Samenvatting DeBlokhuisPoort


BLOKHUIS LEEUWARDEN (1498-1661)

De bouw van het Blokhuis werd gestart op 22 februari 1499, in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven. Het Leeuwarder Blokhuis was gelegen op de zuidwesthoek van de stad op een vierkant terrein dat volledig omsloten was door grachten met op ieder hoek een rondeel. De overige gebouwen op het terrein waren tegen de wallen geplaatst en omsloten een plein met in het midden een kerk of kapel die in 1530 werd vernieuwd. Het terrein was in het westen toegankelijk via een grote brug en poort en bezat in het zuidoosten een tweede kleinere toegangsbrug. In de loop van de 16 de eeuw werd door de Spaanse overheersers besloten tot het versterken van het complex. Behalve verbouwingen die plaats vonden aan de bestaande onderdelen werden enkele nieuwe gebouwen opgetrokken op het terrein, waaronder een rondeel (1557) op de noordoosthoek, een logiegebouw voor de maarschalk van het fort (1562 - 1564) en een nieuw gebouw aan de zuidkant van het Blokhuis. 

 

HUIS VAN OPSLUITING EN TUCHTIGING (1661-1874)

Dit huis is verbonden met het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of kasteel der stad. Het werd in 1661 gebouwd, het brandde op 12 november 1754 bijna geheel af, waarna het veel sterker en veiliger is opgebouwd. Deze gevangenis heeft een zeer ruime binnenplaats en wordt door het tijdelijk garnizoen bewaakt. Zij heeft thans eene uitmuntende inrichting en bestuur. Ook het fabricaat in deze gevangenis, waar 600 à 700 mannen en jongens zijn opgesloten, is uitmuntend. De voortreffelijke inrichting en orde en de doelmatigheid der ingevoerde classificatie (in vier klassen) onder de gevangenen zijn de voorwerpen van den lof der vreemdelingen. De arbeid der volwassenen bestaat in de bewerking van wol, waarvan zij lakens, dekens, kousen, wollen garens, slaapmutsen, halsdoeken, enz. vervaardigen. De jaarlijksche afleveringen der fabrijk bedragen door elkander 13,000 a 14,000 ell. laken van drievierendeel breedte, 2000 ell. tieretijn, 800 paren kousen, 3000 à 4000 doeken, en ongeveer 4000 pond garen, 9000 stuks kleeding door de troepen, enz. De algemeene kosten van onderhoud bedroegen, in 1837, 36,904 guld. Ook de zedelijke verbetering draagt hier goede vruchten. 

DE BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS (1874-1969)

De Bijzondere Strafgevangenis gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar op het terrein van het Blokhuis in Eclectische stijl. In 1870-1877 bouwde J.F. Metzelaar ter vervanging van de bestaande gebouwen een nieuwe Bijzondere Strafgevangenis voor straffen langer dan vijf jaar tot levenslang. De nieuwbouw was mede ingegeven door een spectaculaire ontvluchting van elf gevangenen in 1868. In 1892-1894 werd door zijn zoon en opvolger W.C. Metzelaar een cellenvleugel toegevoegd. Hij had in de jaren 1889-1891 al het Huis van Bewaring aan de oostzijde toegevoegd. Van het oorspronkelijke Blokhuiscomplex, dat enkele interessante onderdelen bevatte, resteert nog een gevel uit 1861 aan de Keizersgracht en werd het oude grondplan van binnenplaatsen met daaromheen gelegen gebouwen aangehouden. 

HET HUIS VAN BEWARING (1891-2008)

Het huis van burgerlijke en militaire verzekering, zoals het vroeger genoemd werd, was sinds 1824 in de kanselarij gevestigd. Toen men echter dit gebouw wenste te bestemmen tot bergplaats van de archieven en van de bibliotheek der Provincie, moest deze gevangenis naar een andere plaats worden overgebracht. Men besloot daartoe een nieuw gebouw te stichten op het oostelijk deel van het terrein der strafgevangenis. Hier stonden enige weeflokalen, die afgebroken werden en in 1889 begon men met den aanbouw van deze inrichting, welke ongeveer een ton heeft gekost.   

