De inkomst


Plattegrond Blokhuispoort

Een situatie uit het jaar 2016.

 

Het busje van DV&O (Dienst Vervoer en Ondersteuning) brengt de "nieuwe inkomst" vanaf het politiebureau voor een bepaalde tijd naar het Huis van bewaring te Leeuwarden.  

De poort van gebouw B gaat open en de bus met de "nieuwe inkomst" wordt binnengereden, de poort sluit zich en "nieuwe inkomst" wordt begeleid naar de inkomsten cel.

Inkomstencel B

Dit is een wachtruimte voor gedetineerden die wachten op transport naar de rechtbank, overplaatsing naar andere inrichtingen of bij binnenkomst geparkeerd. De inkomstencel wordt ook wel transportcel genoemd. De "nieuwe inkomst" wordt opgehaald door de "badmeester", deze medewerker begeleid de "nieuwe inkomst" totdat hij in zijn wooncel wordt geplaatst. Door een korte gang met deuren komen we aan bij het cellenblok de B vleugeI I voor gedetineerden.

 

De B vleugel I

Op de B-vleugel is ruimte voor 72 gedetineerden. Iedere gedetineerde verblijft alleen op een cel. In de cel staat een bed, een bureau en een open kledingkast. Tevens is de cel voorzien van een "natte hoek". De "natte hoek" bestaat uit een toilet en een wastafeltje met kraantje. Op de afdeling zijn douches, drie per etage. De gedetineerden verlaten de cel alleen als er wordt deelgenomen aan een onderdeel van het dagprogramma.

 

Het dagprogramma

Het dagprogramma bestaat uit arbeid, een uur luchten per dag, sport, relatiebezoek (1x per week een uur) en educatieve activiteiten zoals bibliotheek en onderwijs. Een gedetineerde is in een huis van bewaring niet verplicht deel te nemen activiteiten. Doet hij echter niet mee dan verblijft de gedetineerde op zijn cel.Op de woonafdeling werken penitentiair inrichtingswerkers (PIW-er). De PIW-ers hebben altijd het eerste contact met de gedetineerde op de woonunit., regelen de gang van zaken op de woonunit en verrichten hun taak in onregelmatige dienst. 

 

De woonunit bestaat uit 3 etage´s. Per etage werken 2 PIW-ers. Op een etage zijn 24 cellen voor gedetineerden. Per woonunit zijn 2 isolatiecellen X die dienen voor afzondering en observatie van gedetineerden. Voor gedetineerden die veel lawaai maken in de iso worden overgebracht naar de Bunker S Beveiliging De gevangenis heeft een ook een groep beveiligingsbeambten, die uit vrouwen en mannen bestaan. Deze groep zorgt voor de algehele beveiliging in en om het gebouw. Portiersdiensten, al het in en uitgaande verkeer regelen. Toezicht houden op groepen gedetineerden en begeleiden tijdens ziekenhuis transport. Nachtdienstbewaking, het controleren en bewaken van het gebouw en gedetineerden.

 

Badafdeling A

Een afdeling waar gedetineerden vroeger konden douchen, bij binnenkomst kreeg de nieuwkomer een toiletpakket handdoek washandje zeepje beddengoed en eventueel rijkskleding. De nieuwkomer moest douchen en werd gecontroleerd op goederen die niet op cel meegenomen mocht worden, deze goeden werden opgeslagen in het magazijn. Hier werd ook de invoer en uitvoer van goederen voor de gedetineerde geregeld.

 

Na controle wordt de nieuwe inkomst naar de woonafdeling gebracht en overgedragen aan een PIW-er. De nieuwkomer wordt onderbegeleiding van een PIW-er naar zijn tijdelijke huisvesting gebracht, een cel van 2x3 meter. Dit kan de B vleugel I of de A vleugel F worden. De nieuwe inkomst mag zijn cel eigen maken en zijn bed opmaken. Enige tijd later wordt hij opgeroepen om zich te laten inschrijven op de bevolkingsadministratie.

