overleden gevangenen


Overleden in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging  van Leeuwarden. Er zijn vele gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die dood zijn gegaan aan eenzaamheid.


Nr. Voornaam Achternaam Datum  Geb.plaats
1 Karst  Sakes 23-04-1701 de Knijpe
2 Zarkiewitz Jan 03-10-1716  
3 Taeke  Brandts 04-12-1745 Surhuisterveen
4 Grietje Borgers 13-11-1754 Leeuwarden
5 Buwe  Dirks 13-11-1754 Kimswerd
6 Johannes  Jans 13-11-1754 Augustinusga
7 Teunis Jans 13-11-1755 Kollumerzijl
8 Pieter Levynus 13-11-1754 Leeuwarden
9 Jan  Geerts 13-11-1755 Suameer
10 Jan Arjens 1787  
11 Jan Hendriks "Jan hut"  Wijk van der 05-02-1803 Oudehorne
12 Mathijs Freerks Wijk van der 22-02-1803 Het Meer
13 Reinder Karstens 22-02-1803  
14 Alle Harmens 22-02-1803  
15 Romke Andries 02-04-1809 Surhuizum
16 Abraham Nathan 28-12-1812 ----
17 Jelke Rykles/Rykeles  Haalsma 05-12-1814 Drogeham,
18 Trijntje Teijes Reidinga 18-12-1814 Oudega
19 Rense Wiebes Elzinga 28-01-1815 Oostermeer
20 Jan Tjerks Boer de 17-03-1815 Molwerum
21 Renske Jans 04-04-1815 Metslawier
22 Roelofje Hendriks  Hofman 02-09-1815 Hoogeveen
23 Pieter Pieters Hoekstra 08-09-1815 Bolsward
24 Gerrit Gerbens Heslinga 19-11-1815 Baard
25 Janneke Luitjens Vries de 02-02-1816 Harlingen
26 Jelle  Cornelis 22-03-1816 Wolvega
27 Jacob Dirks Glas 01-11-1816 Joure
28 Haantje Willems 04-07-1817 Rauwerd
29 Jelle  Pieters 13-07-1817 Wijtgaard
30 Hinke  Jans 21-07-1817 Oostermeer
31 Hendrik Klazes IJzenhoed 24-07-1817 Rottevalle
32 Jouke Jans Dijk van 28-07-1817 Groningen
33 Haije Sjoerds Molen van der 06-08-1817 Dokkum
34 Feike Beerends  Ronner 10-08-1817 Dokkum
35 Hendrik Gijsbertus Leuzen van 15-08-1817 Bolsward
36 Fokke Jacobs Boonstra 14-08-1817 Oudehaske
37 Jan Els van 16-08-1817 Enkhuizen
38 Pieter Feddes Draijer 16-08-1817 Leeuwarden
39 Jentje Jurjens Jong de 17-08-1817 IJlst
40 Koop Feddes Sluis van der 20-08-1817 Lemmer
41 Doekle Alberts Vries de 21-08-1817 Sexbierum
42 Goitje  Dijkstra 21-08-1817 Marrum
43 Johannes Keimpes Tol van der 25-08-1817 Arum
44 Johan Holst 27-08-1817 Hannover
45 Hessel Dirks  Bestevaar 29-08-1817 Oldetrijne
46 Jantje Joukes Valk 11-09-1817 Koudum
47 Johannes  Felkers 11-09-1817 Leeuwarden
48 Pier Jans Werf van der 11-09-1817 Workum
49 Rijpke Jans Buikema 14-09-1817 Eenrum
50 Jacob Jans Post 16-09-1817 Wolvega
51 Jan Gradus Uidinga 17-09-1817 Noordwolde
52 Lambertus  Koopmans 27-09-1817 Kuinder
53 Pietje Hendriks Werf van der 06-10-1817 Tjalleberd
54 Joeke Wopkes Feenstra 06-10-1817 Drachten
55 Jacob Pas 24-10-1817 Harlingen
56 Wytze Klazes Brandinga 13-10-1817 Mildam
57 Jan  Harmens 16-10-1817 Duurswoude
58 Meindert Sybrens 03-11-1817 Sneek
59 Louw Jans 09-11-1817 Kollum
60 Sybe Engbert Postma 11-11-1817 Bakkeveen
61 Mootie Daniëls 08-12-1817 ---
62 Albertus Jacobus Dam van 25-12-1817 Hoogkerk
63 Geert  Koning 30-12-1817 Wanneperveen
64 Jorretje Harmens Gilders 10-01-1818 Hallum
65 Lourens Verau 10-01-1818 Altona (Duitsland?)
66 Klaas Jacob Waterlander 29-01-1818 Terband
67 Pier Harings Jong de 01-02-1818 Hommerts
68 Fokje Haijes 10-02-1818 Huizum
69 Albertus Wiggers 12-02-1818 Dokkum
70 Gerhardus Fredericus de Wit 13-02-1818 s-Gravenhage
71 Jacob Wijtzes Jong de 14-02-1818 Gorredijk
72 Cornelis Jacobs  Visser 24-02-1818 Vlieland
73 Sjouke Piers  Huizinga 25-02-1818 Wirdum
74 Cornelis Johannes Presée 28-02-1818 Bergum
75 Jan Pieters Scheltes 03-03-1818 Holwerd
76 Egbert Jurjens Pultrum 06-03-1818 Surhuisterveen
77 Andries Matthijses Jong de 11-03-1818 Sneek
78 Mamme Ulken Janzen 15-03-1818 Hamswehrum
79 Pieter Jacobs Postma 22-03-1818 Terkaple
80 Hessel Hendriks Dijkstra 23-03-1818 Pietersbierum
81 Bartele  Witteveen 27-03-1818 Heerenveen
82 Douwe Wouters Hettema 15-04-1818 Bergum
83 Pieter Dirks Wassenaar 03-05-1818 Kimswerd
84 Douwe Pieters Jeltema 10-05-1818 Heeg
85 Aaltje Dirks Zandstra 19-05-1818 Harlingen
86 Symon Heeres Groenendal 23-05-1818 Sneek
87 Tebe Douwes Jong de 23-05-1818 Knijpe
88 Gerharuds Meewezen 25-05-1818 Leeuwarden
89 Akke Broers 28-05-1818 ----
90 Antje Yntes Tingnagel 04-07-1818 Harlingen
91 Fokje Jellings 04-07-1818 de Compagnie (Schoterland)
92 Jacobus Jans Dam van 15-07-1818 Onderdendam
93 Lammert Kornelis Westringa 17-07-1818 Wolvega
94 Klaas Eeltje Vries de 24-07-1818 Franeker
95 Freerk Lykeles Boer de 24-07-1818 Harlingen
96 Anne Gooijes  Schuitema 30-07-1818 Woudsend
97 Hendrik Martens 05-08-1818 Kleinwater
98 Jan  Haijes 05-08-1818 Westergeest
99 Baukje Abrahams Vliet van 11-08-1818 Leeuwarden
100 Wouter Douwes Vries de 12-08-1818 Rottevalle
101 IJbeltje Jans 22-08-1818 Koudum
102 Harmen Bandsma 28-08-1819 Franeker
103 Christiaan Jans 29-08-1818 Lemmer
104 Jochum Aukes 06-09-1818 Kompagnie
105 Maaike  Jilles 19-09-1820 Blessum
106 Hendrik Dirks Vries de 23-09-1818 Sonnega
107 Sjouke Hanzes Boer de 12-10-1818 Abbega
108 Rinse Abes Feenstra 22-10-1818 Veenwouden
109 Tjerk Jelles 29-10-1818 Witveen
110 Jelle Jong de 30-10-1818 Harlingen
111 Lense Jans Wit de 02-11-1818 Surhuisterveen
112 Klaas Jillings  Overal 25-01-1819 Westergeest
113 Meile Johannes Houten van 31-01-1819 Schuringa
114 Eibert Rinzes Zijlstra 08-03-1819 Dockumazijl?
115 Jitze Jelles Ritsma 17-03-1819 Birdaard
116 Gerke  Jansen 30-04-1819 Dokkum
117 Hilbert Evert Akkerman 14-05-1819 Giethoorn
118 Jan Nicolaas Wick 30-06-1819 Wilteraau Saksen
119 Jan  Broek van den 30-08-1819 Groesen
120 Hylke Cornelis Zwalk 31-08-1819 Westergeest
121 Wybe Andries Akkerman 20-11-1819 Oudehaske
122 Hiltje Wytzes 03-02-1820 Drachten
123 Metje Teeis 20-02-1820 Harlingen
124 Cornelis Gerrrits Ekkelboom 09-03-1820 Oudemerk (Oldemarkt)
125 Jouke Jans Feenstra 01-06-1820 Veenwouden
126 Gerben Everts Groot de 05-06-1820 Poppenwier
127 Keimpe  Posthumus 25-07-1820 Leeuwarden
128 Semme/Simme Jacobs 26-07-1820 Leeuwarden
129 Hilkdebrand Wytzes Wiersma 02-10-1820 Veenwouden
130 Jan Rommerts Bruinsma 15-12-1820 Tzum
131 Riemer Rienks  Oosterwal 05-01-1821 Oudega - Smallingerland
132 Joon Oedzes Feenstra 21-01-1821 Oostermeer
133 Freerk Freerks Schuitema 06-02-1821 Finkum
134 Lammert Pieters Bontie/Bontje 11-02-1821 Oldeberkoop
135 Jan Geerts Flobbe 21-04-1821 Steenwijkerwold
136 Wihelmus  Frederik Dilling 25-04-1821 Balk
137 Hoite Douwes Haga 12-05-1821 Oppenhuizen
138 Rinske Dekkinga 14-05-1821 Leeuwarden
139 Johannes Wilhelmus Perk 05-06-1821 Werlte
140 Jacob Klazen Prins 09-06-1821 Huizen 
141 Hendrik  Sterrenberg 12-06-1821 Holstein - Duitsland
142 Harmen Siebes Viersen 19-06-1821 Dokkum
143 Machiel Zandbergen (van?) 02-07-1821 Roordahuizum
144 Jan Alles Dijkstra 15-07-1821 Gorredijk
145 Klaas Siebes Viersen 17-07-1821 Dokkum
146 Pieter Sjeuks/Sjoeks Tibma 18-07-1821 Morra
147 Gerrit Gerrits  Keizer 25-07-1821 Birdaard
148 Douwe Rinses Dijk van 08-08-1821 Sint Jacobiparochie
149 Getje Huites  Lepstra 17-08-1821 Hantumhuizen
150 Fokke Jans Postma 25-08-1821 Kollumerzwaag
151 Sjieuwke Jacobs Ruitinga 01-09-1821 Harlingen
152 Douwe Kramer 03-09-1821 Staveren
153 Steffen Geerts 06-09-1821 Drachten
154 Thomas Johannes  Stienstra 15-10-1821 Dronrijp
155 Hinke Tjeerds Visser 09-11-1821 Akkrum
156 Nicolaas  Landzedel 16-11-1821 Leeuwarden
157 Luitje Dirks Blijenga 22-02-1822 Sneek
158 Wybe Sytses Meijer 01-05-1822 Wijnjeterp
159 Roelof Pieters Dantuma 12-05-1822 Akkerwoude
160 Johannes Lerk 01-06-1822 Leeuwarden
161 Hendrik Jans Koek 03-06-1822 Oudeschoot
162 Gosse Dirks Wal van der 07-01-1823 Hantum
163 Jan  Galama 09-01-1823 Harlingen
164 Theunis Dirk Hiemstra 17-01-1823 Foudgum
165 Sipke Dirks Bos 14-03-1823 Stiens
166 Hidde Foekes Koopmans 16-05-1823 Ternaard
167 Regnerus Jan  Boekweit 20-05-1823 Lemmer
168 Jan Jans Dijk van 30-05-1823 Balk
169 Anthoon Bos 30-07-1823 Leeuwarden
170 Gerben Freerks Veen van der 01-09-1823 Suameer
171 Trijntje Geerts Gongrijp 08-09-1823 Sneek
172 Jelle Oepkes Hilverda 15-09-1823 Midlum
173 Antje Klazes Spint 13-11-1823 Zuidwolde
174 Elisabeth Ouding 09-01-1824 Leeuwarden
175 Trijntje Gerrits Reen van 22-01-1824 Nijehaske
176 Feetje/Fietje Gerrits 23-01-1824 Leeuwarden
177 Hendrika Kate ten 11-04-1824 Sneek
178 Pieter Obbes/Oebeles Walstra 21-04-1824 Hantum?
179 Harmanus Johannes 29-04-1824 Sneek
180 Jan Gautzes Douma 04-05-1824 Kollumerzwaag
181 Albert Reinders Karsten 10-05-1824 Oudehorne
182 Sietske Johannes 15-06-1824 Gorredijk
183 Jan Jacobs Hoekstra 01-07-1824 Engwierum
