Sporttoernooi 1956


Sporttoernooi Gevangeniswezen 1956

Het eerste lustrum der jaarlijkse sporttournooien van het Nederlandse Gevangeniswezen is verleden jaar op waardige en feestelijke wijze gevierd in Amsterdam. We gaan de reeks nu voortzetten en het is bijzonder verheugend, dat ditmaal Leeuwarden bereid is gevonden het 6e sporttournooi te organiseren.

 

Friesland heeft getoond grote sportevenementen voortreffelijk te kunnen organiseren, denk slechts aan de jaarlijkse Elfstedentocht.

 

Het zal ook ditmaal zijn naam hooghouden. Moge ook dit tournooi bijdragen aan de versterking van het saamhorigsheidsgevoel en de verhoging van de lichamelijke vaardigheid van onze gevangenisfunctionarissen.

 

's-Gravenhage, 1 September 1956.

De Directeur-Generaal 

van het Gevangeniswezen,

Mr. E. A. M. LAMERS


Inleiding

Door allerlei oorzaken kreeg in de afgelopen vijf jaren "Leeuwarden" de naam weinig voor het jaarlijkse sporttournooi te gevoelen, hetgeen, naar wij U op 6 September hopen te tonen, een onjuiste generalisering is geweest. Onze aanvankelijke schroom bij de aanvaarding van de zeker niet eenvoudige taak van de organisatie van het zesde sporttournooi werd dan ook alras overstemd door vreugde over de geboden mogelijkheid om te kunnen tonen, dat, voorbijgaand aan neteligheden en het oog gericht op de doelstelling van het tournooi, n.l. bevordering van de landelijke en plaatselijke personeelseenheid, ook hier velen bereid zijn zich volledig in te zetten.

 

Wanneer de commissie erin geslaagd is het minutieuze raderwerk van de gehele organisatie goed te laten lopen, dan zal haar dankbaar de vele medewerking, welke onontbeerlijk was, voor ogen staan. In dit opzicht zijn wij aan de Directie Gevangeniswezen van het Ministerie van justitie en de directies van de gevangenis en het huis van bewaring te Leeuwarden veel dank verschuldigd. Hiernaast gedenken wij met niet minder waardering de schare van helpsters en helpers hier en in den lande, die nergens met name genoemd worden, maar steeds bereid waren daar te zijn waar ze nodig waren om onze taak te verlichten. In de overtuiging, dat ook U, die onze gasten zult zijn, met ons in alles zult streven naar het welslagen van het zesde sporttournooi van het gevangeniswezen, wensen wij U een prettig samenzijn in de Friese hoofdstad. 

De Tournooi-Commissie 1956

Gevangenis en Huis van Bewaring te Leeuwarden,

 

E. HELMUS (voorz.)

P. WIERSMA (secr.)

H. S. BORN (penningm.)

* R. ANNEN (lid)

F. J. BREEUWSMA (lid)

J. A. KLEIN-LANGENHORST (lid) 

Mr. M. A. PETERSEN (lid M. v. J.) 

J. M. WIETEN (lid) 

J. P. de WITTE (lid M. v. J.)

J. H. NIEUWENHUIS (technisch adviseur en wedstrijdleider)

* i. v, m. ziekte waargenomen door de Heer S. F. JORNA

L.s.

Wilt U zich in alles stipt houden aan de aanwijzingen welke U op Uw deelnemerskaart, in dit programmablad en in de wedstrijdgids vindt, of eventueel van hen, die daartoe zijn aangewezen (commissieleden, gidsen enz.), ontvangt. Met deze aanwijzingen en lettend op de wegwijzers en aanduidingen in het gesticht kunt U zonder moeite Uw weg naar slaap en eetzalen etc. vinden, terwijl U daarbij tevens Uw deel tot het goed functioneren van het raderwerk van de organisatie bijdraagt.

 

Aankomst en ontvangst op 5 September

Wanneer U in de loop van de avond van 5 September in Leeuwarden aankomt, kunt U zich onder geleide van één onzer op het station aanwezige gidsen (kenbaar aan een gele band met opdruk "gids") naar het BEURSGEBOUW begeven (plm. 4 minuten gaans vanaf het station). Bij aankomst in de Beurs dient ieder zich te vervoegen bij het bureau "AANMELDING waar tevens de ploegleiders voetbal een nummer moeten trekken ter indeling in de voetbalcompetitie, welk nummer onmiddellijk bij de Heer Nieuwenhuis moet worden ingeleverd.

