sanktie die volgt op een positieve uitslag van de urinetest. Urinecontrole vindt ook plaats op aanvraag van het BSD om de uitslag van de test mee te nemen in hun advies voor het verlenen van AVG (verlof) of Sociaal verlof (zie AVG) .

 

35

DE RECLASSERING

De reclassering houdt twee keer per week spreekuur in het Huis van Bewaring. De reclasseringswerkers voor dit spreekuur zijn in dienst van de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Leeuwarden. De stichting heeft o.a. tot doel hulp en steun te verlenen aan diegene die in aanraking zijn gekomen met de strafrechtspleging.

Voor het spreekuur kunt u zich, via de PIW er opgeven door het invullen van het formulier “verwijzing naar het spreekuur van de reclassering”.

Op dat formulier staan de dagen en tijden vermeld waarop de reclasseringswerker aanwezig is. U kunt bij de reclassering terecht om over uw persoonlijke problemen te praten. Het gedetineerd zijn kan een aantal problemen met zich meebrengen, zowel voor u zelf als voor uw relatie(sl. Misschien waren deze problemen er ook al, voordat u gedetineerd werd, of merkt u dat problemen groter worden doordat u bent gedetineerd. Samen met u zal de reclasseringswerker een plan van aanpak maken om een oplossing voor uw problemen te vinden. Onderdeel van een plan van aanpak kan zijn dat u deelneemt aan een van de volgende projecten van de reclassering.

 

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING (SOVA)

Het kan zijn dat voor uw problemen ontstonden, of nog ontstaan door het ontbreken van bepaalde sociale vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen door een individuele training worden aangeleerd. U leert hoe u de juiste beslissingen kunt nemen, en hoe u zodoende “oude fouten” kunt voorkomen.

 

GOLDSTEINTRAINING

Is een groepstraining waarin u leert om te gaan met zaken die u in de praktijk tegenkomt, en waar u moeite mee heeft. Enkele onderwerpen zijn "opkomen voor je mening", "iets bespreken" of "uiten van kwaadheid" .U doet dit, samen met andere gedetineerden, onder leiding van trainers van de reclassering.

 

GESPREKSGROEP

Samen met anderen kunt u praten over zaken die u bezig houden zoals detentie, macht en onmacht, agressie enz. Het samen praten over een onderwerp betekent tegelijkertijd dat u kunt leren van de ervaringen van de anderen. De groep wordt geleid door een gespreksleider.

 

BUTGETTERINGSCURSUS

De opzet van deze cursus is het aanleren van een aantal vaardigheden en het bijbrengen van kennis op het gebied van omgaan met geld en het zelf hanteren van schulden.

De mensen die de bovenstaande trainingen geven en de gespreksgroep leiden, Zijn speciaal daarvoor opgeleide medewerkers van de Stichting Reclassering Nederland.

 

36

VAST WERK

Voor het project “Vast Werk” houdt een arbeidstoeleider van de reclassering twee keer per maand spreekuur. “Vast Werk” biedt hulp hij het zoeken / vaststellen van uw mogelijkheden.

Zoeken gebeurt aan de hand van uw scholing en arbeidsverleden en van uw voorkeur voor een werksoort. Daarna wordt de meest passende manier vastgesteld om uw doel te bereiken (eventueel wordt gebruik gemaakt van een beroepskeuzetest) .

Het project vast werk wordt apart vermeld op het spreekbriefje van het huis van bewaring.

Als u vragen heeft op zakelijk of justitieel gebied, kunt u gebruik maken van het handboek, dit handboek, met voorbeeldbrieven kunt u bij de afdelingsbewaarder opvragen.

 

37

MEDEWERKSTER VERSLAVINGSZORG

 

VERSLAVINGSZORG FRIESLAND in het Huis van Bewaring.

In het Huis van Bewaring werkt een medewerkster van de Verslavingszorg Friesland.

Haar naam is Diny Winkel.

U kunt met haar praten over het gebruik van alcohol, andere drugs, medicijnen en over gokken.

Zij kan:

* Informatie geven en vragen beantwoorden.

* Met u voor- en nadelen bespreken.

* Met u praten over mogelijkheden tot verandering als de nadelen groter dan de voordelen zijn.

* U begeleiden bij het stoppen.

* U inlichten over hulpverlening in en buiten het Huis van Bewaring.