184 Jacob Olkes Jagermeester 10-07-1824 Engwierum
185 Pieter Alofs Heide van der  13-11-1824 Leeuwarden
186 Abele Durks  Bergsma 13-12-1824 Schurega/Compagnie
187 Rintje Reinders  Hofman 27-01-1825 Hallum
188 Wybren Jans Tuinstra 12-04-1825 Franeker
189 Antje Willems  Posthuma 03-05-1825 Sneek
190 Fokje Annes Schaafstra 01-08-1825 Kollumerzwaag
191 Menkes Joekes Dijkstra 03-08-1825 Nes-Ameland
192 Gauke Luitses Akkerman 27-10-1825 Lippenhuizen
193 Jan Bentim 11-01-1826 Meppel
194 Grietje Pieters Pieters 28-01-1826 Roden
195 Willem Hendriks Bos 08-03-1826 Eenrum
196 Klaas Tiemans 23-04-1826 Uithuizermeden
197 Frederica  Brens 19-08-1826 Leeuwarden
198 Harmen Oeges Hoekstra 06-09-1826 Drogeham
199 Bauke Freerks Steenstra/Stienstra 10-09-1826 Birdaard
200 Johannes Mutzer 11-09-1826 Velp
201 Gradus Binsbergen van 14-09-1826 Huissen
202 Steven Rozeboom 20-09-1826 Zutphen
203 Frederika  Keslaar 22-09-1826 Leeuwarden
204 Jan Wolbers 23-09-1826 Diepenheim
205 Dirk Jan Reimers 28-09-1826 Aalten
206 Guillaume Herck van 29-09-1826 Russo, Belgie?
207 Hendrik Wybrens Heide van der 15-10-1826 Bergum
208 Jacob Willem Valk 15-10-1826 Hantum
209 Pieter Jacobs  Pieleman 29-10-1826 Oudehaske
210 Leendert Velden van d3er 30-10-1826 Schiedam
211 Hendrik Jans Bakker 15-12-1826 Borger
212 Jurjen Peils/Pijls Dijkstra 20-01-1827 Nes-Ameland
213 Dirk Haije 21-01-1827 Oldenburg
214 Bernhard Wilhelm  Smick 22-01-1827 Druifen (Duitsland?)
215 Willem Arends  Kieviet 22-01-1827 Meethuizen
216 Hnedrika Willemse 03-02-1827 Groessen
217 Carel Friedrich Freve 08-02-1827 Göttingen
218 Jochum Peters Elzinga 17-02-1827 Garijp
219 Margaretha Hanau 20-02-1827 Den Helder
220 Abraham Yzaaks Kalf 01-03-1827 Leeuwarden
221 Klaas Klasen Ram 21-04-1827 Ferwerd
222 Hylke Pieters Tamsma 30-04-1827 Leeuwarden
223 Albertje Reints Sweringa 29-05-1827 Amsweer
224 Lodewijk  Willems 16-06-1827 Brussel
225 Cornelis Harms Stek 27-06-1827 Scheemda
226 Petronella Dam van 30-06-1827 Grave
227 Hermanus Stokkers 03-07-1827 Neede
228 Jan Hendrik Coenraad Kloeke 24-08-1827 Stapelaar
229 Jan Dam van 02-09-1827 Noordwolde
230 Arnoldeus Berends Bergsma 05-09-1827 Lemmer
231 Pieter Jansen 12-09-1827 Amsterdam
232 Marchjen Christiaans Bijdag 19-09-1827 Nieuwe Pekela
233 Hendrika Roelofs 22-09-1827 Noordwolde
234 Fredrik Antonie Streng 02-10-1827 Amsterdam
235 Klaasje Arends 09-10-1827 Meppel
236 Maaike Ijsbrands Vries de 21-10-1827 Onbekend (Marrum?)
237 Caronia Nosboom 25-10-1827 Maastricht
238 Jakob Fokkes Vogelzang 25-10-1827 Sint Annaparochie
239 Ellechien Jansen 25-10-1827 Smilde
240 Dirk Redmers 30-10-1827 Groningen
241 Jan Overhorst 06-11-1827 Voorthuizen 
242 Dirk Willems Mondriaan 12-11-1827 Leiden
243 Cornelis Fransen 12-11-1827 Neerpelt
244 Teije Salverda 16-11-1827 Harlingen 
245 Etje Harms Moorlag 03-12-1827 Middelstum
246 Willem Coertes 03-12-1827 Amsterdam
247 Lodewijk Wezeman 22-12-1827 Dalburg
248 Cornelia Philippus 22-12-1827 Dokkum
249 Nanne Heikens 30-12-1827 Winschtyen
250 Christoffel  Bruin de 01-01-1828 Middelburg
251 Carolina  Eijffers 04-01-1828 s-Gravenhage
252 Aleda Du Bois 11-01-1828 s-Gravenhage
253 Johanna Roessink 17-01-1828 Deventer
254 Jelle Durks Stellingwerf 02-02-1828 Weidum
255 Rein Cornelis  Walstra 05-02-1828 Midlum
256 Jacob Hendriks Müller 18-02-1828 Hoogeveen
257 Gerard Dutten 23-02-1828 Gödens
258 Jan Jans Hooijer 25-02-1828 Muntendam
259 Grietje Dirks  Neu 26-02-1828 Midwolde
260 Mozes Jochums Velde van der 27-02-1828 Appingedam
261 Elle Thunis Pieter Zweed 11-03-1828 Hindeloopen
262 Hendrik Jochems Veenema 23-03-1828 Heeg
263 Jan  Bosman 30-03-1828 Hasselt
264 Willem Bakkum van 19-04-1828 Jutphaas
265 Hendrik Oudstein 25-04-1828 Hilversum 
266 Jan Romkes Vries de 04-05-1828 Zevenhuizen
267 Jan Klaas  Thalen 26-05-1828 Rouveen
268 Pieter Jans Mekkes 11-06-1828 Usquert
269 Annigje Pieters  Jacobs 12-07-1828 Amsterdam
270 Ymkje Jans  Vliegendehond 15-07-1828 Leeuwarden
271 Kornelis  Teunissen 18-07-1828 Harderwijk
272 Meike  Utekovie 25-07-1828 Groningen
273 Geeske Kaaszes Bruinsma 26-07-1828 Rijs
274 Hendrik Jans Wieringa 12-09-1828 Houwelderwijk
275 Gosseling Lieuwes Ferwerda 14-09-1828 Warga
276 Fredrik Meijer 17-09-1828 Blaasheim-Pruisen
277 Kornelis Heinen 20-09-1828 Spanga
278 Roelof Jans  Westerhof 04-11-1828 Oosterzee
279 Engeltje Wageningen van 16-11-1828 Amersfoort
280 Fietje Romkes Vries de 30-11-1828 Zevenhuizen
281 Trijntje Vries de 30-01-1829 Groningen
282 Worp Worps Post 10-03-1829 Sint Annaparochie
283 Cornelis Geerts Ploeg van der 19-03-1829 Slochteren
284 Hermanus Oortman 12-04-1829 Limteren
285 Jan  Glasburg 19-04-1829 Noordwijk
286 Jan  Wiemerink 30-04-1819 Markelo
287 Gerrit Hendrik Berkelder 04-05-1829 Varsseveld
288 Gerard Steeding 07-05-1829 Lemge-Pruisen
289 Jan Adriaans Flort 17-05-1829 Wildervank
290 Jan Zandman(n) 17-05-1829 Lemele onder Ommen
291 Wybe Ekker 22-05-1829 Oldeholtpade
292 Pieter Jans Fokken 09-06-1829 Winschoten
293 Geert Dirks Boer de 19-06-1829 Balk
294 Balster Berends Heidekamp 21-07-1829 Wedde
295 Dirk Johannes Kruijff 14-08-1829 s-Gravenhage
296 Hendrik Jochums Wijk van 14-08-1829 Oudehorne
297 Pieter Lammert Zijp 05-09-1829 Edam
298 Albertus Braakhuis 30-09-1829 Vasse
299 Henderika  Selissen 17-10-1829 Groningen
300 Egbert Klaassens Musk 06-11-1829 Veendam
301 Jan  Dorrensteijn 13-11-1829 Soest
302 Bernardus Upping 15-11-1829 Südlohn
303 Jan Mulder 17-11-1829 Amsterdam
304 Paulus Sterkenburg van 19-11-1829 Culemborg
305 IJsbrand Jans Blanksma 17-05-1829 Arum
306 Dedde Annes Kooiker 15-11-1830 Elahuizen
307 Jan Bolk 01-12-1829 Twiest
308 Gerrit Wouters 03-12-1829 Tilburg
309 Hendrik  Dreijer 06-12-1829 Harlingen
310 Johannes Volhardt 06-12-1829 s-Gravenhage
311 Klaas Johannes Schipper 25-01-1830 Makkum
312 Grietje Meintes Jager de 05-02-1830 Harlingen
313 Willem Augustus Haan de 12-02-1830 Haarlem
314 Cornelia Roerbach 15-02-1830 s Gravenhage
315 Gerrit Froukes Vries de 25-02-1830 Lollum
316 Hendrik Arends 01-03-1830 Heemse (Hardenberg)
317 Geertruid Vossebeld 04-03-1830 Boerschap Wiene/Delden
318 Bernard Herman Rhooling 13-03-1830 St Mauritz/Münster
319 Bastiaan Groenendaal 30-03-1830 Utrecht
320 Willem Augustus Knieriem 01-04-1830 Sichen (Züschen)/Waldeck
321 Herke Douwes Ulkema 22-04-1830 Lemmer
322 Hendrika Hulsen van  23-04-1830 Zutphen
323 Joseph Johan Eduard Simeon  Schmeink 05-05-1830 Bocholt
324 Friedrich  Steiunmeijer 07-05-1830 Blomberg
325 Lieuwe Bielsma 08-05-1830 Leeuwarden
326 Pieter Johannes Scholtes/Scholtus 30-05-1830 's-Gravenhage
327 Jan Broekhuizen 25-06-1830 Jaarsveld
328 Pieter Engel Hogewiel 26-06-1830 Beverwijk
329 Pieter Jippes Jong de 28-07-1830 Schurega
330 Wobbe Jans Beetsma 01-08-1830 Kortezwaag
331 Jan Luitjes Bartholm 07-08-1830 Molkwerum
332 Pieter Mos 13-08-1830 Brussel
333 Gerrit Morsche ter 06-09-1830 Enter
334 Wigle Douwes Vries de 01-10-1830 Blessum
335 Auke Hommes Hoitema/Huitema 29-10-1830 Ureterp
336 Jan  Floorsen / ten Hope 09-11-1830 Vaassen
337 Michiel Sjerks Speelman 14-11-1830 Heeg
338 Eelkje Meer van der 02-12-1830 Sint Nicolaasga
339 Johannes Vogelschaar 07-12-1830 Sneek
340 Harm Hendriks Kuipers 02-01-1831 Smilde
341 Johannes Werf van der 28-02-1831 Leeuwarden
342 Klaas Zwaan 06-03-1831 Binnenwijzend
343 Roelofje Lammerts Jongbloed 06-03-1831 Steenwijker Verlaat
344 Meindert Lindeman 10-03-1831 Papenburg
345 Popke Ennes Holema 16-03-1831 Tjuchem
346 Hillegien Jans Degenhard 20-03-1831 Scheemda
347 Atze Aukes Dam van 23-03-1831 Sneek
348 Jan Albertus Pol van der 31-03-1831 Otterlo
349 Jan  Duis 03-04-1831 Markelo
350 Dirk Outhof 14-04-1831 Berkhout
351 Douwe Gerrits Boer de 16-04-1831 Ameland
352 Jan Klasens Oosting 21-04-1831 Losdorp
353 Ymke Hessels Zwakstra 25-04-1831 Langezwaag
354 Andries Tijlemans Gans van  13-05-1831 Gorredijk
355 Grietje Roeles Konterman 14-05-1831 Rouveen
356 Johanna Berg van den 15-05-1831 Zwolle
357 Tonnis Klasens Raangs 23-05-1831 Oldenhove
358 Berend Fredrik Wilkens 25-05-1831 Hallum
359 Jan Linden van der 04-06-1831 Brouwershaven
360 Wolter  Harms 09-08-1831 Spier
361 Jacobus Kraaijermaat 04-09-1831 Amersfoort
362 Derk Johannes  Smit 22-09-1831 Moordrecht
363 Karel Kraijenberg ten 05-10-1831 Vriezenveen
364 Christiaan  Rense 05-10-1831 Hoorn
365 Jan Harms Jansen Bruins 13-11-1831 Berlijn
366 Hans Hendrik Bolt 17-12-1831 Amsterdam