Huis van Bewaring, gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar. Het gebouwencomplex van de voormalige Penitentiaire Inrichting "Blokhuispoort" aan het Blokhuisplein en de Keizersgracht te Leeuwarden. De oorsprong van het gebouwencomplex gaat echter terug tot de 15de eeuw, waarin het als 'Blokhuis' - een stadscitadel of dwangburcht - gesticht werd op de zuidoostelijke hoek van stad Leeuwarden. Bestemd voor mannen en vrouwen die een(voorlopige) hechtenis ondergaan. Er verblijven verschillende soorten verdachten bij elkaar in één complex. Meestal verblijven de verdachten alleen in een cel. De Blokhuispoort was voorheen bekend als het HvB Leeuwarden. Tot 1970 was er in het complex, naast de HvB bestemming, een bijzondere strafgevangenis gevestigd. Er is geen officiële IBA in De Blokhuispoort. Wel kunnen zeer moeilijke gedetineerden op een aparte afdeling met zes cellen geplaatst worden. "Achter de gele deur" deze afdeling waar meer rust te realiseren is. Er werken in De Blokhuispoort 130 medewerkers, de gedetineerdencapaciteit is 163 (exclusief 103%) De Blokhuispoort biedt huisvesting aan preventieve gedetineerden (uit alle categorieën), arrestanten, vreemdelingen en subsidiair gehechten. in 1988 met een forse reorganisatie van de bestemmingen binnen de beschikbare ruimten en het herzien van de gehele interne verkeerscirculatie. Sindsdien zijn steeds delen van het complex gerenoveerd, gerestaureerd, verbouwd. De renovatie (o.a. met sanitair per cel) van de cellen die het niveau van een nieuwe inrichting evenaren, alsmede de bouw van een lifttoren was de laatste grote ingreep in 1998-1999. In de loop van de daarop volgende jaren is er op diverse plekken verbouwd en zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  17 juni 2007 laatste gevangene. 1 april 2008 Justitie zegt de huur op. 

CULTUREEL BEDRIJVEN CENTRUM (2008 - HEDEN)

Cultureel Bedrijven Centrum. Het voormalige huis van bewaring "De Blokhuispoort" herbergt tijdelijk 120 creatieve bedrijven. De voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden is overgedragen naar de gemeente en de gemeente heeft de Blokhuispoort direct doorverkocht aan BOEi. De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed, (BOEi) is eigenaar van de voormalige gevangenis Blokhuispoort en zij beheren en ontwikkelen het gebouw verder.   Het woord 'cultuur' wordt ook wel gebruikt om gewoonten aan te duiden; zo kan men spreken van een bedrijfscultuur in een organisatie of een overlegcultuur op een kantoor.  Volksgewoonten (tradities) zoals volksmuziek, volksdansen, klederdracht, traditionele bouwkunst, religieuze rituelen zijn onderwerp van cultureel erfgoed.  2018 biedt iedereen kansen. Daarbij gaat het vooral om mee doen. Maar ook om verbinding met onze omgeving en de rest van Europa. We willen gastvrij zijn en ervaringen bieden. Iepen mienskip betekent allereerst dat Leeuwarden, Fryslân, en Wadden voor bezoekers – bewoners en toeristen – gastvrij zijn. Meer creativiteit in bestaande- en nieuwe creatieve ondernemingen; dat is waar Leeuwarden-Fryslân 2018 over gaat.  


Blokhūs oant Blokhūspoarte

Blokhūs (1498-1661)

It begjin fan dit gebou datearret fan 22 febrewaris 1499, troch Willebrord van Schaumburg, Stedhâlder fan 'e Hertogen fan Saksen. It Blokhûs fertoant him as in samling fan gebouwen, rûnom is in grêft groeven.

 

 It Hûs fan Tuchtiging en Opsluting (1661-1874)

Dit hûs is ferbûn mei it haaddgebou fan it eardere blokhûs. It waard yn 1661 boud, mar brānde op 12 novimber 1754 omtrint hielendal  ôf. Dêrnei is it sterker en feiliger opboud.

 

Bysûndere Straffinzenis en Hûs fan Bewar (1874-1969)

Gebou dat ornearre is foar manlju, feroardiele ta 5 jier of langer. Dizze finzenisstraf wurdt yn folsleine ôfsûndering of in mienskip ûndergien.