 

Hierna om plm. 20.30 uur zal de officiële ontvangst van deelnemers, supporters en genodigden plaats vinden, waarna U bij een vrolijk muziekje van de A M A L F I's en onder het genot van een consumptie, de gelegenheid hebt van Uw reis uit te rusten, oude vriendschapsbanden te verstevigen of nieuwe relaties aan te knopen.

 

Vanaf plm. 23.00 uur bestaat de gelegenheid, desgewenst onder geleide van de gidsen, de slaapzalen, in het enkele minuten gaans vanaf de Beurs gelegen gesticht, op te zoeken.

24 uur taptoe - lichten uit en Welterusten !

 

Reveille op 6 september

Om 6.00 uur precies zal het weksignaal U onmiddellijk aanleiding moeten geven van Uw stropeluw, waarop U naar wij hopen lichamelijk en geestelijk verkwikt bent, op te staan.

Tot 6.45 uur bestaat de gelegenheid om min of meer breedvoerig toilet te maken, waarna het ontbijt in de eetzaal waarop de naam van Uw groep staat aangegeven kan worden 'genuttigd.

Om 7.30 uur vertrek naar het Cambuur stadion onder geleide van onze gidsen. Ieder dient om uiterlijk 8 uur in het stadion aanwezig te zijn.

 

Ten zeerste zal het op prijs worden gesteld, indien U 's-morgens Uw bed ordent gevouwen wolletje etc.

Eigendommen kunnen op eigen risico op de bedden worden achtergelaten. Toezicht aanwezig.

 

De Wedstrijden op 6 September In het Cambuur Stadion

Om 8.00 treden wij allen aan bij de tent van de wedstrijdleiding (bij ingang Insulinde straat), alwaar de wedstrijdleider en technisch adviseur van de tournooi commissie de Heer J. H. Nieuwenhuis een kort woord ter inleiding van de wedstrijden zal spreken.

 

Om 8.15 uur precies beginnen de wedstrijden met een aftrap op veld B. door de Heer A. J. J. Hartevelt, directeur van het huis van bewaring te Leeuwarden.

 

Voor schema's, competitie overzichten en verdere bijzonderheden, betrekking hebbende op de Voetbal- en Volleybalwedstrijden, verwijzen wij U naar onze WEDSTRIJDGIDS.

 

Lunch

6 september Van 11.45 tot 12.45 uur

bij de tent van de wedstrijdleiding uitreiking lunchpakketten met verrassing aan deelnemers en supporters.

De verstrekking zal plaats vinden op vertoon van de deelnemers- of supporterskaart, welke wordt afgestempeld.

 

Prijzen consumpties

 

In het Beursgebouw 

Koffie F0.40

Thee F0.35

Bier F0.52

Limonade (Hero-producten) F0.52

Port - Vermouth - Sherry F0.75

Likeuren F0.52

 

Op Cambuur-stadion 

Hero dranken F0.45

Frico chocolademelk F0.45

Limonade F0.35

Ranja F0.25

Koffie F0.30

Thee F0.20

SEVEN UP F0.40

Coca Cola F0.35

 

In de Harmonie 

Koffie F0.40

Thee F0.35

Chocolade F0.50

Vruchtenlimonade F0.50

Ranja F0.30

Frico chocolademelk F0.60

Coca Cola F0.45

Victoriawater F0.60

Bier F0.60

Oude klare F0.60

Jonge klare F0.55

Cognac F0.70

Voorburg F0.60

Bessen F0.60

Advocaat F0.90

Likeuren F0.90

Port - Sherry - Vermouth F1.50

 

BEDIENINGSGELD IN DE PRIJZEN INBEGREPEN 

 

Algemene wenken

1. Op de avond van aankomst kan geen maaltijd worden verstrekt; eet dus thuis warm en neem brood voor onderweg mee.

2. Denk er voortdurend aan, dat U in een maximaal beveiligd gesticht logeert, hetgeen ons aanleiding gaf tot bepalingen, welke U misschien duister lijken, maar toch noodzakelijk zijn. In dit verband wordt nogmaals gewezen op de noodzaak van stipte naleving van de bepalingen en aanwijzingen in en buiten het gesticht

3. Voor handdoek, zeep enz. moet door ieder zelf worden gezorgd.

4. Wilt U Uw bagage van naam en adres voorzien met behulp van de door U ontvangen label?

5. Deelnemers - c.q. supporterskaart dient U steeds bij de hand te houden.

6. Alleen houders van deelnemers kaarten hebben toegang tot de gevangenis, alwaar supporters niet kunnen worden toegelaten.