367 Laurens Beks 04-01-1832 Mesewijk/Meeswijk
368 Jan Aukes Dam van der 09-01-1832 Sneek
369 Jan Hendrik Bult 16-01-1832 Oldeholtpade
370 Jan Gerrits Buwalda 22-02-1832 Oostrum
371 Peter/Pieter Schreijer 01-03-1832 Lieler
372 Fenje Edzards 05-03-1832 Beerta
373 Derk Hindriks Graalman 15-03-1832 Bonda (=Bunde)
374 Heintje Bieman / Wieman 22-03-1832 Hoorn
375 Jacob Johannes Steffens / Steppers 23-03-1832 Leeuwarden
376 Jan Aaldriks Haaijer 31-03-1832 Nieuw Scheemda
377 Reinder Renzes Huizinga 03-04-1832 Scharmer
378 Dirk Brugman 10-04-1832 Breukelen
379 Johannes Soet 11-04-1832 Amsterdam
380 Jetze Jans  Ploeg 14-04-1832 Surhuisterveen
381 Jan Sjoerds Popma 17-04-1832 Foudgum
382 Tonnis Tonnis Mulder 22-04-1832 Stapel
383 Albert Johannes Hooisma 21-04-1832 Wolvega
384 Cornelis  Carpentier 22-04-1832 Ingen
385 Andries Andries Mulder 15-05-1832 Oosterwolde
386 Arnoldus  Wijnands 24-05-1832 Deventer
387 Dirk  Kruger 15-06-1833 Westkirchen
388 Jacob / Jaap Ham van den 28-06-1832 Amsterdam
389 Hendrik Jansen Weerd de 02-07-1832 Vaassen
390 Ludolf Tammes Dijksterhuis 14-07-1832 Scheemda
391 Matje Wend 16-07-1832 Amsterdam
392 Jacoba Lingen van 19-07-1832 Hasselt
393 Geert Geerts Ebels 22-07-1832 Stadskanaal
394 Jerphaas Brink van den 31-07-1832 Wageningen
395 Klaas Lieuwes Dijk van 25-08-1832 Makkum
396 Hendrik  Mesken 01-09-1832 Dwingeloo
397 Steven Ruiter de 29-09-1832 Oudebroek/Oldebroek
398 Derk Egberts Burema 09-10-1832 Beerta
399 Naatje Mulders 17-10-1832 Haarlem
400 Jan Bruis 02-11-1832 Rhenen
401 Cornelis  Goede de 22-11-1832 Hoogezand
402 Bernardus Hendrik  Breemker 24-11-1832 Amsterdam
403 Pieter Lieuwes Croemerus 26-11-1832 Koudum
404 Frederik Nijhuis 26-11-1832 Zeldam
405 Willem  Poelhekke 27-11-1832 Deventer
406 Oene Gosses Kort 30-11-1832 Compagnie/Schurega
407 Pieter Ardewijn 30-11-1832 Vlissingen
408 Greetje Gerbens Wagenaar 11-12-1832 Surhuisterveen
409 Sybren Gerrits Meer van der 19-12-1832 Stiens
410 Jan Hendrik Blink 20-01-1833 Finsterwolde
411 Hendrik Harms  Jager 30-01-1833 Groningen
412 Simon Sandbrink 08-02-1833 Grijpskerk
413 Jan Wolters Kreuze 09-02-1833 Hoogeveen
414 Gooitske Annes 11-02-1833 Pingjum
415 Charles Francois Deurne van 14-02-1833 Brugge
416 Auke Oepkes Veen van der 16-03-1833 Veenwouden
417 Jan Pieters Tilboer 17-03-1833 Makkum
418 Mientje Jans Jong de 01-04-1833 Leeuwarden
419 Hendrik  Steegen van / Versteegen 21-04-1833 Stokkum
420 Andries Veen van der 25-04-1833 Leeuwarden
421 Gepke Klaassens Rüben 04-05-1833 Cirkwehrum-Emden
422 Hendrik Doesum van 04-05-1833 Leeuwarden
423 Francois Wautersche 10-05-1833 Antwerpen
424 Hendrik   Vaes 11-05-1833 Leeuwarden
425 Albert Arnold 16-05-1833 Olst
426 Bruine Jans Meijer 22-05-1833 Leer - Duitsland
427 Judikje  Wijdijk 22-05-1833 Leeuwarden
428 Leonardus Grevink 01-06-1833 Amsterdam
429 Bauke Klazes Brouwer 15-07-1833 Tjerkwerd
430 Joseph Hoedt ten 16-07-1833 Arnhem
431 Jacob Jans Kuit 25-07-1833 Woltersum
432 Jan Wandslever 31-07-1833 Lexmond
433 Eilardus Ruiter de 08-08-1833 Oude Pekela
434 Frederik Willem Heinsius 17-08-1833 Amsterdam
435 Trijntje Lieuwes Ploeg van der 21-08-1833 Finkum
436 Michiel Annes Herder 28-08-1833 Nijega
437 Arend Dijken van 05-09-1833 Zetten
438 Gerrit  Paulus / Peterse 07-09-1833 Kuilenburg
439 Coenraad Westland 08-09-1833 Huizen
440 Pieter Hagemans 11-09-1833 Onbekend
441 Johan Georg Schlosser 21-09-1833 Golheim - Beieren
442 Eildert Derks 26-09-1833 Neustadt Gödens
443 Johannes Hermanus  Meijer 19-10-1833 Amsterdam
444 Harmannus Berends Baarmeijer 23-10-1833 Steapelmoor
445 Gerrit  Veer van der 05-11-1833 Lekkerkerk
446 Kasper Leffers Janssen 15-11-1833 Beersterhamrik
447 Remmelt Jans Cupé 27-11-1833 Emden
448 Gerrit  Dokkum van 06-12-1833 Haarlem
449 Romke Klazes Brug van der 07-12-1833 Jannum
450 Hendrik Broekman 10-12-1833 Aalten
451 Luije Jans Lanting 18-12-1833 Spijk
452 Lammert Lammerts Jonkman 23-12-1833 Raalte
453 Jan Dons 13-01-1834 Etten
454 Willem Zwakhoven/Schwakhoven 19-01-1834 Zwolle
455 Hendrik Eerenst 24-01-1834 Groningen
456 Jan  Reinders / Kromhout 26-01-1834 Beekbergen
457 Jan  Budden 31-01-1834 Groszringe
458 Harmen Veen van  24-02-1834 Amsterdam
459 Jan  Gerven van 05-03-1834 Asperen
460 Pieter Jelles Sikkes 11-03-1834 Pekela
461 Sjoerd Sybes Meulen van der 01-04-1834 Lippenhuizen
462 Arend Augustinus Atzema 01-04-1834 Noordbroek
463 Jacobus Augustinus 12-04-1834 Amsterdam
464 Johan König 14-04-1834 Berlijn
465 Grietje Willems Vries de 17-04-1834 Hemrik
466 Aleida  Korters 22-04-1834 Denekamp
467 Hermannus Geert  Benes 30-04-1834 Hoogezand
468 Reinder Ymes Toutenburg 21-05-1834 Deinum
469 Jan Wybes Wybinga 25-05-1834 Birdaard
470 Albert  Bijleveld 03-06-1834 de Rijp
471 Poppe Dirks Scholten 09-06-1834 Kiel
472 Albert Jans Wieringa 27-06-1834 Losdorp
473 Jan Jaspers 28-06-1834 Leiden
474 Andries Aedes Grasma 20-07-1834 Blija
475 Antonius Los 14-08-1834 Arnhem
476 Hendrik Harms 04-10-1834 Bellingwolde
477 Isaac Simsleven 11-10-1834 Middelburg
478 Wybe Roelfs Wilma/Willema 14-11-1834 Sint Annaparochie
479 Christoffel Schoenmaker 03-12-1834 Amsterdam
480 Johannes Jans Hang de 05-12-1834 Sneek
481 Klaas Korf 21-12-1834 Rijswijk
482 Jakob Alberts 05-01-1835 Groningen
483 Hermanus  Vries de 30-01-1835 Amsterdam
484 Arie Adriaaanse Heuvel van der 18-02-1835 Werkendam
485 Jan Jans Mukder 23-02-1835 Wildervank
486 Jacob Philippus Weuler 21-04-1835 Woldendorp
487 Johann Tobias  27-04-1835 Heijenburg bij Koblenz
488 Willem  Ebbinghoff 14-05-1835 Schubbing/Schöppoingen
489 Jan Jans Strobos 27-05-1835 Winschoterhogebrug
490 Reinier Grift van der 05-06-1835 Utrecht
491 Hermanus  Riedeman 23-06-1835 Utrecht
492 Pierre Louis  Affourtit 04-07-1835 Amsterdam
493 Aaltje Cornelis Koster 05-09-1835 Kleind Garnwerd
494 Douwe Pieters Knoop van der 29-10-1835 Workum
495 Dirk Isaac Styruijk 08-11-1835 Zierikzee
496 Popke Wybes Wagenaar 21-11-1835 Surhuisterveen
497 Gerrit Hannionk 02-12-1835 Gammelke
498 Frans Pieters  Kuipers 08-12-1835 Stiens
499 Pieter  Lenrock/Cornel 12-12-1835 Scghoonhoven
500 Jacobus Mast 27-12-1835 Amsterdam
501 Hendrik Dirk Sweers 30-01-1836 Amsterdam
502 Lammert Freerks Wijk van der 20-02-1836 Veendam
503 Klaas Lieuwes Meulen van der 26-04-1836 Holwerd
504 Douwe Gerrit Meer van der 02-05-1836 Stiens
505 Thijs Moel de 10-05-1836 Schagen
506 Harmen Gerrits Hulshof 13-05-1836 Olst
507 Jantien  Bekkering 25-06-1836 Eelde
508 Cornelis Wijman 24-07-1836 Brielle
509 Berend Jans Zaagman 02-08-1836 Warffum
510 Rut Brest 09-08-1836 Elburg
511 Gradus Geurts 17-08-1836 Didam
512 Hermanus Robijns Kuipers 18-08-1836 Nieuwland
513 Gerben Tjallings Boer de 20-08-1836 Workum
514 Jacob Simons Brouwer 20-08-1836 Lippenhuizen
515 Jouke Reitzes Korf 22-08-1836 Kortezwaag
516 Anne Jans Hollander 29-08-1836 Stavoren
517 Joacobus Rimbertus Schaap 27-09-1836 Joure
518 Johannes Broekhuizen 01-10-1836 Deurne
519 Pieter Keimpes Reitsma 10-10-1836 Berlikum
520 Hendrik Jans Metjes 13-10-1836 Bonder Hamrik/Hannover
521 Stephanus Booijs 27-10-1836 Hellevoetsluis
522 Jacob Willems Bakker 28-10-1836 Nieuwolda
523 Hendrik Tolhuis 12-11-1836 Deventer
524 Johanneske Hendriks Friesmeijer 15-11-1836 Wyckel
525 Jantje Geerts  Roseboom 20-01-1837 Harkstede
526 Joseph Sander 29-01-1837 Vorden
527 Dedde Eelkes Feenstra 02-02-1837 Dantumawoude
528 Roelf Harms Mulder 10-02-1837 Muntendam
529 Friedrich Christian Nordhausen 26-02-1837 Lahde/Hannover
530 Reinier Heiden van der 01-03-1837 s-Hertogenbosch
531 Tonia Lucht/Lücht 05-03-1837 Heino
532 Jan Jacobs Mulder 11-03-1837 Doezum
533 Hendrik Willem Kluizenaars 13-04-1837 Amsterdam
534 Willem Hoederman 24-04-1837 Boertange
535 Jan Heines Venema 29-04-1837 Zuidbroek
536 Hendrik Tjeerd  Nooitgedacht 02-05-1837 Drachten
537 Tjeerd Annes Nijenhuis 12-05-1837 Langezwaag
538 Bote Sytzes  Kloosterman 22-05-1837 Kollum
539 Aeilt Andries Gastman 27-05-1837 Critzum
540 Pieter Romkes Roepstra 07-06-1837 Berlikum
541 Jan  Dekker 17-06-1837 Amsterdam
542 Pieter Sakes Weijnma 07-07-1837 Rien
543 Geert Sandbrink 17-07-1837 Emden
544 Jan Wijchers Smant 07-08-1837 Siddeburen
545 Willem Smit 15-08-1837 Vlissingen
546 Sjoek Gerbens Tuma 16-08-1837 Oostrum
547 Lambertus  Troost 25-08-1837 Oldenzaal
548 Geert Heinrich Bultman 28-08-1837 Wisloo/Hannover
549 Johannes Haas de 31-08-1837 Woerden
550 Jacobus Jonker 08-09-1837 Groet
551 Steven Vermeer 12-09-1837 Jutphaas