 

Hûs fan Bewar Ljouwert (1891-2008)

Ornearre foar manlju en froulju dy’t foarriedich opsluten wurde. Der ferbleaune  ferskate soarten fertochten by elkoar yn in kompleks. Meastal sieten hja allinnich yn in sel.

 

Kultureel Bedriuwen Sintrum (2008-heden)

It eardere hūs fan bewaring de Blokhūspoarte herberget tydlik 120 kreative bedriuwen. De eardere finzenis De Blokhūspoarte yn Ljouwert is oerdroegen nei de gemeente en de gemeente hat de Blokhūspoarte direkt wer trochferkocht oan BOEi. De Nasjonale Maatskippij oant Behāld, ūntjouwing en Exploitasje fan Industrieel erfguod, (BOEi) is eigner fan de eardere finzenis Blokhūspoarte en sy beheare en ūntwikkele it gebou fierder.


Blockhaus zu Blokhuispoort

Blockhouse (1498-1661)

Der Start dieser Gebäude stammt aus dem 22. Februar 1499, von Willebrord Schaumburg, Gouverneur der Herzöge von Sachsen. Blockhaus präsentiert sich als eine Ansammlung von Gebäuden und kramte einen Kanal.

 

Das Haus der Disziplin und Confinement (1661-1874)

Diese Eigenschaft wird mit dem Hauptgebäude des alten Blockhaus oder Schloss der Stadt verbunden ist. Es wurde im Jahre 1661 gebaut, aber brannte am 12. November 1754 nahezu vollständig, dann wird es stärker und sicherer gebaut wird.

 

Special Criminal Prison und Detention (1874-1969)

Bauen für Menschen bestimmt sind, zu 5 Jahren oder mehr verurteilt. Diese Freiheitsstrafe in völliger Abgeschiedenheit oder Gemeinschaft serviert.

 

Untersuchungshaft Leeuwarden (1891-2008)

Für Männer und Frauen, die eine (vorläufige) Haft unterzogen gedacht. Bleiben Sie verschiedene Arten vermutet, zusammen in einer Anlage. Allein in der Regel bleiben die Verdächtigen in einer Zelle.

 

Cultural Business Center (2008-heute)

Das ehemalige Wohnhaus des Sorge Blokhuis- Gangshäuser 120 Kreativunternehmen . Das ehemalige Gefängnis Blokhuispoort in Leeuwarden hat an die Gemeinde übertragen worden und die Gemeinde hat die Blokhuispoort verkauft direkt an Boei . Die Nationale Gesellschaft zur Erhaltung , Entwicklung und Nutzung der Industriekultur ( Boei ) besitzt die ehemalige Gefängnis Blokhuispoort und sie zu verwalten und weiter zu entwickeln das Gebäude.


Special Detention Prison, House of Detention and Cultural Centre

Gaol (1498-1661)

Willebrord van Schaumburg, Duke of Saxony, put this building into operation on 22 February 1499. Back then the prison consisted of several buildings, surrounded by a moat.

 

House of Correction (1661-1874)

This was connected to the main building of the former prison, or City Castle as it was commonly known. Built in 1661, it was almost completely destroyed in a fire on 12 November 1754. A more solid and safer structure emerged.

 

High Security Prison and Detention Center (1874-1969)

This building was intended for male prisoners only, sentenced to 5 years or more. The inmates underwent their prison sentence in solitary confinement.

 

Detention Center Leeuwarden (1891-2008)

Intended for male and female prisoners, both convicted or awaiting trial. So both inmates and suspects were detained under the same prison roof. The suspects remained in solitary confinement for most of the time.

 

Cultural Centre for Companies (2008-present day)

The former House of detention “De BlokhuisPoort” temporarily houses 120 creative companies. The former prison “De BlokhuisPoort” at Leeuwarden is carried over to the municipality and the municipality has “De BlokhuisPoort” directly resold to the BOEi society. The national society for the preservation, development and operation of industrial heritage, (BOEi) is the owner of the former prison “De BlokhuisPoort” and they manage and develop the building further.