 

Bevolkingsadministratie B

De Bevolkingsadministratie ook wel genoemd BVA is verantwoordelijk voor het inschrijven van personen welke hier gaan verblijven. Naast diverse persoonlijke gegevens, zoals adres en contactpersoon, wordt er tevens een signalement met persoonskenmerken beschreven. Persoonlijke bezittingen, zoals rijbewijzen, paspoorten, huissleutels, etc, welke binnen de inrichting niet zijn toegestaan worden in de kluis bewaard. Van de rechtbank ontvangt deze afdeling informatie waarin staat vermeld op grond van welke verdenking/ strafbaar feit iemand moet worden ingesloten, dit worden insluitingtitels genoemd. Al deze gegevens worden door de BVA verwerkt en actueel gehouden. Iedere mutatie zoals bijvoorbeeld opgelegde gevangenisstraf en volgvonnissen worden op de registratiekaart verwerkt. Indien een gedetineerde op transport moet naar de rechtbank of elders, zorgt de BVA voor een transportorder. De BVA is tevens verantwoordelijk voor het samenstellen van de verlofpas en ontslagbewijzen. De BVA bewaakt in samenwerking met de rechtbanken de termijnen en heeft hierin een soort signaalfunctie.Indien de termijn van insluiting dreigt te verlopen en er geen bericht komt van de rechtbank, neemt de afdeling BVA contact op met de desbetreffende rechtbank en informeert naar de stand van zaken.

 

Kortom: De BVA administreert en bewaakt het gehele detentieproces van een gedetineerde/ verdachte vanaf het moment van binnenkomst tot het moment van overplaatsing/ ontslag.

 

Na dat de nieuwe inkomst ingeschreven wordt hij weer begeleid naar de woonafdeling en naar zijn cel gebracht. De nieuwe inkomst moet ook nog een bezoek brengen aan de medische dienst. Hier wordt hij ook ingeschreven.

 

De medische dienst M

Op de medische dienst werken een arts, verpleegkundigen en een apothekersassistente. De medische dienst is aanwezig van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Buiten de kantooruren is er altijd een dienstdoende arts, die oproepbaar is. Nieuwe gedetineerden worden altijd gezien door de arts, in een zo geheten inkomstenspreekuur, waarbij ook een verpleegkundige aanwezig is. De arts schat de gezondheidstoestand van de gedetineerde in en bekijkt de eventuele medicatie waarmee hij binnenkomt. Tevens wordt gekeken of de gedetineerde in de inrichting deel kan nemen aan de arbeid. De verpleegkundige houdt een verpleegkundige intake. Hierbij wordt de bloeddruk en de pols gemeten en krijgt de verpleegkundige een algemene indruk van de gedetineerde.

 

Ook wordt gevraagd wanneer de gedetineerde voor het laatst gecontroleerd is op tuberculose, zo nodig wordt dit opnieuw afgesproken. Iedere woensdag komt op het terrein van De Blokhuispoort een bus van de GGD om röntgenfoto’s te maken. De gedetineerde kan zich opgeven voor het spreekuur van de arts door een briefje op de vleugel in te vullen. Drie maal per week wordt er spreekuur gehouden, waarbij ook een verpleegkundige aanwezig is. Bij problemen kan een gedetineerde voor een consult naar het ziekenhuis, uiteraard onder begeleiding. Wanneer een opname noodzakelijk wordt geacht dan zal de gedetineerde ingestuurd worden naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. De gedetineerde kan zich middels een zo geheten spreekbriefje opgeven voor de tandarts, deze heeft 1 ochtend in de week spreekuur. Voor gedetineerden met psychische en/of psychiatrische problemen is er 1 maal in de week een Psycho Medisch Overleg. Hier zijn bij aanwezig: de arts ,de psychiater, de psycholoog en de verpleegkundigen.

 

Geestelijke Verzorging E

De nieuwe inkomst krijgt ook altijd bezoek van een geestelijk verzorger. Geestelijke verzorging voor verheldering, bezinning, om jezelf te kunnen zijn. Persoonlijk gesprek - gespreksgroep - kerkviering. A Geestelijke verzorging is er voor iedereen. Mensen hebben een ander nodig, om te vertrouwen, te praten en hun hart te luchten. De pastor, de dominee en de humanist zijn er in deze inrichting om te steunen en om van dienst te zijn bij vragen en problemen die de gedetineerden bezighouden. Alles wat er besproken wordt blijft "onder vier ogen". Een geestelijk verzorger is wettelijk verbonden aan het ambtsgeheim. De geestelijk verzorgers: Pastor - Humanist – Dominee - Imam - Rabbijn

 

Educatie voor de nieuwe inkomst

Activiteiten Sport C

Een van de activiteiten die de afdeling S&V biedt in de Blokhuispoort is de gedetineerden sport. Iedere gedetineerde die in de inrichting verblijft, heeft recht op 2 maal sport per week. De afdeling sport kent een tweetal verschillende activiteiten: Fitness en zaalsport

 

Bibliotheek A

De bibliotheek is voor de gedetineerden. De collectie boeken die we hebben ziet er dan ook iets anders uit dan die van de gemiddelde Openbare Bibliotheek. De boeken die niet aanwezig zijn kunnen via de centrale bibliotheek worden aangevraagd.