552 Johannes Fokkes Hoeksma 23-10-1837 Drogeham
553 Gradus Möllink/Meulink 19-11-1837 Vriezenveen
554 Heinrich  Dreckman 29-12-1837 Essen 
555 Willem  Bos 04-01-1838 Amersfoort
556 Geert Gerards Höberg 06-01-1838 Weener
557 Luite Smit 07-02-1838 Oldemarkt
558 Jan Jacobs Boer 14-02-1838 t Zand
559 Jan  Dettmer 11-03-1838 Neustadt-Godens
560 Jan Jans Romp 13-03-1838 Noordbroek
561 Jan  Blankert 17-03-1838 Katwijk aan de Rijn
562 Jan Halbes Noordman 20-03-1838 Kollum
563 Theodorus Meijboom 23-03-1838 Dordrecht
564 Hendrik Herter / Herder 30-03-1843 Amsterdam
565 Cornelis Vries de 30-03-1838 Zaandam
566 Hendrik  Evers 16-04-1838 Steenderen
567 Cornelis  Tilburg van 03-05-1838 Helmond
568 Duurt Westra 05-05-1838 Rinsumageest
569 Jan  Nibbelink 02-06-1838 Dulder / Weerselo
570 Hartog Samson Mok 12-06-1838 Amsterdam
571 Francois Morion 17-06-1838 Leuven
572 Petrus   Veldhuizen van 28-06-1838 Haarlem
573 Derk Lammers 23-07-1838 Zwolle
574 Gerrit Molles Boon 01-08-1838 Drachten
575 Eelke Dirks Sytsma 20-10-1838 Niawier
576 Lucas Jans Faber 06-11-1838 Rinsumageest
577 Willem  Bos 07-11-1836 Brummen
578 Maarten Giezeman 16-11-1838 Wassenaar
579 Peter Jan Gulik van 01-12-1838 Ingen
580 Jouke Johannes Hofman 02-12-1838 Koudum
581 Christiaan Respino 10-12-1838 Rotterdam
582 Heijke Gommels  Heijken 29-12-1838 Hannover
583 Tonnis Alberts Kapinga 01-01-1839 Usquert
584 David Levie  Appel / Tasje 06-01-1839 Amsterdam
585 Johannes Aalting 19-01-1839 Wierden
586 Evert Prins 26-01-1839 Barsingerhorn
587 Jan   Kelderhans 04-02-1839 Vollenhove
588 Michel  Volkers 29-02-1839 Amsterdam
589 Hendrik Gerkes Tuin van der 02-03-1839 Surhuisterveen
590 Willem  Kok 22-03-1839 Koog aan de Zaan
591 Hendrik  Pardon 01-04-1839 Amsterdam
592 Arend Koenders Vries de 04-04-1839 Kollum
593 Hendrik Haijes Boer de 27-04-1839 Almenum
594 Jan Siebes Huizinga 16-05-1839 Gorredijk
595 Douwe Wiebes Zeinstra 17-05-1839 Akkrum
596 Christiaan Ochs 20-05-1839 Rosendahl/Hessen
597 Douwe Nutters Feenstra 22-05-1839 Mildam
598 Harm Lammert Nijmand 28-05-1839 Martenshoek
599 Wouter Roelofs Wouters 13-06-1839 Franeker
600 Hendrik Braam Huges 17-06-1839 Sappemeer
601 Alexander  Wijs de 20-06-1839 Made
602 Pieter Geel 12-07-1839 Kolhorn
603 Cornelis  Roos 25-08-1839 Amsterdam
604 Johannes Franciscus Muller 28-08-1839 Amsterdam
605 Herman Brugman 31-08-1839 Haarlem
606 Bart Harkes Meij van der 19-09-1839 Harlingen
607 Johannes Albertus Poll van der 25-09-1839 Utrecht
608 Geert Alberts Docter 28-09-1839 Wildervank
609 Jacob Dirks Hagedoorn 14-10-1839 Zuidlaren
610 Gerardus Duivenvoorde 20-10-1839 Lisse
611 Jan Kaspers Schlichthard 27-10-1839 Hannover
612 Hermanus Jacobs Mulder 31-10-1839 Sappemeer
613 Govert Rosa 03-11-1839 Andel
614 Eibert Hendriks  Bremer 22-11-1839 Bakhuizen
615 Cornelis  Hoogerwerf 28-11-1839 Haarlem
616 Jan Meinderts  Laan van der 20-01-1840 Nieuwe Pekelas
617 Hendrik Hofmeijer Wennemers 30-01-1840 Zwolle
618 George Finkenauer 17-02-1840 Bibenheim /Hessen
619 Johannes Hendrikus Heijde van der 28-03-1840 Amsterdam
620 Jan Bruijnse 17-04-1840 Delft
621 Hendrik Jans Thalen 01-05-1840 Giethoorn
622 Ruurd Klazes Meer van der 01-05-1840 Uitwellingerga
623 Johannes Andries Kooistra 14-05-1840 Metslawier
624 Hendrik Baukes Jasper 22-05-1840 Oudehaske
625 Coenraad Christiaan Cann 26-05-1840 Arnhem
626 Rykele Jacobs  Klok van der 08-06-1840 Rosterhaule
627 Josephus Nicolaas Kleinepelder 05-07-1840 Amsterdam
628 Reijer (Laurenszoon) Vlugt van der 18-07-1840 Rozenburg
629 Jan Hendrik Barends 20-08-1840 Diepholz
630 Jelmer Jacobs Slotegraaf 23-08-1840 Surhuisterveen
631 Gerrit Jan  Nijland 05-09-1840 Neede
632 Cornelis  Hartog den 07-09-1840 Petten
633 Jan Werve van de 20-09-1840 Kerkwerve
634 Egbert Geerts Brouwer 20-09-1840 Oude Pekela
635 Willem Harsman 06-10-1840 Groningen
636 Jan Dirks Douma 31-10-1840 Menaldum
637 Jan Overdulve 20-11-1840 Haamstede
638 Andries Dehlman 23-11-1840 Amsterdam
639 Auke Jacobs Mosselman 15-12-1840 Kollumerzwaag
640 Jan Thijsen Drent 01-01-1841 Wildervank
641 Herman Fresch 07-02-1841 Westbeveren
642 Antonie Tuink 14-02-1841 Raalte
643 Jan Jordaan 21-02-1841 Krommenie
644 Jan Neurenberg 23-02-1841 Harlingen
645 Bernard Mullenhauwer 04-03-1841 Hannover
646 Heinrich  Busch 04-03-1841 Bremen
647 Hendrik  Werkman 11-03-1841 Amsterdam
648 Jan Jansen Trauernich(t) 16-03-1841 Adelsdorf/Hannover
649 Petrus  Kinjet 18-03-1841 Valkenswaard
650 Gerrit  Retel 01-05-1841 Amsterdam
651 Evert Kok 03-05-1841 Schiedam
652 Derk Altena van 07-05-1841 Markelo
653 Theodorus Singendonk 07-05-1841 Arnhem
654 Roelof Bruins 08-05-1841 Groningen
655 Heinrich August Mohlman 08-05-1841 Bunde/Herford
656 Johannes Vink 09-05-1841 Utrecht
657 Pieter Bruckman 10-05-1841 Arsoy/Pruisen
658 Hendrik  Enschedé 17-05-1841 Groningen
659 Sije Jellis Wal van der 18-05-1841 Oudwoude
660 Klaas Klazes Tuinstra 18-05-1841 Oude Bildzijl
661 Willem  Aken van 22-05-1841 Maassluis
662 Christoph Bracht 26-05-1841 Wahnbeckerheide
663 Frans Kelders 27-05-1841 s-Hertogenbosch
664 Hendrik Willem Pfenninger 01-06-1841 Amsterdam
665 Cornelis  Wezel 10-06-1841 Zaandijk
666 Derk Ruben 16-06-1841 Akkrum
667 Machiel Doijaards 21-06-1841 Amsterdam
668 Jan  Beekman 07-07-1841 Amersfoort
669 Frederich Lisman / Donalis 03-08-1841 Straatsburg 
670 Harm  Hulst 14-08-1841 Baflo
671 Severin Kroier 16-08-1841 Kopenhagen
672 Lucas Kier Ootmarsum van 24-08-1841 Amersfoort
673 Gerrit Maanen van 29-09-1841 s-Gravenhage
674 Albert Roelofs Loots 29-09-1841 Haulerwijk
675 Roelof Geerts Potjegort 09-10-1841 Noordbroek
676 Harm Derks Voogd 18-10-1841 Oostwold
677 Daniel Kalström 14-11-1841 Nordpatz
678 Heinrich Heindrichs Gerdes 07-12-1841 Klein Heede/Heide
679 Adrianus Ven van der 11-01-1842 Amsterdam
680 Hendrik Jacobs Mulder 15-01-1842 Sappemeer
681 Jan Hendrik Braak ter 21-01-1842 Delden
682 Willem  Lehde 15-02-1842 Rahden
683 Jan Elferink 25-02-1842 Voorst
684 Guillaume Geelen 09-03-1842 Melick
685 Heinrich Friedrich  Weijman 10-03-1842 Hamburg
686 Hendrik Kranius 12-03-1842 Zutphen
687 Jan Klink 17-03-1842 Roelofarendsveen
688 Hermanus  Zeijl van 28-03-1842 Breukelen
689 Jan Welie van 13-04-1842 Oosterhout
690 Jan Sietzen 24-04-1842 Steenwijk
691 Hinderikus Roelfs Boog 24-04-1842 Leens
692 Jan Willem Chaigneau 29-04-1842 's-Gravenhage
693 Jan  Zoomer 29-04-1842 Krommenie
694 Pieter Hulsman 02-05-1842 Vlissingen
695 Marten Ree van 05-05-1842 Venraij
696 Lucas Egbert Kamp 17-06-1842 Westerbork
697 Albert Le Pluk 20-06-1842 Amsterdam
698 Hulke Watzes Kloekmans 23-06-1842 Drachten
699 Mattheus Roels Klinkhamer 24-06-1842 Ten Boer
700 Frederik Johan Gerhard/Godhard Crommelin  09-07-1842 Valkenswaard
701 Johannes  Baarlen van 14-07-1842 Kralingen
702 Heinrich Claassen 15-07-1842 Pruis Pommeren
703 Gerhardus Vosman 25-07-1841 Weerselo
704 Jan Rients  Wit de 27-07-1842 Harlingen
705 Teunis  Lodeweges 07-08-1842 Markelo
706 Johannes Schwartzenberg 17-09-1842 Leer
707 Hermanus Christiaan Prohn 23-09-1842 Besoijen
708 Aalbert Sloot van der 30-09-1842 Gorinchem
709 Arend  Stokkel 02-10-1842 Berkel
710 Dirk Krijnsen 03-01-1843 Grootebroek
711 Jan Willem Jongbloed 13-01-1843 Hannover
712 Adam Fidelius Appa 20-01-1843 Groningen
713 Wilhelm  Becker 30-01-1843 Diepenau 
714 Lubertus Johannes Smallenburg 13-02-1843 Amsterdam
715 Heije Arends Oorburg 25-02-1843 Veendam
716 Cornelis Knulst 04-03-1843 Sint Annaland
717 Jacob Jelles Vriesma 11-03-1843 Scharmer
718 Arnoldus  Koopmans 19-03-1843 Rotterdam
719 Jan  Vrijman 03-04-1843 Benschop
720 Angelus Engelen 04-04-1843 Nijmegen
721 Franciscus Gerardus Pijpers 08-04-1843 Rotterdam
722 Pieter Veen 16-04-1843 Enkhuizen
723 Albert Geerts Koermans 26-04-1843 Skuldelev 
724 Jacob Maat van der 15-05-1843 Kortenaar
725 Gerhardus  Daals 22-05-1843 s-Heerenberg
726 Evert Cannegieter 27-05-1843 Groningen
727 Hendrikus Geijn van 30-06-1843 Velp
728 Joseph Poots 02-07-1843 Delft
729 George Friedrich  Rietbroek 03-07-1843 's-Gravenhage
730 Gerrit Knecht de 08-08-1843 Hillegersberg
731 Mathijs Keukens 19-09-1843 Lienden
732 Hendrik Petersen 22-09-1843 Otterlo
733 Heinrich Anton Kaiter 01-10-1843 Leer
734 Jacob Aukes  Vries de 30-10-1843 Broek bij Joure
735 Frederik Willem Marelissen 30-10-1843 Lexmond
736 Teunis Willems Vos 20-12-1843 Hoogeveen
737 Johannes Pieters Strouks 22-12-1843 Leeuwarden
738 Hendrik  Beugel 24-12-1843 Amsterdam
