Plichtsverzuim


Plichtsverzuim  07 november 1942

AFSCHRIFT. 

BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS LEEUWARDEN 

LEEUWARDEN, 07 November 1942.

 

Telefoon No. 3631 

Postrek. No. 18148

No. Letter

PROCES-VERBAAL, bedoeld in art.82,sub 2, van het 

Algemeen Rijksambtenarenreglement.

 

Bewaarder T.H, dienstdoende in het Huis van Bewaring alhier, 

gehoord over plichtsverzuim:,

 

1e. als bewaarder in den avond van 14 November belast met het insluiten der gedetineerden in hunne alcoven, onvoldoende gecontroleerd, of er vier gedetineerden in de altoven en twee buiten de altoven sliepen.

 

2e. zich eenige weken tevoren, te bed bevindende en hoorende dat hulp bewaarder S. zich des nachts alleen naar een verblijfzaal begaf, niet onmiddellijk op te staan, om de betrokkene te wijzen op zijn hoogst onverantwoordelijk handelen, noch dit nadien te doen, noch dit te rapporteeren.

 

Verantwoordt zich alsvolgt:

 

1e. Ik meende dat allen aanwezig waren.

2e. Ik heb S. geen opmerking gemaakt en het feit niet gerapporteerd, want ik dacht, nu ja, 't is de eerste keer en ik wilde hem sparen.

De Ambtenaar, De Directeur.


28/29 september 1950

RAPPORT. Ondergetekende op wacht zijnde van 28/29 september 1950 trof bij de controle om 4.30 uur in de cellenvleugel bewaarder A.E.W. in de kiosk aan zittende bij het bureau met de hand onder zijn hoofd te slapen.

 

Ondergetekende bleef even staan om zich te overtuigen of W. werkelijk in slaap gevallen was, rammelde met de sleutels en schuivelde met de voeten en liep verder, het oog houdende op bewaarder W., die daarop wakker schrok.

 

Ondergetekende ging daarop naar cel 12 om 2 man die op transport moesten koffie te geven, maar eerst nog bewaarder Werkman toevoegende, je moet daar niet met de ogen dichtzitten.

 

Bij de volgende controle heeft ondergetekende bewaarder W. er weer op gewezen, dat hij daarnet het te pakken had, waarop bewaarder W. antwoordde " ik was even weg".

 

Leeuwarden, 29 september 1950. De Hoofdbewaarder,

W.g.W.H. Voor eensluidend afschrift,

 

Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden

Telefoon K 5100 - 5344 en 5345 Postrekening 425183

 

Brief no. Bijlage(n)

Antwoord op

Betreffende

Leeuwarden, Blokhuisplein 40

 

9 Augustus 1951.

Aan Zijne Excellentie de Minister van Justitie,

t.a.v. de 3e Afdeling A,

's Gravenhage.

 

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie te doen toekomen

een drietal rapporten omtrent plichtsverzuim (o.q. zeer groot plichtsverzuim van bewakingspersoneel dienstdoende in opgemeld gesticht.

 

Dat er een drietal is op een dergelijk korte termijn, vindt zijn oorzaak in het feit, dat mijnerzijds aan het kader opdracht is gegeven bij het constateren van dergelijke verzuimen niets meer zelf af te doen of met de mantel der liefde te bedekken, maar bij dergelijke gevallen de overtreders zoals voorgeschreven en gebruikelijk voor mij op het rapport te brengen. 

Vooral bij de belangrijke inkrimping van het bewakingspersoneel dient ervoor gewaakt te worden dat ieder lid op zijn post is en zijn plicht doet, aangezien diverse in de laatste tijd genomen maatregelen t.a.v. de gedetineerden natuurlijk niet nalaten de nodige spanningen te verwekken.

DE DIRECTEUR,

--------------------------------------------------------------------------------

Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden

Telefoon K 5100 - 5344 en 5345 Postrekening 425183

 

Brief no. Bijlage(n)

Antwoord op

Betreffende

 

Leeuwarden, Blokhuisplein 40


Plichtsverzuim 4 op 5 augustus 1951

Rapport

 Onderget. op wacht zijnde van de nachtdienst van 4 op 5 Aug. '51 zou weer op controle gaan langs de posten. Het was ongeveer 5.15 uur toen onderget. op de voorplaats de bewaarder S. v.d. M niet zag, begaf hij zich naar de wacht waar hij S.v.d.M vond zitten in de deur van de wacht. V.d. M had de beide deuren open en was gaan zitten op een stoel en was daarop in slaap g evallen. Toen onderget. hem zoo zag zitten wachtte hij nog even en maakte eenige beweging met de sleutels maar dat hoorde v.d. M niet, waarop onderget. hem een trap onder de zool van zijn schoen gaf waarop S. v.d. M wakker werd.

Leeuwarden, 5 Aug. 1951. (w.g.) W. H.