 

Maatschappelijke Integratie Traject E

Tijdens de detentie aan je toekomst werken Het accent ligt dan op Arbeidstoeleiding. Dat wil zeggen dat binnen de inrichting er naar toe gewerkt wordt dat je buiten een baan krijgt of een opleiding gaat volgen. Werk is namelijk van groot belang om je staande te houden in de maatschappij. Het geeft het leven inhoud en een doel. Samen met de trajectbegeleider wordt in een individueel gesprek gekeken of je kunt worden opgenomen in een traject. Vervolgens wordt er samen met jou een traject uitgezet. Misschien moet je worden overgeplaatst naar een inrichting die de juiste opleiding voor je heeft of misschien kun je regelrecht naar de arbeidsmarkt bemiddeld worden.

 

Onderwijs E

De afdeling onderwijs maakt deel uit van het team S &V en kan delen van MI trajecten (maatschappelijke integratie) verzorgen die samengesteld worden door de trajectbegeleider (ITB er) van de inrichting en de gedetineerde. De aangeboden onderwijs activiteiten trachten een bijdrage te leveren aan de re-integratie van de gedetineerde in de maatschappij na zijn detentie. Het hieronder genoemde aanbod is daarom gericht op maatschappelijk functionele opleidingen/cursussen/trainingen.

 

Huisvlijt C

Op de huisvlijt / crea worden de volgende activiteiten aangeboden: Houtbewerken: b.v. speelgoed, schilderijlijsten, schemerlampen, enz maken. Het werken met klei, boetseren en gieten. Het werken met gips zoals schaakspelen of beeldjes maken. Het werken met glas in lood (Tiffany) Emailleren, sieraden maken, graveren in glas of spiegel ,schilderen op doek of papier, tekenen b.v. met potlood, wasco krijtjes, houtskool. Pitriet bewerken creatief zijn met papier leerbewerking.

 

Luchtplaats L

Op de luchtplaats kan een gedetineerde 1 x per dag een uur luchten. De groep gedetineerden lopen meestal de gehele tijd rondjes tegen de klok in.

 

Recreatie A

Recreatieruimte met een biljartzaal tafeltenniszaal filmzaal keuken ten behoeve van gedetineerden die om de dag 3 uur konden recreëren onder toezicht van drie bewaarders.

 

Afdeling Arbeid C

Nadat u bent ingeschreven komt de Arbeidscoördinator bij u langs. Hij komt meestal de volgende dag. De Arbeidskoördinator geeft u voorlichting over de mogelijkheden bij de Afdeling Arbeid. Hij vraagt u, of u bereid bent om arbeid te verrichten. Is dat het geval, dan ondertekent u daarvoor een bereidheidverklaring. U kunt bij de Arbeidscoördinator tevens terecht voor celwerk.

 

Diverse Arbeidsbedrijven

U kunt aan het werk in diverse Arbeidsbedrijven, waarbij de dan bestaande bezetting per bedrijf een uitgangspunt is om u te kunnen plaatsen. Wij houden daarbij rekening met uw eigen voorkeur, mits er voldoende plaats is op het bedrijf van uw voorkeur. Indien een situatie dat vraagt, kunnen er zo nodig veranderingen worden aangebracht in de bezetting per bedrijf.

 

De bedrijven zijn:

  • Boekbinderij,
  • Metaalbedrijf,
  • Montagebedrijven Weber
  • Werkzaal Diversen.
  • Celarbeid

Verder zijn er vele mogelijkheden die de nieuwe inkomst kan tegenkomen. Je bent altijd onder toezicht en in afgesloten ruimtes. Het personeel bepaald waar je mag zijn en wanneer je ergens mag zijn. Een tijdelijk verblijf tot dat de rechter anders beslist. In ieder cel ligt het informatieboek waar de huisregels instaan.

 

Lees ook de verhalen van gevangenen

Lees ook de verhalen van personeel