739 Jacob Oostenraad Boon 28-12-1843 Knollendam
740 Jan  Bosch van den 02-01-1844 s-Gravenhage
741 Willem Kars 07-01-1844 Utrecht
742 Cornelis Pool 18-01-1844 Kolhorn
743 Willem Prenger 22-01-1844 Vreeswijk
744 Cornelis Brink van den 01-02-1844 Putten
745 Karel Baar 05-02-1844 Nijmegen
746 Bernardus Hemmelder 09-02-1844 Zaandam
747 Jan Pieter Konings 16-02-1844 Vaals
748 Salomon Oxener 19-02-1844 Nijmegen
749 Leendert Helden van 19-02-1844 Kralingen
750 Jan Willem Ulft van 24-02-1844 Venlo
751 Wilhelm Heinrich Eibert Sintfurt 25-02-1844 Ochtrup
752 Pieter Cornelis Dijkstra 28-02-1844 Buitenpost
753 Jan  Leijden van 08-03-1844 Rijp (de Rijp?)
754 Cornelis Jansz Draijer 10-03-1844 Hoorn
755 Pieter Feddriks Pietersen 21-03-1844 Hindeloopen
756 Dirk Jans Visser 29-03-1844 Oenkerk
757 Carolus Hermanus Bierau 08-04-1844 s-Gravenhage
758 Franciscus Coehorst 16-04-1844 Groningen
759 Jacob Koopman 17-04-1844 Ittersen/Holstein 
760 Theodor Heinrich Höene 27-04-1844 Hövel
761 Hendrik Reehorn 28-04-1844 Woerden 
762 Jacob  Geessink 07-05-1844 Doeinchem
763 Frans Aubert 20-05-1844 Griethuizen
764 Douwe Sytzes Duursma 25-06-1844 Lippemhuizen
765 Johannes  Zon van 04-07-1844 Apeldoorn
766 Johannes Padding 11-07-1844 Meppel
767 Jannes Kottink 23-07-1844 Nijenhuis (Neuenhaus)
768 Johann Franz Kallé 01-08-1844 Dortmund
769 Johann Gotlieb Oswald 02-08-1844 Amsterdam
770 Martinus Wit de 27-08-1844 Rotterdam
771 Gerrit Hendrik Eskes 29-08-1844 Steenderen
772 Aart Wijngaarden van 09-09-1844 Mijdrecht
773 Hendrik Bergman 28-09-1844 Hannover
774 Gerrit Oort van 10-10-1844 Utrecht
775 Jan  Stammers 27-10-1844 Schermer
776 Barteld Mannes Eijer 09-11-1844 Compagnie
777 Jacques Lambert Joseph Herbergs 24-11-1844 Sittard
778 Hjerke Gerbens Vries de 26-11-1844 Drachten
779 Martinus Schaaf van der 20-12-1844 Joure
780 Lambertus Beusekom van 27-12-1844 Culemborg
781 Bartholomeus Verbeet 01-01-1845 Nijmegen
782 Pieter Gooitsen Pompstra 06-01-1845 Gerkesklooster
783 Jan Karel Killo 13-01-1845 Hessen Kassel
784 Johannes  Closé 23-01-1845 Queue-du-Bois
785 Bernard Kamps 23-01-1845 Südlohn
786 Jan Jans Postma 24-01-1845 Dronrijp
787 Theodorus Blom 28-01-1845 Grave
788 Evert Noorland 29-01-1845 Willige Langerak
789 Cornelis Kammeijer 11-02-1845 Aarlanderveen
790 Gerrit Terhorst 14-02-1845 Varsseveld
791 Jacobus Mazée 18-02-1845 Hoogkarspel
792 Johannes Christiaan Stevens 18-02-1845 Utrecht
793 Jan Willem Schneider 26-02-1845 Zutphen
794 Henri Klercx 06-03-1845 Elmpt
795 Willem Jans Bijlsma 13-03-1845 Drogeham
796 Johan Jacob Muller 18-03-1845 Argan
797 Andries Elaart van 26-03-1845 Schiedam
798 Friedrich Heinrich Brandt 08-04-1845 Bandon
799 Gerrit Jan Hoegen 19-04-1845 Twello
800 Pieter Lieuwes Vries de 23-04-1845 Hijum
801 Johan Steffen Burendick 02-05-1845 Waldstetten
802 Willem  Houben 15-05-1845 Swalmen
803 Jan Frederik Snuk 19-05-1845 Amsterdam
804 Maarten Sluimer 21-05-1845 Simonshaven
805 Harm Jans Fens 22-05-1845 Onstwedde
806 Jan Jans Mulder 25-05-1845 Koudum
807 Jan  Lis van 26-05-1845 Rotterdam
808 Hein Spek 19-06-1845 Maastricht
809 Willem  Hoek van 19-06-1845 Harlingen
810 Leendert Teunissen 21-06-1845 Burgharen (Borgharen?)
811 Hendrik Hendrikse Eekhof 22-06-1848 Scheemda
812 Gerard Herman  Tebbe 26-06-1845 Witmarschen 
813 Pieter Pieters  Kleiterp 28-06-1845 Beers
814 Johannes Foks 18-07-1845 Utrecht
815 Hendrik  Stark 20-07-1845 Koog aan de Zaan
816 Wilhelm Ball 22-07-1845 Wersheid
817 Bernardus Groningen van 14-08-1845 Gendringen 
818 Oene Jans Drost 17-08-1845 Surhuisterveen
819 Berend Harmens Lammers 12-09-1845 Drachten
820 Willem Jans Koster 15-09-1845 Warnsveld
821 Johann Heinrich Klapsink 19-09-1845 Rhede 
822 Hendrik  Ingen van 24-09-1845 Echk en Wiel
823 Christoffel Walewijn 14-10-1845 Amsterdam
824 Dionysius Wassenberg 24-11-1845 Rotterdam
825 Pieter Valk 05-12-1845 Westzaan 
826 Bernard Geraerts 15-12-1845 Herten 
827 Johannes Klinkenberg 06-01-1846 Maastricht
828 Keimpe Renders Jong de 14-01-1846 Delfstrahuizen
829 Jan Coops 29-01-1846 Doetichem
830 Arie Dekker 03-02-1846 Breukelen
831 Eilt Jurgens Carls 13-02-1846 Emden
832 Jan Huisman 14-02-1846 Barneveld
833 Thijs Johannes Visser 22-02-1846 Anjum
834 Heinrich Hollmann 28-02-1846 Heisdorff 
835 Johannes Roelofs Kortink 03-03-1846 Wenen
836 Jan Jansen Rennes 06-03-1846 Maurik
837 Jan Vree de 08-03-1846 Zoelen
838 Jean Thijssen 09-03-1846 Mullendorff 
839 Johan Heuer 19-03-1846 Veger / Bremen
840 Jan Willem  Weekhout 15-04-1846 Zwollerkerspel
841 Hendericus Johannes Uni 24-04-1846 Dalen
842 Bartholomeus Adami 07-05-1846 Amsterdam
843 Hendrik  Gruijs 08-05-1846 Zaandam
844 Hendrikus Graaf de 09-05-1846 Apeldoorn
845 Willem Benjamins Gros 27-05-1846 Sneek
846 Jan Haakmeester 04-06-1846 's-Gravenhage
847 Pieter Zee van der 15-06-1846 Rotterdam
848 Jacobus Eijnde van den 26-06-1846 Putten
849 Carel Hartong 19-07-1846 Hamburg 
850 Jan Wobbes Beetsma 25-07-1846 Kortezwaag
851 Evert Logtman 26-07-1846 Wijhe
852 Tieleman Burgers 03-08-1846 Overveen
853 Gradus Bruinsveld 14-08-1846 IJzervoorde
854 Anne Sakes Boer de 14-08-1846 Wartena
855 Eduard Wilkens 16-08-1846 Hannover
856 Michael Jacobus Hubertis Frissen 21-08-1846 Maastricht
857 Arnoldus Roelofs Klaver 27-08-1846 Vollenhove
858 Pieter  Berends 28-08-1846 Bloemendaal
859 Gerardus Have ten 07-09-1846 Sneek
860 Johannes Weijler 28-09-1846 Tüningen/Würtenberg
861 Pieter Sjoerds Bierema 04-10-1846 Makkum
862 Jan Willem  Poelman 13-10-1846 Buthmen
863 Karst Hendriks Krol 20-10-1846 Leek
864 Folkert Pieter Veen van der 20-10-1846 Huizum
865 Tjabbe Jans  Holtkamp 28-10-1846 Weeningermoer
866 Geert Obijn Montdoort 31-10-1846 Schiedam
867 Geert Lunenborg 31-10-1846 Echten
868 Arie  Knoef / Pijlman 08-11-1846 Schoorl
869 Jan Koster 11-11-1846 Warnsveld
870 Jan Hout van den 30-11-1846 Macharen
871 Willem Jans Grashuis 30-11-1846 Paterswolde
872 Geert Harmens Haagsma 07-12-1846 Kooten
873 Gerardus Makinje 08-12-1846 Huizen
874 Jacob Klinkhamer 15-12-1846 Holwerd
875 Thomas Sybouts Hiddema 19-12-1846 Tirns
876 Siebolt Wessels Schuitema 26-12-1846 Leermens
877 Mathias Heintz 30-12-1846 Osweiler
878 Gerrit Antonie Eijk van 05-01-1847 Juthaas
879 Hendrik Uilkes Vries de 06-01-1847 Gorredijk 
880 Pieter Cornelis Veldstra 14-01-1847 Ureterp
881 Nicolaas  Draaijer 16-01-1847 Heerde
882 Teunis Arkel van 18-01-1847 Asch
883 Bernardus Berendsen 19-01-1847 Steenderen
884 Johann Peter Talmer 22-01-1847 Kopenhagen
885 Hein Bleeker 26-01-1847 Groningen 
886 Gerrit Jan Vredenburg 29-01-1847 Terwolde
887 Riemer Johannes Loonstra 31-01-1847 Surhuisterveen
888 Salomon  Gooijer de 10-02-1847 Huizen
889 Jacob Busen 26-02-1847 Heeringen
890 Adriaan Huijsman 01-03-1847 Oud Alblas
891 Gosse Thonis 07-03-1847 Workum
892 Johannes Geerts Pool 08-03-1847 Appingedam
893 Kornelis Haijes Visser 14-03-1847 Paesens
894 Bernardus  Bolk 14-03-1847 Rotterdam
895 Marten Jans Hiemstra 17-03-1847 Holwerd
896 Hendrik Botes Vries de 20-03-1847 Achlum
897 Johannes Hoekes Hovinga 21-03-1847 Drachten
898 Freerk Johannes Terpstra 27-03-1847 Pingjum
899 Gerhardus Hendriks Bruin de 28-03-1847 Leeuwarden
900 Gerrit  Bolk 28-03-1847 Didam
901 Jan  Aarts 07-04-1847 Kleve 
902 Jan Tebbes Mulder 09-04-1847 Oude Pekela
903 Abram  Meud van der 09-04-1847 Hillegersberg
904 Johannes Alberts  Bollemans 11-04-1847 Sint Jacobiparochie
905 Albert Alberts Kruger 12-04-1847 Holthuserheide
906 Jan Hendrik  Oltde Lutje Beverborg 15-04-1847 Losser
907 Johannes Petrus  Noordeloos 17-04-1847 Leiden
908 Johann Leonard Böthner 20-04-1847 Rudolstadt
909 Friedrich Meertfeld 21-04-1847 Luxemburg
910 Sybe Hendrink  Helder 23-04-1847 Bergum
911 Klaas Douwes Vries de 24-04-1847 Hantumhuizen
912 Johannes Hoogland 28-04-1847 Dordrecht
913 Antony  Gildemeester 30-04-1847 Deventer
914 Peter Kroeger 03-05-1847 Zaandam
915 Berend Beunk 04-05-1847 Dinxperlo
916 Gerrit Wijk van 04-05-1847 Amsterdam
917 Frederik Folkerts 06-05-1847 Rethen
918 Johannes Hendrikus Leseman 14-05-1847 Kampen
919 Arie Overschot vanm 16-05-1847 Rijsoord
920 Joseph Haupmeijer 25-05-1847 Dalbergen
921 Roelof Kiers 29-05-1847 Beilervaart
922 Rinze Gaatzes Tulp 05-06-1847 Giekerk
923 Herman Martinus Wilbrink 07-06-1847 Sappemeer
924 Marinus Sluis van der 09-06-1847 Brielle
925 Johann Joseph  Hinners 10-06-1847 Amsterdam
926 Harke Renzes Harkema 13-06-1847 Noordhorn