--------------------------------------------------------------------------------

Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden

Telefoon K 5100 - 5344 en 5345 Postrekening 425183

 

Brief no. Bijlage(n)

Antwoord op

Betreffende

 

Leeuwarden, Blokhuisplein 40

Met verwijzing naar bijgaand rapport van de alhier dienstdoende hoofdbewaarder W. H. heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat C. V., geboren ........... 1920 te .........., zich bij nader onderzoek tegenover mij als volgt verantwoordde:"Ik zat inderdaad met het boek voor me, weliswaar niet te lezen, maar te bladeren".

 

Aangezien V. alhier vanaf 6 Mei 1946 in dienst is (sinds 1 Juli 1950 bewaarder in vaste dienst moge ik Uwe Excellentie in overweging geven deze man wegens plichtsverzuim disciplinair te straffen en wel met de straf, bedoeld in art. 81, 1-o van het A . R . A R.9 t . v . inhouding 4 dagen jaarverlof over 1951, en zo dit reeds mocht zijn genoten over 1952, temeer daar V. op een post was ,geplaatst welke pas na de laatste ontvluchting was ingesteld, omdat op de hoogste verdieping van het Alcoven-gebouw de veiligheid tevoren niet voldoende was verzekerd.

DE DIRECTEUR,

--------------------------------------------------------------------------------

Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden

Telefoon K 5100 - 5344 en 5345 Postrekening 425183

 

Brief no. Bijlage(n)

Antwoord op

Betreffende

 

Leeuwarden, Blokhuisplein 40

Melding

Op heden Dinsdag 31 Juli 1951 was ik, Hfd.bew. W. H, belast met het toezicht in het alcovengebouw, om 7.30 uur, des namiddags ter controle van de zich aldaar bevindende posten. Alwaar ik de posthebbende bew, C. L., op post Alcoof boven, alwaar zich op dat moment op de school en het leslocaal gedetineerden bevonden, lezende in een boek heb aangetroffen op zijn post. V. is door mij op het zeer ontoelaatbare van zijn dienstopvatting gewezen en heb hem tevens bevolen de boeken direct op te bergen, waaraan hij voldeed.

Tevens heb ik V aangezegd er melding van te zullen maken.

 

Leeuwarden, 31 Juli 1951• (w.g.) Hfd.bew. W.H.

DE DIRECTEUR,


Plichtsverzuim 9 augustus 1951

Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden

Telefoon K 5100 - 5344 en 5345 Postrekening 425183

 

Brief no. Bijlage(n)

Antwoord op

Betreffende

 

Leeuwarden, 9 Augustus 1951 .

Blokhuisplein 40

 

Aan Zijne Excellentie de Minister van Justitie, 

t.a.v. de 3e Afdeling A, 's Gravenhage.

 

Met verwijzing naar bijgaand rapport van de alhier dienstdoende hoofdbewaarder W. H heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat S.J.V.D. M,, geboren ....... 1911 te ..........., zich bij nader onderzoek tegenover mij als volgt verantwoordde:

"Ik heb om 4.55 uur het laatst met mijn rondeklok geprikt en om 5uur de stoker van de stoomketel gewekt en ben daarna op een stoel in de deur gaan zitten." "Geslapen heb ik niet, dit moet dus stilstand in mijn bloed geweest zijn, hetwelk ik wel meer heb gehad".

 

Gezien,

Aangezien V der M alhier vanaf 27 September 1943 in dienst is (sinds 1 Juli 1950 bewaarder in vaste dienst), moge ik Uwe Excellentie in overweging geven, deze man wegens plichtsverzuim disciplinair te straffen en wel met de straf, bedoeld in art. 81, 1-o van het A.R.A.R., t.w. inhouding van 4 dagen jaarverlof over 1951, en zo dit reeds mocht zijn genoten, over 1952.

 

DE DIRECTEUR, 


Plichtsverzuim 28/29 september 1954

RAPPORT.

Ondergetekende op wacht zijnde van 28/29 september 1954 trof bij de controle om 4.30 uur in de cellenvleugel bewaarder A.E.W. in de kiosk aan zittende bij het bureau met de hand onder zijn hoofd te slapen.

 

Ondergetekende bleef even staan om zich te overtuigen of W. werkelijk in slaap gevallen was, rammelde met de sleutels en schuifelde met de voeten en liep verder, het oog houdende op bewaarder W., die daarop wakker schrok. Ondergetekende ging daarop naar cel 12 om 2 man die op transport moesten koffie te geven, maar eerst nog bewaarder Werkman toevoegende, je moet daar niet met de ogen dichtzitten. Bij de volgende controle heeft ondergetekende bewaarder W. er weer op gewezen, dat hij daarnet het te pakken had, waarop bewaarder W. antwoordde " ik was even weg".

 

Leeuwarden, 29 September 1950. De Hoofdbewaarder,

W.g.W.H. Voor eensluidend afschrift,