7. Diegenen, die gelegerd worden op de 2e en 3e etage van ons gesticht, gelieven steeds te bedenken, dat zij vertoeven in de onmiddellijke nabijheid van de ziekenafdeling, hetgeen de grootste rust en stilte dringend gewenst maakt.

8. Ansichtkaarten, versnaperingen etc. kunt U in het gesticht betrekken. Desgewenst worden te verzenden kaarten nog 's-avonds gepost.

 

Om 16.30 uur zullen de wedstrijden beëindigd zijn.

De deelnemers worden verzocht zich daarna onmiddellijk naar de gevangenis te begeven, (de gidsen wijzen U gaarne de weg), alwaar om 17.30 uur het feestdiner onder tafelpresidium van de heer A. Wedzinga, Directeur van de Gevangenis Leeuwarden, begint.

 

Wil de ploeg Vught, die voor het diner is ingedeeld op zaal A, er aan denken, dat, indien zij niet tot de eerste prijs winnaars behoren, zij van eetzaal dienen te ruilen met die voetbal- en volleybal ploeg, die dan eventueel wel dit geluk heeft gehad.

 

Wie zullen er op zaal A dineren??

 

De aan het tournooi verbonden prijzen

VOETBAL

Voor de winnaars van de le prijs:

WISSELBEKER,

beschikbaar gesteld door de heer directeur-generaal van het gevangeniswezen mr. E. A. M. Lamers.

BEKER, 

beschikbaar gesteld door de R.K. en Prot. Geestelijke Verzorgers van liet gevangeniswezen.

MEDAILLES,

voor de leden van de ploeg, beschikbaar gesteld door de tournooicommissie.

Voor de winnaars van de 2e prijs:

BEKER,

beschikbaar gesteld door de commissie van toezicht bij de gestichten te Leeuwarden.

Voor de winnaars van de 3e prijs:

BEKER,

beschikbaar gesteld door de heer W. Meijneken, oud-hoofd, thans adviseur van de afdeling arbeid van de directie gevangeniswezen.

Voor de winnaars van de 4e prijs:

ZUILTJE,

beschikbaar gesteld door de sportvereniging „Gewa" te Norg.

Voor de winnaars van de 5e prijs:

EIKENTAK,

beschikbaar gesteld door de heer W.A.M. de Rijck van der Gracht, wnd. hoofd van de afdeling arbeid van de directie gevangeniswezen.

De wisselbeker voor voetbal, thans voor de le maal in het bezit van de ploeg Gewa Norg, wordt definitief het eigendom van de ploeg die driemaal in successie of vijfmaal in totaal winnaar van het tournooi is geweest. Zolang de beker nog niet definitief in het bezit van een ploeg is gekomen, is de houder verplicht, de beker zorgvuldig te bewaren en te onderhouden en deze 1 maand voor het nieuwe tournooi in te leveren bij de secretaris van de Tournooicommissie.

 

De aan het tournooi verbonden prijzen

VOLLEYBAL

Voor de winnaars van de 1e prijs:

WISSELBEKER,

beschikbaar gesteld door de directie gevangeniswezen van het ministerie van justitie.

BEKER,

beschikbaar gesteld door de Prot. en R.K. Geestelijke Verzorgers van het gevangeniswezen.

MEDAILLES,

voor de leden van de ploeg, beschikbaar gesteld door de tournooicommissie.

Voor de winnaars van de. 2e prijs:

BEKER,

beschikbaar gesteld door de heren directeuren van de gestichten te Leeuwarden.

Voor de winnaars van de 3e prijs:

BEKER,

beschikbaar gesteld door de pers. ontsp. vereniging bij de gestichten te Leeuwarden.

Voor de winnaars van de 4e prijs:

ZUILTJE,

beschikbaar gesteld door de personeelsvereniging van de gestichten te 's-Gravenhage.

Voor de winnaars van de 5e prijs:

EIKENTAK,

beschikbaar gesteld door de heer J. H. Nieuwenhuis, inspecteur voor de lichamelijke opvoeding van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen.