927 Bauke Lammerts Zondervan 23-06-1847 Workum
928 Willem  Zon van 23-06-1847 Poeldijk
929 Jacob Korver 01-07-1847 Benningbroek
930 Teunis Abbink 03-07-1847 Zelhem,
931 Johann Hermann Wilting 08-07-1847 Menslage
932 Hendrik Franzes Rijpstra 10-07-1847 Blija
933 Johannes Sybrens Jelsma 19-07-1847 Balk
934 Abraham Jans Roelofs 21-07-1847 Groningen
935 Johannes Berg 25-07-1847 Leeuwarden
936 Johannes Tonnen 27-07-1847 Hemert
937 Julius Röhr 01-08-1847 Hagen
938 Casparis Hendrikus  Sneuman 01-08-1847 Gronau
939 Abraham Bakstroom 03-08-1847 Amsterdam
940 Nicolaas  Wal van der 08-08-1847 Dodewaard
941 Johannes Hanckel 11-08-1847 Bolsward
942 Ludovicus IJzendoorn van 13-08-1847 Tiel
943 Jan Josua Beaux 16-08-1847 Amsterdam
944 Jochem  Schols 17-08-1847 Zaandam
945 Jacob Germs Boer de 22-08-1855 'in de Provincie Vriesland'
946 Geert Lieuwes Tolstra 25-08-1856 Bolsward
947 Outje  Mieinderts 27-08-1857 Enkhuizen
948 Arie Dolder van den 30-08-1847 Nieuw Loosdrecht
949 Koert  Bruins 31-08-1847 Groningen
950 Harm Louwes Jonge de 07-09-1847 Mundtendam
951 Hendrik  Hagedoorn 08-09-1847 Fürstenau
952 Gerard Rijsack 09-09-1847 Venlo
953 Winand  Cupers 23-09-1847 Susteren
954 Francoiis Duijings 26-09-1847 Houthem
955 Hendri,k Mulder 27-09-1847 Groningen
956 Berend Snee van der 27-09-1847 Kamperveen
957 Johannes Hek van der 27-09-1847 Heesch
958 Leonardus  Bender 28-09-1847 Merkenstein
959 Franciscus Schroot 29-09-1847 Diessen
960 Hendrik  Ligtlijf 09-10-1847 Rotterdam
961 Jacobus Verbeek 10-10-1847 Haarlem
962 Willem Pieter Cramer 10-10-1847 Rotterdam
963 Willem  Snoeken 11-10-1847 Geldrop
964 Wiebe Jacobs  Jong de 20-10-1847 Rotsterhaule
965 Johannes Bouw ten 08-11-1847 Wierden
966 Michael Griffeljoen 10-11-1847 Niiewkoop
967 Jan  Fockens 24-11-1847 Berlikum
968 Jan Hendrik Klumpers 25-11-1847 Epe
969 Geert Jan Oostvries 28-11-1847 Oldekerk
970 Willem Gabriel Vervloet 01-12-1847 's-Gravenhage
971 Johannes Bouwmeester 02-12-1847 's-Gravenhage
972 Jannes Hindriks Toxopeus 03-12-1847 Holwierde
973 Ferdinand Wieman 04-12-1847 Glansdorf 
974 Albertus  Meijer 07-12-1847 Amsterdam
975 Jan Machielsen 11-12-1847 Amsterdam
976 Abraham Boogaard van den 14-12-1847 Amsterdam
977 Barend Aa van der 26-12-1847 Amsterdam
978 Geert Jans  Zeuten 27-12-1847 Kolderveen
979 Jan  Heijkamp 29-12-1847 Veenendaal
980 Hendrik  Geboers 01-01-1848 Dessel
981 Roelof Andries Baas 01-01-1848 Steenwijkerwold
982 Wiebe Ymes Lang de 04-01-1848 Leeuwarden
983 Martinus Godfried Weert van 04-01-1848 Groningen
984 Wouter Jansen Diermen van 07-01-1848 Putten
985 Jacobus Edzers Dijksterhuis 07-01-1848 Godlinze
986 Michiel Rooij van 09-01-1848 Zeelst
987 Henricus Adrianus Marinus  Catz Smallenburg van 10-01-1848 Boskoop
988 Pieter Tjebbes Pol 14-01-1848 Aduard
989 Petrus Kaessteker de 17-01-1848 Heille
990 Johannes Harmens Fopma 19-01-1848 Schillaard
991 Jan Keizer de 22-01-1848 Serooskerke
992 Hendrik Staal 23-01-1848 Amsterdam
993 Louis Joseph Maréceaux 24-01-1848 Roubé
994 Jan Stalfoort 24-01-1848 Bergambacht
995 Dirk Roelen 28-01-1848 Loosdrecht
996 Johan Hustus Eben 30-01-1848 Zwolle
997 Harmen Tjeerds Gelder 30-01-1848 Hallum
998 Isaac Gallander 31-01-1848 Sint Anna ter Muiden
999 Johannes  Verberg 01-02-1848 Oostburg
1000 Christiaan Stok 02-02-1848 Leeuwarden
1001 Klaas Wijndels Holtema 02-02-1848 Bierum
1002 Kornelis  Bos 06-02-1848 Westernieland
1003 Hendrik Theunis Boersma 06-02-1848 Duurswoude
1004 Matheus Hendriks 07-02-1848 Echt
1005 Derk Poppes Scholtens 08-02-1848 Enschede
1006 Johannes Dijseling 09-02-1848 Zuidzande
1007 Raphael Maranus 13-02-1848 Oostburg
1008 Anthonie  Samuel 19-02-1848 Amsterdam
1009 Frans Joseph Struver 25-02-1848 Bardenberg
1010 Dirk Jacobs Ekstra/Extra 25-02-1848 Stiens
1011 Carl Muller 27-02-1848 Kwittelenberg
1012 Willem Derk Roest 29-02-1848 Harderwijk
1013 Jan Schurink 01-03-1848 Losser
1014 Johannes Fredericus Vink 09-03-1848 Amsterdam
1015 Hermen Gelder van 13-03-1848 Wilsum
1016 Roelof Jasns Jonkman 18-03-1848 Haren
1017 Hendrik  Fox 19-03-1848 Delft
1018 Auke Jelles Huizinga 19-03-1848 Surhuisterveen
1019 Leendert Boer den 20-03-1848 Streijen
1020 Albert Buising 23-03-1848 Loga
1021 Johannes Drescher 30-03-1848 Amsterdam
1022 Philippus Jacobus Smit 01-04-1848 Utrecht
1023 Wilhel,m Kesseler 02-04-1848 Delbrück
1024 Jan Leferts Veltman 04-04-1848 IJhorst
1025 Hendrik  Pit 06-04-1848 Oldemarkt
1026 Derk Nijhof 11-04-1848 Terwolde
1027 Klaas Hindriks Pouwels 11-04-1848 Oldehove
1028 Gerrit Jan Wijnbergen 17-04-1848 Epe
1029 Willem Jans Thalen 18-04-1848 Nijehaske
1030 Waatze Jans Spoelstra 27-04-1848 Augistinusga
1031 Reinder Gerritsen Ruiter 29-04-1848 Voorst
1032 Harm Koning 02-05-1848 Slochteren
1033 Klaas Ages Strikwerda 02-05-1848 Kubaard
1034 Gerrit Wolff de 06-05-1848 Veenendaal
1035 Pieter Abrahans Boom van der 09-05-1848 Leeuwarden
1036 Hermanus  Woonink 11-05-1848 Zutphen
1037 Harmen Jan Bregeman 20-05-1848 Deventer
1038 Jacobus  Magree 24-05-1848 Genemuiden
1039 Hindrik Meijer 28-05-1848 Kassau
1040 Johannes Jansen 30-05-1848 Elst
1041 Pieter Thiijsses Westra 01-06-1848 Bolsward
1042 Auke Minzes Zwerver 02-06-1848 Terwispel
1043 Hermanus  Roesink 02-06-1848 Neuenhaus?/Hannover
1044 Willem Andries  Stuurman 03-06-1848 Noordwolde
1045 Jacob  Stander 13-06-1848 Midelburg
1046 Evert Anthony  Dangremond 24-06-1848 Ommen
1047 Jan Hendrik Lubbers 25-06-1848 Lonneker
1048 Lucas Faber 02-07-1848 Steenwijkerwold
1049 Wilhelmus Wit de 10-07-1848 Straten
1050 Johan Jozef  Glashagel 10-07-1848 's-Gravenhage
1051 Jildert Baukes Dijk van 14-07-1848 Nijkerk
1052 Pieter  Heijkamp 19-07-1848 Veenendaal
1053 Pieter Breur 20-07-1848 Rotterdam
1054 Hindrik Hindriks Goede de 22-07-1848 Oude Pekela
1055 Jan  Knippenberg 26-07-1848 Wilsum
1056 Albert Hoving 07-08-1848 Grioningen
1057 Wiebe Hates Douma 07-08-1848 Noordwolde
1058 Jaring Wytzes Vugt van 08-08-1848 Sneek
1059 Jacob Adriaan Zonnevijlle 16-08-1848 Retranchement
1060 Sybren Murks Dijkstra 16-08-1848 Rien
1061 Heinrich Stuur 26-08-1848 Wesel
1062 Simon Kouten 30-08-1848 Zaandam
1063 Sjoerd Johannes Schuringa 31-08-1848 Ee
1064 Martinus  Keen 02-09-1848 Dalen
1065 Arnoldus  Kielenstijn 12-09-1848 Beesd
1066 Dirk Lijndraaijer 26-09-1848 Zaandam
1067 Gerrit Houwertjes 30-09-1848 Knollendam
1068 Arie Heins Louw van der 07-10-1848 Uithoorn
1069 Roelof Jans Krol 29-10-1848 Rouveen
1070 Cornelis Stet 29-10-1848 Krabbendam
1071 Hendrik  Haasjes 01-11-1848 Rouveen
1072 Gerrit Smit 05-11-1848 Ruinen
1073 Jan Hendrik Smit 09-11-1848 Amsterdam
1074 Pieter Pieterse Out 23-11-1848 Enkhuizen
1075 Jan Gijsbertse  Salm van der  29-11-1848 Gameren
1076 Christiaan Meulenaars 29-11-1848 Sint Oedekenburg
1077 Peter Uijen 30-11-1848 Kevelaar
1078 Paulus Nicolaas Goosen 02-12-1848 Amsterdam
1079 Jilles  Timmers 03-12-1848 Delfshaven
1080 Gerrit  Brandsen 04-12-1848 Renswoude
1081 Jan Halbes Dijkstra 09-12-1848 Birdaard
1082 Gradus Nieuwenhuizen 10-12-1848 Haarlem
1083 Johannes Kuijk 21-12-1848 Amsterdam
1084 Theodorus Julianus Roelofs 01-01-1849 Loenen
1085 Johannes Jager 02-01-1849 Winterswijk
1086 Bernardus Ziegelaar 04-01-1849 Amsterdam
1087 Wilhelm Huxel 06-01-1849 Osnabrückand
1088 Johannes Kuijpers 07-01-1849 Sint-Michielsgestel
1089 Jan Albert Bodhuis 08-01-1849 Oldehove
1090 Nicolaas  Os van 12-01-1849 Amsterdam
1091 Harm Lubbers Kuipers 17-01-1849 Leens
1092 Hendric Jacobs Belle 19-01-1849 Lippenhuizen
1093 Johannes Schutt 20-01-1849 Geertruidenberg
1094 Watze Hylkes Kloekmans 25-01-1849 Drachten
1095 Paulus Pieters 25-01-1849 Amsterdam
1096 Abrahan Du Pon 01-02-1849 Leiden
1097 Jacobus Floo de 01-02-1849 Groede
1098 Otte Douwes Ligthart 02-02-1849 Lutkewierum
1099 Pieter Willems Ploeg van der 02-02-1849 Bonsvloet 
1100 Frits Fisser 10-02-1849 Anholt
1101 Kasper Okkes  Everts 19-02-1849 Oostwold
1102 Dirk Leendert Rijke 01-03-1849 Dordrecht
1103 Frans  Ruenhek 03-03-1849 Bieleveld 
1104 Adriaan  Voogd de 07-03-1849 Brouwershaven
1105 Johannes Hermanus Dijkhuis 08-03-1849 Groningen
1106 Cornelis Holkamp 12-03-1849 Zaandam
1107 Jan Visker 13-03-1849 Nieuwolda
1108 Berend Willem Siepe te 15-03-1849 Winterswijk
1109 Klaas Hoeven van der 16-03-1849 Wijdewormer
1110 Albert Enzen 21-03-1849 Zutphen
1111 Willem Willems 23-03-1849 Hensbroek
1112 Hendrik Jan Scholten 26-03-1849 Winterswijk
1113 Johan Baptist Leber 28-03-1849 Hertogdom Baden
1114 Pieter Kwast 01-04-1849 Assendelft