* U begeleiden bij het kiezen van de juiste hulp.

 

In overleg met u kunnen ook personen uit uw omgeving, zoals partner, kinderen of ouders bij deze medewerkster terecht. De gesprekken die u met de medewerkster voert zijn vertrouwelijk.

Zonder uw toestemming wordt er niets doorgegeven aan anderen.

U kunt in kontakt komen met deze medewerkster door het indienen van een spreekbriefje.

 

38

AFDELING ARBEID

Informatie betreffende de Afdeling Arbeid.

Nadat u bent ingeschreven komt de Arbeidskoördinator bij u langs.

Hij komt meestal de volgende dag.

De Arbeidskoördinator geeft u voorlichting over de mogelijkheden bij de Afdeling Arbeid.

Hij vraagt u, of u bereid bent om arbeid te verrichten.

Is dat het geval, dan ondertekent u daarvoor een bereidheidverklaring.

U kunt bij de Arbeidskoördinator tevens terecht voor celwerk.

 

DE ARBEIDSBEDRIJVEN.

U kunt aan het werk in diverse Arbeidsbedrijven, waarbij de dan bestaande bezetting per bedrijf een uitgangspunt is om u te kunnen plaatsen.

Wij houden daarbij rekening met uw eigen voorkeur, mits er voldoende plaats is op het bedrijf van uw voorkeur. Indien een situatie dat vraagt, kunnen er zonodig veranderingen worden aangebracht in de bezetting per bedrijf.

De bedrijven zijn:

- Boekbinderij,

- Metaalbedrijf,

- Montagebedrijven Weber

- Werkzaal Diversen.

 

Tevens is er de mogelijkheid tot het verrichten van Celwerk.

Naast de boven genoemde Arbeidsbedrijven kunt u zich bij de Arbeidskoördinator opgeven voor een aantal "baantjes" zoals: Huisdienst, Keuken enz.

 

HET WERK EN DE AFSPRAKEN

In onze produktiebedrijven proberen wij u een zo gevarieerd mogelijk aanbod van werk te bieden.Dit is mede afhankelijk van uw eigen mogelijkheden en inzet.

Om werk voor de Arbeidsbedrijven aan te trekken, maken wij afspraken met diverse bedrijven in de particuliere en overheidssektor.

 

39

Deze afspraken hebben betrekking op onder andere: de hoeveelheid, de kwaliteit en de tijd waarin wij de produkten moeten afleveren aan onze opdrachtgever. De opdrachtgever heeft op zijn beurt ook weer afspraken met zijn klanten. U zult begrijpen dat wij de door ons eenmaal gemaakte afspraken met een opdrachtgever moeten nakomen.

 

Voor de goede orde kunt u er vanuit gaan dat wij op basis van ervaring weten, welke hoeveelheden werk wij in een bepaalde tijd samen met u aankunnen.

Wanneer u eenmaal in een van onze bedrijven werkt, vragen wij van u, dat u zich naar uw beste vermogen inzet. En dit ook doet binnen de andere werkplekken.

 

HET ARBEIDSKONTRAKT

Bent u met de Arbeidskoördinator overeengekomen op welk bedrijf of arbeidspIek u aan het werk gaat, dan wordt u een kontrakt ter ondertekening aangeboden. In dit kontrakt staan een aantal regels, waaraan u zich moet houden. Dit geldt evenzeer voor het arbeidsreglement , welke in alle bedrijven zichtbaar is opgehangen. Voor de duidelijkheid is het aan te bevelen, om zowel het arbeidskontrakt en het arbeidsreglement goed door te lezen.

 

DE WERKTIJDEN

In onze inrichting wordt er gewerkt met bloktijden.

Dat betekent dat de B-vleugel werkt van 08.00 tot 11.45 uur, en de A-vleugel van 13.00 tot 16.45 uur.

De arbeidstijd wordt voor koffie- en theepauze onderbroken en niet voor enige andere aktiviteit. Dit met uitzondering van een bezoek aan de gestichtsarts.

Alle andere aktiviteiten vinden dus plaats op het dagdeel dat er door u niet wordt gewerkt.

Als u celwerk verricht kunt u tijdens de werkuren alleen voor een korte toiletgang worden uitgesloten.