 

De wisselbeker voor volleybal, thans voor de le maal in het bezit van het team 's-Gravenhage, wordt definitief het eigendom van de ploeg, die driemaal in successie of vijfmaal in totaal winnaar van het tournooi is geweest. Zolang de beker nog niet definitief in het bezit van de ploeg is gekomen, is de houder verplicht de beker zorgvuldig te bewaren en te onderhouden en deze 1 maand voor het nieuwe tournooi in te leveren bij de secretaris van de Tournooicommissie.

 

De Feestavond

op 6 September 19.45 uur

Opening, met aansluitend prijsuitreiking door Mr. J. E. Erdman, plv. Hoofd van de Directie Gevangeniswezen van het Ministerie van justitie.

 

Daarna starten BERRY KIEVITS en GERARD WALDEN met de nieuwe muzikale show en revue Uitverkoop

waaraan medewerken:

BERRY KIEVITS

GERARD WALDEN 

HARRY BODA 

FRANCES § CAPY COBY BEEK

HARRY WOODSON

NICK GODART

JOHNVANHEUMEN 

MITZY TIELAND 

WEMBLEYSISTERS 

TIP WILLS

Revue-Orkest o.l.v. ANDRE v. WATTINGEN

Aan het electronisch concertorgel NICK GODART 

decors van 'Tom Manders 

enscenering door Berry Kievits 

muzikale leiding André v. Wattingen

technische leiding Tip Wills

algehele leiding : Gerard Walden.

 

1. De uitverkoop gaat beginnen, De laatste koopjes U aangeboden door Berry Kievits - Gerard Walden - Harry Boda

2. Harry Woodson en The Wembley Sisters

3. De dood van een handelsreiziger Gerard Walden en Harry Boda

4. Op Capri Coby Beek - John van Heumen - The Wembley Sisters Harry Woodson - Nick Godart en het revue-orkest

5. ? ? ? Frances Capy

6. Malle gevallen Sketch

7. Voorheen en thans. Alle medewerkenden

8. De propagandist

Berry Kievits - Mitzy Tieland - Harry Boda en Gerard Walden

9. Bij de zigeuners Finale

 

Pauze

Direct na de pauze trekking van de Batavus Bilonet

t. o. v. Mr. A. N. Duintjer, Notaris te Leeuwarden daarna: tweede gedeelte van de muzikale show en revue

Uitverkoop

10. Bloemen van Hawai Orkest met solisten

11. De Leugenballon

Berry Kievits - Gerard Walden en Harry Boda

12. In de Opera Harry Woodson

13. Bloemenweelde

Coby Beek - John van Heumen Frances § Capy - Orkest

14. Kunst met een grote K

Berry Kievits - Gerard Walden - Harry Boda

15. De Welvaart van Nederland 

Alle medewerkenden

 

Na afloop van het officiële gedeelte van de feestavond wordt tot drie uur in de lokaliteiten van de Harmonie de navolgende verstrooiing geboden. In de Koffiekamer beneden met aangrenzende tussenzaal

 

Dansen

Met medewerking van de AMALFI's Balleiding : de heer Hub. ADEMA Ibisstraat 23 Leeuwarden

 

In de Nieuwe zaal

boven wordt stemming en sfeer geschapen door THE MOONLINERS 

 

Boven Foyer 

Indien dit noodzakelijk blijkt, zal ook de in gebruik worden genomen

Wij rekenen op gepaste feestvreugde, zoals dat ook in voorgaande jaren elders het geval was en daarom brengen wij U allen, maar in het bijzonder hen die moeilijk eens los" kunnen komen, het gezegde in herinnering: DULCE EST DESIPERE IN LOCO 111

Avondkleding wordt i.v.m. het sportieve karakter van de feestavond niet verlangd

 

De slaapzalen zijn op 6 September de gehele avond en nacht tot 4.30 uur toegankelijk.

Betracht S T I L T E bij het betreden. Denk aan hen die reeds slapen en in het bijzonder aan de op de ziekenzaal verblijvende gedetineerden.

 

Reveille op 7 September

Om 7.30 uur zult U door het weksignaal tot de werkelijkheid worden teruggeroepen.

Van 8 tot 9 uur gelegenheid tot ontbijten in de eetzalen. Voor hen die reizen moeten naar standplaatsen beneden Zwolle bestaat de gelegenheid een lunchpakket mee te nemen. Tot plm. 10 uur vertrek van de deelnemers en verdere gasten, die wij allen EEN GOEDE REIS en WEL THUIS toewensen.

 

De Tournooi Commissie.