1115 Jan Gerrit Meijer 04-04-1849 Osnabrück
1116 Hendrik  Alings 04-04-1849 Lobith
1117 Hindrik  Wielage 11-04-1849 Bawinkel
1118 Cornelis  Koeleman 14-04-1849 Rotterdam
1119 Pieter Loo van der 15-04-1849 Oegstgeest
1120 Frans  Swindser 15-04-1849 Vrasene
1121 Heinrich Inderheid 20-04-1849 Mülheim 
1122 Dirk Jans  Ploeg van der 28-04-1849 Bornwerd
1123 Abraham Jacob Arum van 01-05-1849 Amsterdam
1124 Hendrik Femmes Dijktra 04-05-1849 Zwaagwesteinde
1125 Pieter Rintjes  Zwaga 05-05-1849 Langweer
1126 Hendrik  Steenhof 15-05-1849 Amsterdam
1127 Jan  Bos 26-05-1849 Sleen
1128 Jan Meine Vidon 29-05-1849 Hoogeveen
1129 Willem  Zee van der 30-05-1849 Leeuwarden
1130 Hendrik Lauer 01-06-1849 Giessen 
1131 Johannes Hendricus Augustinus Kulekens 01-06-1849 Amsterdam
1132 Thee Eelkes Bouma 06-06-1849 Mildam
1133 Wouter  Ekelman 08-06-1849 Zuilichem
1134 Anne Jochems Bouta 09-06-1849 Holwerd
1135 Freerk Gooitzens Loonstra 10-06-1849 Surhuisterveen
1136 Leendert Heusden van 23-06-1849 's-Gravenhage
1137 Willem Buis 01-07-1849 Zaandijk
1138 Jochem Pieters Korf 11-07-1849 Jelsum
1139 Tjeerd Pietersma 12-07-1849 Wolvega
1140 Antoon  Peters 16-07-1849 Malden
1141 Adrianus  Jacobs 23-07-1849 Elden
1142 Johan Cristians Oltmans 01-08-1849 Hannover
1143 Frans  Paulie 08-08-1849 Schiedam
1144 Johannes Leisenaar 09-08-1849 Groningen
1145 Andries Hylkama 17-08-1849 Groningen
1146 Klaas Woltil 08-08-1849 Dorkwerd
1147 Antonie Wiebes 20-08-1849 Amsterdam
1148 Jacobus Benjamin Huischer 26-08-1849 Amsterdam
1149 Hermanus  Rutjes 07-09-1849 Groessen 
1150 Hermanus Dijk van 09-09-1849 Deventer
1151 Roel Annes Bosma 09-09-1849 Oudeschoot
1152 Hendrik Muller 18-09-1849 Hannover (Peursen?)
1153 Johannes Christiaan Houtschilt 27-09-1849 's-Gravenhage
1154 Anne Sjoerds Zwaag van der 07-10-1849 Kollumerzwaag
1155 Geurt Krol 10-10-1849 Opijnen
1156 Dirk Elfink 25-10-1849 Delft
1157 Berend Jans Zinger 02-11-1849 Diever
1158 Gradus Huls 15-11-1849 Dinxperlo
1159 Cornelis Baks 16-11-1849 Zwammerdam
1160 Farnciscus Appels 20-11-1849 Rotterdam
1161 Carl  Bayer 20-11-1849 Kindelsdorf - Duitsland 
1162 Albert  Zimmerman 21-11-1849 Jüllenbeck
1163 Johannes Sjoerds Fennema 03-12-1849 Hogebeintum
1164 Andreas Geerken 23-12-1849 Werelte (Werlte?)
1165 Arie Luik van 11-10-1849 Monster
1166 Jakob Jakobs Zijlstra 02-01-1850 Kollumerzwaag
1167 Abraham Brand 11-01-1850 Deventer
1168 Arend Gerritsen 16-01-1850 Hummelo
1169 Dirk Verbij 17-01-1850 Gouda
1170 Jan Schra 18-01-1850 Staphorst
1171 Pieter  Kenniphaas 27-01-1850 Dussen
1172 Leendert Rossum van 28-01-1850 Herkingen
1173 Nicolaas  Frins 09-02-1850 Kranenburg
1174 Tjisse Sybrens Dijk van 16-02-1850 Blessum
1175 Jasper Kampen van 22-02-1850 Maurik
1176 Jacob Nierop 22-02-1850 Koedijk
1177 Jan Sytzes Veenstra 24-02-1850 Terwispel
1178 Jan Romijn  11-03-1850 's-Gravenhage
1179 Johan Jacob Lange de 12-03-1850 Osnabrück
1180 Johannes Breidenbach 13-03-1850 Leeuwarden
1181 Johan August Andreas Erdenberger 19-03-1850 Arnstadt
1182 Hendrik Spatkee 21-03-1850 Rinkhausen
1183 Arnoldus Kerkhoff van de 04-04-1850 Oirschot
1184 Lucas Egberts Alkema 05-04-1850 Nuis
1185 Willem Jan Raalte van 08-04-1850 Deventer
1186 Jan Ekkes Jong de 02-05-1850 Oudehaske
1187 Dirk Giskes 18-05-1850 Koog aan de Zaan
1188 Lolke Pieters Werkman 26-05-1850 Blija
1189 Cornelis Joannes Leijtens 18-06-1850 Sint Michielsgestel
1190 Hendrik Jan Bömer 20-06-1850 Vorden
1191 Hijtlje Klazens Smit 20-06-1850 Woldendorp
1192 Jan Droog 25-06-1850 Zujid-Polsbroek
1193 Steven Wiemelink 07-07-1850 Varssel
1194 Allardus Johannes Fok 08-07-1850 Harlingen
1195 Johannes Pieter Stendel 08-07-1850 Brussel
1196 Jan  Jeene 10-07-1850 Kilder
1197 Harm Berends Jonkers 15-07-1850 Nijensleek
1198 Jan/Jan Adolf Meijer 15-07-1850 Amsterdam 
1199 Johannes Biljouw 16-07-1850 Leiden
1200 Jacob  Jacobsen 22-07-1850 Veenendaal
1201 Arnoldus Bol 27-07-1850 Rotterdam
1202 Abraham Mouthaan 11-08-1850 Zuidland
1203 Johan Vos 23-08-1850 Zwolle
1204 Jan Willemsen Essenburg van den 29-08-1850 Putten
1205 Frans  Roode 11-09-1850 Apeldoorn
1206 Annaeus Theodorus Andrea 12-09-1850 Assen
1207 Harmen Vegt van der 15-09-1850 Genemuiden
1208 Jan Berend Holthaus 28-09-1850 Wachtum
1209 Hendrik Jans Jochems 02-10-1850 Nijeveen
1210 Jan Pieter Haan de 11-10-1850 Gorinchem
1211 Everadus Wilhelmus Kaalen 11-10-1850 Amsterdam
1212 Johannes Swart 15-10-1850 Amsterdam
1213 Julianus Georgius Wilhelmus Duren/Dueren van 20-10-1850 Nijmegen
1214 Tjalling  Terpstra 26-10-1850 Britsum
1215 Matthijs Luursman 26-10-1850 Delft
1216 Gerrit Jan Slaa ter 28-10-1850 Winterswijk
1217 Jan Antonies Kroeze 07-11-1850 Veendam
1218 Gregorius Hamme van 12-12-1850 Deventer
1219 Stoffer Koopman 22-12-1850 Uffelte
1220 Harm  Lammerts 23-12-1850 Roden
1221 Hein Hommes Groot de 28-12-1850 Veendam
1222 Abraham Jacob Smit 28-12-1850 Utrecht
1223 Cornelis Ham van den 28-12-1850 Voorschoten
1224 Pieter Andels Groot de 03-01-1851 Sint Annaparochie
1225 Pieter Frederik George Schmidt 04-01-1851 Runderath
1226 Dirk Harmann 04-01-1851 Ampt Friesen  - Hannover
1227 Jules Louis Flambart 06-01-1851 Antwerpen
1228 Gradus Schutte 29-01-1851 Deventer
1229 Theodorus Attem van 03-02-1851 Dordrecht
1230 Johannes Tielemans Schuik 10-02-1851 Deventer
1231 Daniël Breukelman 12-02-1851 Amsterdam
1232 Jan  Staal 19-02-1851 Arnhem
1233 Jappe Eeuwkes Jappes 26-02-1851 Hindeloopen
1234 Roelof Berg van den 27-02-1851 Steenwijk
1235 Hendrik Remkes Mulder 26-02-1851 Bovenburen (Winschoten)
1236 Gerrit Nieuwenhuis 28-02-1851 Oene
1237 Nicolaas  Braacx 08-03-1851 Rotterdam
1238 Adrianus Rijkhuizen van 08-03-1851 Nieuwetonge
1239 Bauke Kramer 10-03-1851 Bolsward
1240 Albert Fornga 11-03-1851 Groningen
1241 Renko Sijntje Smit 12-03-1851 Veendam
1242 Johannes Arnoldus Swilliëns / Swillens 13-03-1851 Visserweert
1243 Herman Zimmerman 13-03-1851 Enger- Duitsland
1244 Gerardus Clemens 14-03-1853 Blerick
1245 Frederik Pieters Toorenstra 17-03-1851 Dokkum
1246 Hendrik  Beentjes 17-03-1851 Giethoorn
1247 Gerrit Harms Vries de 18-03-1851 Ureterp
1248 Lucas Sapes Elzinga 24-03-1851 Zwaagwesteinde
1249 Cornelis Kloet 24-03-1851 Rustenburg
1250 Klaas  Wildeboer 27-03-1851 Hoogwoud
1251 Jan Jansen Tonijes 27-03-1851 Mettingen
1252 Jan Hendrik Bergenkamp 06-04-1851 Amsterdam
1253 Johannes Petrus Storms 12-04-1851 Posterholt
1254 Johann Werner 24-04-1851 Embergen
1255 Johannes Ulrich Reppel 25-04-1851 's-Gravenhage
1256 Cornelis Vos 01-05-1851 Veenendaal
1257 Klaas Harms Bosscher 09-05-1851 Weener
1258 Arend Heurink 18-05-1851 De Wijk
1259 Gerhard Kemper 19-05-1851 Hekese
1260 Guillaume Mabelus 21-05-1851 Nieuwvliet
1261 Frederik Wilhelm Moor van der 26-05-1851 's-Gravenhage
1262 Hijltje Pieters Hiemstra 30-05-1851 Baard
1263 Willem Jappes Veer van der 03-06-1851 Harlingen 
1264 Jean Hubert Meurer 08-06-1851 Gevenich
1265 Albetus Kornelils Huizinga 13-06-1851 Pieterburen
1266 Cornelis Roos 15-06-1851 Wormer
1267 Petrus Everardus Markhoff 17-06-1851 Utrecht
1268 Arie Driel van 17-06-1851 Werkendam
1269 Hendrik  Poort 25-06-1851 Harlingen 
1270 Jan Hendriks Werf van der 27-06-1851 Warns
1271 Evert Gerbens  Bergsma 04-07-1851 Joure
1272 Herre Simons Groenendaal 06-07-1851 Sneek
1273 Paulus Smit 11-07-1851 Rotterdam
1274 Willem Pluijm van der 13-07-1851 Rotterdam
1275 Bernardus Waldman 17-07-1851 Meeuwen
1276 Teunis Toonen 18-07-1851 Wijchen
1277 Hendrik Holtzes Wilpstra 22-07-1851 Doezum
1278 Jan Willems Nauta 02-08-1851 Heerenveen
1279 Johannes  Stedehouder 03-08-1851 Zweins
1280 Jan Jansen 08-08-1851 Beek
1281 Jan Willem Lenderink 21-08-1851 Olst
1282 Bauke Gosses Heide van der 26-08-1851 Luxwoude
1283 Leendert Wilk van der 27-08-1851 Nieuweveen
1284 Gerrit Groot de 29-08-1851 Bovenknijpe
1285 Marten Cornelis Visser 29-08-1851 Nes, Ameland
1286 Johannes Christiaans Dijk van 29-08-1851 Workum
1287 Hendrik Willemse 01-09-1851 Amsterdam
1288 Harm Jans Maat 03-09-1851 Rotsterhaule
1289 Pieter Everts  Schultz 06-09-1851 Tubbergen
1290 Huibert Dikken den 09-09-1851 Goudriaan
1291 Geert Berends Steenbergen 16-09-1851 Groningen
1292 Jacobus Ruiter de 18-09-1851 Wassenaar
1293 Hendrik Arjens  Huisman 01-10-1851 Vrouwenparochie
1294 Harmen Sjoerds Braak 06-10-1851 Ternaard
1295 Johan Veldman 09-10-1851 Ochtrop
1296 Evert Meerveld van 11-10-1851 Woudenberg
1297 Lucas Boers 14-10-1851 's-Gravenhage