 

HET ARBEIDSLOON

Het arbeidsloon bedraagt (bij voldoende produktie/inzet), totaal f 5,45 per dag (f 4,00 grondloon en f 1,45 toeslag) Bij onvoldoende inzet kan er loon en/of toeslag worden ingehouden. Als u tijdens werktijd op transport moet, krijgt u f 4,00. Bij ziekte krijgt u f 4,36, dit alleen wanneer u door de gestichtsarts ziek bent verklaard en u vanwege die ziekte geen arbeid kunt verrichten. Het wachtgeld f 4,00, krijgt u alleen uitgekeerd als u de bereidheid-verklaring hebt ondertekend. Wachtgeld wordt dan alleen gegeven in die gevallen dat er door omstandigheden, u bij INKOMST geen werk kan worden aangeboden.

 

40

Hebt u een arbeidskontrakt en kan er aan u geen werk worden aangeboden ( dan ontvangt u gewoon het volle loont f 5,45. Werkt u ook in het weekendt dan krijgt u daarvoor enkel de toeslag van f 3,00 per weekenddag.

 

OVERIGE

Hebt u vragen dan kunt daarvoor altijd terecht bij uw werkmeester of via het invullen van een spreekbriefje kunt u terecht bij de Arbeidskoördinator.

 

Denkt u eraan( dat u zelf suiker en melkpoeder mee moet nemen naar de arbeidsbedrijven.

Hierna volgen in bijlage nog de tekst van het arbeidskontrakt, het arbeidsreglement en de regels aangaande ziekmeldingen.

Rest mij nog u tijdens uw verblijf alhier( een goede samenwerking toewensen met de werkmeesters en uw medegedetineerden.

 

Het Hoofd van de Afdeling Arbeid.

 

41

Arbeidsreglement voor Huis van Bewaring Leeuwarden.

 

De direkteur van het Huis van Bewaring te Leeuwarden.

Overwegende dat ingevolge artikel 49, derde lid,-van de Gevangenismaatregel in de werkplaatsen (bedrijven) voor de gedetineerden duidelijk zichtbaar een arbeidsreglement dient te zijn opgehangen;

 

Overwegende dat ingevolge artikel 23 van de Beginselenwet Gevangeniswezen het beheer van de inrichting bij de direkteur berust; stelt vast de volgende bepalingen die kunnen worden aangehaald als "Arbeidsreglement voor arbeidszalen (bedrijven)".

Artikel 1

De gedetineerden die in een Huis van Bewaring verblijven, zijn niet tot arbeid erplicht. Indien zij verklaren aan de inrichtingsarbeid te willen deelnemen, worden zij te dien aanzien op gelijke voet behandeld als gedetineerden in een gevangenis.

 

Artikel 2

1- De gedetineerde wordt zoveel mogelijk tewerkgesteld op een wijze en op een bedrijf die het meest beantwoorden aan zijn wensen en bekwaamheden, blijkt dit niet mogelijk dan wordt hij tewerkgesteld daar waar een arbeidsplaats beschikbaar is.

 

2- De tewerkstelling van de gedetineerden geschiedt naar de volgorde van hun binnenkomst in de inrichting. Is bij de binnenkomst in de inrichting geen arbeid beschikbaar dan wordt betrokken gedetineerde in afwachting van de toewijzing van arbeid op een wachtlijst geplaatst.

 

Artikel 3

1- De gedetineerde komt in het algemeen voor overplaatsing naar een andere bedrijf in aanmerking indien hij tenminste twee maanden achtereen op hetzelfde bedrijf werkzaam is geweest.

2- Een verzoek tot overplaatsing naar een andere bedrijf dient te worden gericht aan de arbeidsmedewerker onder wiens toezicht de gedetineerde de opgedragen werkzaamheden verricht. Het Hoofd van de afdeling arbeid beslist op deze verzoeken namens de direkteur.

 

Artikel 4

1- De arbeid duurt ten hoogste 8 uur per dag en 40 uur per week. Op zon- en feestdagen alsmede de zaterdagen wordt geen arbeid verricht.

2- De arbeidstijden zijn: 's morgens van 8.00 - 12.00 's middags van 13.00 - 17.00

3- De arbeid wordt in de loop van de ochtend en de middag onderbroken door een pauze van telkens een kwartier.

4- De arbeid wordt verder zoveel mogelijk ononderbroken verricht.