1298 Andries Wolfs 15-10-1851 Vlijmen
1299 Jan Willem Wijnen 15-10-1851 Uden
1300 Albert Harmens Bumkes 16-10-1851 Denekamp
1301 Bernardus  Leferink 24-10-1851 Tubbergen
1302 Theodorus Janssen 09-11-1851 Zeddam
1303 Arend  Wiemelink 09-11-1851 Varssel
1304 Berend Geerts Dodde 10-11-1851 Westerlee
1305 Egidius Akelijen van 12-11-1851 Boom - België
1306 Bernard Leutscher 12-11-1851 Sappemeer
1307 Brand Jans Roos de 19-11-1851 Anjum
1308 Hendricus Stok 21-11-1851 Onbekend
1309 Pieter Hein 25-11-1851 Westzaan
1310 Aart Tricht van 10-12-1851 Haaften
1311 Douwe Willemkes Ploeg van der 16-12-1851 Nijkerk
1312 Elias Jans Hooijer 18-12-1851 Muntendan
1313 Jan Duits 19-12-1851 Tull en 't Waal
1314 Jan Ruurds Aukema 04-01-1852 Spannum
1315 Sjoerd Vries de 16-01-1852 Rinsumageest
1316 Sytze Freerks Dallinga 17-01-1852 Slochteren
1317 Hermanus  Jansen 20-01-1852 Naarden
1318 Hendrik  Salet 23-01-1852 Amersfoort
1319 Johan Hendrik Kleinkölker 24-01-1852 Peckeloh
1320 Geert  Wilde de 24-01-1852 Smilde
1321 Albert Jager 28-01-1852 Sleen
1322 Jan Regt de 30-01-1852 Klaaswaal
1323 Pieter  Pietersma 30-01-1852 Joure
1324 Hendrik Mast van der 01-02-1852 Steenderen
1325 Albert Geerts  Veen van der 23-02-1852 Diever
1326 Theodorus Karpentier 29-02-1852 Ingen
1327 Marten Berends Dalen van 02-03-1852 Bolsward
1328 Jacobus Smolenaars 03-03-1852 Weert
1329 Jan Mennink 04-03-1852 Kockengen
1330 Gerrit  Colwe / Kolwe 07-03-1852 Löningen
1331 Jan Berends Tempel 12-03-1852 Bunde
1332 Matthijs Vos de 12-03-1852 Beverwijk
1333 Johannes Tjerks Eilander 17-03-1852 Surhuisterveen
1334 Gijsbertus Son van 19-03-1852 Vlissingen
1335 Jan  Keepke 21-03-1852 Amsterdam
1336 Aarnt Okkes Bruinsma 25-03-1852 Warns
1337 Johannes Elshof 10-04-1852 Gent (Gelderland)
1338 Cornelis  Rateland 18-04-1852 Oudewater
1339 Marten Pieters Bekkema 19-04-1852 Surhuisterveen
1340 Wilhelm Friedrich Schmidt 22-04-1852 Möven
1341 Jan Jacob  Creutz 28-04-1852 Weert
1342 Gerardus Nooije 02-05-1852 Vught
1343 Joseph Gerard Stoppel 21-05-1852 Estrum
1344 Anthonie  Ewijk van 22-05-1852 Ingen
1345 Johann Heinrich Schreve 22-05-1852 Oberbauerschaft
1346 Meink Klaas Wetterauw 24-05-1852 Franeker
1347 Durk Jelles Wijstra 01-06-1852 Zwaagwesteinde
1348 Christiaan Bakker 12-06-1852 Huizum
1349 Jan Jans Veldhuis 12-06-1852 Groningen
1350 Isaac Martens Visser 01-07-1852 Wierum
1351 Bart  Hom 01-07-1852 Hilversum
1352 Hendrik Krijgsman 12-07-1852 Epe
1353 Ynse  Meulen van der 31-07-1852 Sneek
1354 Frederik Henneke 03-08-1852 Hannover
1355 Pieter Pasker 06-08-1852 Hoogland
1356 Lieuwe Lieuwes Cramerus 06-08-1852 Dokkum
1357 Johannes Schenk 26-08-1852 Rotterdam
1358 Hermanus Kuiten 08-10-1852 Megen
1359 Dirk Ewijk van 09-10-1852 Ingen
1360 Berend Winter de 13-10-1852 Groningen
1361 Hielke Willems Jong de 16-10-1852 Heerenveen
1362 Evert Habbes Diephuis 21-11-1852 Winsum (Groningen)
1363 Jeremias Lauret 25-11-1852 Retranchement
1364 Daniel Lange de 27-11-1852 Amsterdam
1365 Johannes Fredericus Waalwijk van 27-11-1852 Amsterdam
1366 Hendrik Kruijer 06-12-1852 Harderwijk
1367 Johannes Frederik Laterveer 11-12-1852 Leiden
1368 Dirk Kruijt 14-12-1852 Hekelom
1369 Botte Jacobs Vries de 06-01-1853 Hantumhuizen
1370 Jouke Gerrits Veendorp 30-01-1853 Wetzens
1371 Jan Hendriks Brouwer 19-02-1853 Onderdendam
1372 Jan Nieuwenhuis 26-02-1853 Apeldoorn
1373 Frans Kooij van der 03-03-1853 Katwijk aan Zee
1374 Bernard Munninkhof 09-03-1854 Ochtrop
1375 Karel  Winkels 14-03-1854 Rotterdam
1376 Gerardus Clemens 14-03-1853 Blerick
1377 Jan Fanieau 05-04-1853 Zuidzande
1378 Theodorus  Lanters 21-04-1853 Didam
1379 Johannes Broek van der 03-05-1853 Leende
1380 Tjerk Annes Meijer 08-05-1853 Leeuwarden
1381 Hendrik Mulder 22-05-1853 Zwollerkerspel
1382 Harmen  Willemsen 17-06-1853 Steenderen
1383 Barend Viveen 19-06-1853 Woudrichem 
1384 Machiel Willems Bijlsma 15-08-1853 Dokkum
1385 Albert Hindriks Heikens 28-08-1853 Meeden
1386 Philip Stoop 13-09-1853 Retranchement
1387 Gerardus Beek van 27-10-1853 Sassenheim
1388 Albertus Boelens 30-10-1853 Groningen
1389 Wiggert Groot de 19-12-1853 Medemblik
1390 Johannes Ket 20-12-1853 Utrecht
1391 Gerrit Wybes Wyckel 26-12-1853 Sexbierum
1392 Herman Vogel de 10-01-1854 Dordrecht
1393 Stephanus Scheffer 19-01-1854 Delfshaven
1394 Fokke Antoons Grunefeld 23-01-1854 Bremermoor
1395 Evert  Prinsen 23-02-1854 Steenwijk
1396 Johann Heinrich Westphalen 08-03-1854 Hoezum/Hannover
1397 Ruurd Dijkstra 11-03-1854 Welsrijp
1398 Hendrik Jacobs Wieringa 31-03-1854 Zuidwolde
1399 Gerrit Laan van der 15-04-1854 Woubrugge
1400 Gerrit Mercier 15-05-1854 Amsterdam
1401 Klaas Groenendijk 05-06-1854 Sommelsdijk
1402 Gerben Abrahams Dijkstra 18-06-1854 Mantgum
1403 Johannes Timmermans 22-07-1854 Haarlem
1404 Dirk Andies Meulenbelt 06-08-1854 Bergum
1405 Tjeerd Pieters War 28-08-1854 Franeker
1406 Douwe Feikes Velde van der 04-09-1854 Idskenhuizen
1407 Johannes Armoldus Peereboom 04-09-1854 Maastricht
1408 Leendert Toorn van der 08-09-1854 Overschie
1409 Gerrit Jan Ribbink 08-09-1854 Gorssel
1410 Sjoerd Leeuwes Schaaf van der 13-09-1854 Oudwoude
1411 Anthony  Eijkelenboom 14-09-1854 Willeskop
1412 Douwe Geerts Meulen van der 14-09-1854 Bergum
1413 Geert Derks Lube 20-09-1854 Dalerveen
1414 Cornelis  Blommaart 27-09-1854 Loenen
1415 Antoon  Tervoert 01-10-1854 Zeddam
1416 Jan Pieter Geelen 19-10-1854 Heer
1417 Antonie Kuiper 02-01-1855 Poortvliet
1418 Age Pieters Andela 01-02-1855 Bolsward
1419 Gosse Gerrits  Beer de 01-02-1855 Dokkum
1420 Johannes Noord van 17-02-1855 Leeuwarden
1421 Hein Jans Roos de 25-02-1855 Anjum
1422 Berend Cornelis Hessenberg 06-05-1855 Loppersum
1423 Antonius Gabriël Mulder 02-06-1855 Bergen op Zoom
1424 Heere Reinders Knoop 07-06-1855 Veendam
1425 Arend Wemerman 11-06-1855 Apeldoorn
1426 Jan Limburg van 25-06-1855 Oene
1427 Arie Jong de 26-08-1855 Sassenheim
1428 Johannes Jans Bos de 04-09-1855 Benedenknijpe
1429 Jan Cobussen 25-10-1855 Wijchen
1430 Johann Stiesberg 30-10-1855 Eslohe 
1431 Eijse Dooijes Pijl 18-11-1855 Assen
1432 Willem Roelofs Bartelds 24-11-1855 Zuidwolde
1433 Jan Cornelis Wolff de 28-11-1855 Hoorn
1434 Tijmen  Fokker 05-01-1856 Abcoude
1435 Willem  Leeuwen van 22-02-1856 Stompwijk
1436 Albertus Wal van der 29-02-1856 Veenwouden
1437 Hessel Jacobs Dijkstra 12-03-1856 Leeuwarden
1438 Roelof Blomberg 22-03-1856 Zwartsluis
1439 Albertus  Verbrugge 01-04-1856 Woubrugge
1440 Wouter Kip 24-04-1856 Enkhuizen
1441 Jan Harms Standerveld/Stanneveld 09-05-1856 Veendam
1442 Hendrik Plakke 19-05-1856 Nunspeet
1443 Johann Heinrich Gellhaus 08-06-1856 Tellage /Oldenburg
1444 Krijn Hak van 15-06-1856 Scheveningen
1445 Hendrik Tervoert 07-08-1856 Wehl
1446 Willem Bock 18-09-1856 Amsterdam
1447 Willem Daemen 22-09-1856 Nederweert
1448 Antonie Gerritsen 15-10-1856 Opheusden
1449 Kornelis Pieters Lingbeek 10-11-1856 Beerta
1450 Willem  Keil 23-11-1856 Elberfeld
1451 Geert Meinderts Hamstra 02-12-1856 Birdaard
1452 Johannes/Joannes Ruijters 14-12-1856 Winsen
1453 Hendrik Groninger 24-12-1856 Havelte
1454 Jacobus Timmerman 30-12-1856 Nijmegen
1455 Albert Berg van den 30-01-1857 Oudehaske
1456 Harm Drewes Raaf de 03-02-1857 Midwolde
1457 Hendrik Jan Denkers 11-02-1857 Steenderen
1458 Jan Elias Willekes 25-02-1857 Heusden
1459 Berend Jans Leering 27-02-1857 Bergum 
1460 Godefriidus Hellebrekers 17-03-1857 Susteren
1461 Johannes Hubertus Theunissen 23-03-1857 Sint Pieter
1462 Jan  Zijderveld van 18-04-1857 Ophemert
1463 Jacob Pleijte 27-04-1857 Cadzand
1464 Albert Feisfiere 17-05-1857 Amsterdam
1465 Melis Spaans 24-05-1857 Schagen
1466 Hendrik Clemens 29-05-1857 Gerolstein 
1467 Albert Velzen van 08-06-1857 Dieren
1468 Dirk Rutter 11-06-1857 Vreeswijk
1469 Georgius  Top 20-06-1857 Schiedam
1470 Isaac Witte 21-08-1857 Rockanje
1471 Johan Heinrich Platzer 26-08-1857 Hameln
1472 Hermanus Josephus Knell 13-10-1857 Rotterdam
1473 Karel Slotboom 28-10-1857 Hummelo
1474 Jan Jans Orie 30-10-1857 Wildervank
1475 Jan  Ederen van 01-11-1857 Zaandam
1476 Nicolaas Kempers 07-12-1857 Amsterdam
1477 Johannes Leboux 24-12-1857 Sumatra
1478 Johan Mathijs  Prickarts 02-01-1858 Heerlerheide
1479 Jan Putting Putting 11-02-1858 Amsterdam
1480 Jan Jans Brander 20-02-1858 Leens
1481 Martinus Jansen 22-02-1858 Neerloon
1482 Harm Laurens Tulp 04-03-1858 Weener 
1483 Jan Kampen Dijk van 08-03-1858 Oudedijk (Groningen)
1484 Pieter Brouwer 22-03-1858 Amsterdam