 

Artikel 5

1- De gedetineerde kan wel worden toegestaan de arbeid te onderbreken:

a- Voor een bezoek aan een lid van de Commissie van Toezicht of voor het verschijnen ter zitting van de beklag- of beroepscommissie dan wel te verschijnen voor enige andere rechtelijke instantie, waarbij zijn aanwezigheid vereist is;

b- Om gehoord te worden door politie- of justitiefunktionarissen;

c-na een oproep voor een bezoek aan de gestichtsarts.

2- De gedetineerde kan de direkteur verzoeken om andere redenen dan in het vorige lid vermeld de arbeid te onderbreken.

 

Artikel 6

1- Behoudens een beperkte hoeveelheid rookwaren of versnaperingen is het de gedetineerden zonder toestemming niet toegestaan enig voorwerp uit hun verblijven mee te nemen naar de bedrijven.

2- Het meenemen uit de bedrijven van arbeids- of verpakkingsmateriaal, gerede produkten of gereedschap is niet toegestaan.

 

42

3- De gedetineerde betreedt of verlaat de bedrijven niet zonder toestemming van het hoofd van de afdeling arbeid of de arbeidsmedewerkers.

 

4- De gedetineerde die aan de-inrichtingsarbeid deelneemt, kan aan de kontrole met een metaaldetektor worden onderworpen.

 

Artikel 7

De gedetineerde is gehouden de opgedragen arbeid overeenkomstig de hem door of namens het Hoofd van de afdeling arbeid gegeven aanwijzingen, waarbij met name acht wordt geslagen op de veiligheidsvoorschriften, naar behoren te verrichten.

 

Artikel 8

Gereedschap en machines in de bedrijven worden uitsluitend afgesteld en gebruikt met toestemming van het Hoofd van de afdeling arbeid of de arbeidsmedewerkers.

 

Artikel 9

1- De gedetineerde kan worden verplicht tijdens de arbeid door de inrichting verstrekte werkkleding te dragen en veiligheidsmiddelen te gebruiken.

2- Het is niet toegestaan arbeid te verrichten met ontbloot bovenlichaam.

 

Artikel 10

Het roken in de bedrijven kan door de direkteur om veiligheidsredenen worden verboden.

 

Artikel 11

1- De gedetineerde is verplicht na afloop van de arbeidstijd het bedrijf alsmede de zich daarin bevindende apparatuur schoon en ordelijk achter te laten.

2- De gedetineerde is daarnaast verplicht op gezette tijden op aanwijzing van het Hoofd van de afdeling arbeid of een arbeidsmedewerker het bedrijf te reinigen.

 

Artikel 12

De gedetineerde mag alleen met toestemming van het Hoofd van de afdelingarbeid in het bedrijf posters, stickers en andere afbeeldingen aanbrengen.

 

Artikel 13

1- De gedetineerde kan aansprakelijk gesteld worden voor door achteloosheid of moedwil aan het rijk toegebrachte schade.

2- De schade kan op het arbeidsloon worden verhaald.

 

Artikel 14

Indien de gedetineerde de goede voortgang van de arbeid verstoort, Hoofd van de afdeling arbeid met toepassing van het slotartikel huishoudelijk reglement hem namens de direkteur tijdelijk van de gemeenschappelijke arbeid uitsluiten, dan wel kan hem andere arbeid worden opgedragen.

Leeuwarden, januari 1986.

 

43

ARBEIDSCONTRAKT

 

Naam: Bedrijf:

Reg. no. Aanstelling van :

tot :

Cel no.

Tijdsduur.

U bent in principe voor minimaal twee maanden op bovenstaand bedrijf aangesteld.

Na wederzijds goedvinden wordt het contract voor twee maanden verlengd.

Beëindiging contract.

Het contract wordt beëindigd wanneer:

A- de twee maanden, op eenzelfde bedrijf, zijn verstreken en u naar een ander bedrijf wilt. U dient dan uiterlijk twee weken voor de einddatum van het contract hierover contact op te nemen met de werkmeester. Zijn er geen bezwaren, dan kunt u na deze twee maanden worden geplaatst op een door u gewenst bedrijf. Dit zodra er een plaats vrij is; zolang blijft u op uw eigen bedrijf.

B- tijdens de looptijd (2 mnd.) van dit contract, komt u niet in aanmerking voor plaatsing in een baantje.

C- u door ziekte of verlof, plaatsing in afzondering of in de strafcel langer dan vijf werkdagen afwezig bent; dan wordt uw plaats door een ander opgevuld. Bij terugkeer kunt u, zodra er een plaats vrij is, weer arbeid verrichten. Zo mogelijk op de werkplaats waar u vandaan komt. Uw lopende contract blijft dan geldig.

D- u niet voldoet aan de bepalingen zoals gesteld in het arbeidsreglement, dat is opgehangen in de bedrijven.

E- u ongeoorloofd afwezig bent.

F- u zich ziek voelt; u daardoor geen arbeid kunt verrichten en u dit niet onmiddellijk heeft gemeld aan de PIW er. U bent dan ongeoorloofd afwezig(zie ook E). U dient namelijk uw ziek-zijn, waardoor u geen arbeid kunt verrichten, onmiddellijk te melden bij de PIWer. U moet namelijk het eerstvolgende spreekuur van de gestichtsarts bezoeken. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte ziekmelding.

H- u bij verlof niet op het afgesproken tijdstip terugkeert.

I- er een vermoeden bestaat dat u misbruik maakt van het in u gestelde vertrouwen en/of u een straf hebt opgelegd gekregen door de direktie die gebaseerd is op orde en veiligheid.

J- bij werkweigering, ontslagname uwerzijds en het gestelde onder I, wordt geen rapport opgemaakt. In geval van de onder D t/m I gestelde situaties kunt u bij het hervatten van uw werkzaamheden bij de arbeid, niet terugkeren naar het bedrijf waar u vandaan kwam.

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van bovengenoemde bepalingen.

 

Naam en handtekening werkmeester

Naam en handtekening gedetineerde:

Datum:

Reden beëindiging contract :

 

44

COMMISSIE VAN TOEZICHT

Het zijn niet alleen justitie-ambtenaren die iets met dit Huis van Bewaring te maken hebben.

Aan deze inrichting is namelijk een onafhankelijke commisssie verbonden, de zogenaamde

Commissie van Toezicht.

 

WAT IS DE TAAK VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT

Elke gedetineerde heeft een groot aantal plichten en rechten. De Commissie van Toezicht ziet er op toe dat u niet onrechtvaardig wordt behandeld.

 

WAT TE DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT

Als u vindt dat u niet goed behandeld wordt, dan kunt u het beste het volgende doen.

Bespreek eerst uw grief met de PIW er. Hij is altijd uw eerste aanspreekpunt en hij kan wellicht uw grief oplossen. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere funktionaris die uw grief misschien kan oplossen. Lukt het u dan nog niet uw grief op te lossen dan kunt u de volgende stap nemen. Aan de Commissie van Toezicht is de Maandcommissaris verbonden.

Via een spreekbriefje kunt u hem/haar te spreken vragen. Hij/Zij kan, na ruggespraak met het Afdelingshoofd en/of de Direktie uw grief misschien oplossen. De maandcommissaris heeft één maal per maand spreekuur. vindt u dat u een "klacht" moet indienen dan moet u zich wenden tot de Beklagcommissie. De Beklagcommissie is een onderdeel van de Commissie van Toezicht. U dient een Beklagformulier (verkrijgbaar bij de PIW er) in te vullen en op te sturen naar de secretaris van de Beklag Commissie

 

Beklag Commissie

Het adres is:

De heer Kimkes

Secretaris Beklagcommissie

p/a Kantongerecht

Postbus 20130

8900 HM Leeuwarden.

 

U doet uw Beklagformulier in een gesloten envelop en de inrichting zorgt voor verdere doorzending . Brieven aan andere Commissies van Toezicht en aan de Centrale Raad dient u te frankeren.

 

In de Beginselenwet Gevangeniswezen, art. 51 e.v. ( in te zien in de bibliotheek), kunt u nalezen waarover u in beklag kan gaan en aan welke voorwaarden e.d. u zich moet houden.

 

45

BEKLAG EN BEROEP

1: Een gedetineerde in een gevangeni9, Huis van Bewaring of Rijkswerkinrichting kan beklag doen over:

a: Een hem opgelegde disciplinaire straf.

b: Een weigering tot het uitreiken of verzenden van voor hem bestemde of door hem geschreven brieven en andere stukken, dan wel om volgens de daarvoor in het gesticht geldende regeling bezoek van bepaalde personen te ontvangen.

c: Enige andere hem door of vanwege de directeur opgelegde maatregel waarbij wordt afgeweken van de rechten die hij aan de in het gesticht geldende voorschriften kan ontlenen.

2. De gedetineerde die beklag wenst te doen, wordt daartoe onverwijld in de gelegenheid gesteld. Voor zover dit nog niet was geschied, wordt hem uiterlijk vierentwintig uur nadat hij daartoe het verzoek heeft gedaan, schriftelijk mededeling gedaan van de beslissing waarover hij beklag wenst te doen. In die mededeling worden de redenen opgegeven waarop de beslissing steunt.

 

46

ALGEMENE INFORMATIE

Rondleidingen.

Af en toe worden er rondleidingen georganiseerd in het Huis van Bewaring. Er is veel zorg besteed aan het behoud van uw privacy en rust. Hebt u hierover toch nog vragen dan kunt u zich het beste wenden tot het Afdelingshoofd. De direktie stelt zich op het standpunt dat de rondleidingen belangrijk zijn om de mensen in de "buitenwereld" een indruk te geven van het reilen en zeilen in het Huis van Bewaring.

 

SANKTIES DIE OPGELEGD KUNNEN WORDEN

Het zal u duidelijk zijn dat u zich aan de regels moet houden die binnen dit Huis van Bewaring gelden. Als u zich op enigerlei wijze niet aan de regels kunt houden dan zal u daarover een rapport aangezegd worden en zal er een rapport gemaakt worden. De direktie kan u dan een sanktie opleggen. Een sanktie kan bestaan uit een maatregel, bijv. uitsluiting voor een duur van recreatie of uit een straf (zie het Huishoudelijk Reglement). Indien men afzondering op eigen cel krijgt, betekent dit dat zowel de t.v. als de radio van cel verwijderd worden. Het opleggen van een straf is altijd persoonsgebonden.

 

Het Huis van Bewaring kent één unanieme straf, nl. 3 dagen strafcel indien u wegblijft van verlof of te laat terugkeert zonder goede reden. Indien er contrabande gevonden wordt op cel begint de sanktie minimaal met twee dagen afzondering, afhankelijk van wat er gevonden is.

 

SCHADEVERGOEDING

Bij beschadiging en/of vermissing van deze map of onderdelen ervan wordt u de volgende schadevergoeding opgelegd:

-map f 4,50

-plastic mapjes f 0,35

-kopie f 0,15

-Huishoudelijk Reglement f 1,00

Deze schade vergoeding dient voor uw vertrek betaald te worden.

BRIEFWISSELING

 

De inhoud van briefwisseling is onderworpen aan controle vanwege de directeur.

 

TELEFOONGESPREKKEN

Telefoongesprekken kunnen steekproefsgewijs aan controle worden onderworpen vanwege de directeur of, als daar schriftelijk opdracht voor is gegeven, vanwege een Officier van Justitie. Het opgenomen gesprek wordt beluisterd door een afdelingshoofd en deze zorgt nadien voor het wissen van de bandopname.

 

FILMNETREGELING

Het is toegestaan om een decoder voor Filmnet op cel te hebben. Het Huis van Bewaring Leeuwarden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dit apparaat. Het kan slechts onder de volgende voorwaarden worden ingevoerd.

47

1. Het abonnement op Filmnet wordt door familieleden of anderen afgesloten. Zij zijn verantwoordelijk voor de decoder en de betaling van het verschuldigde entreegeld en huur.

Het Huis van Bewaring Leeuwarden verricht geen enkele financiële handeling betreffende Filmnet.

2. Invoer geschiedt alleen via personeelsleden van Teleshop Peperstraat 16 Leeuwarden. tel: 058-130023 Zij zijn de enigen die gemachtigd zijn door het Huis van Bewaring Leeuwarden een decoder voor gedetineerden te bezorgen.

3. Het Huis van Bewaring Leeuwarden verricht geen andere handeling, betreffende Filmnet, dan die van invoer. Invoer geschiedt, net als bij andere goederen, via de badmeester.

 

Gescand op 28-10-2012 Informatiemap Huis van Bewaring Leeuwarden ten behoeve van de gedetineerden.